PředmětyPředměty(verze: 920)
Předmět, akademický rok 2020/2021
   Přihlásit přes CAS
Didaktika pedagogiky - ON23142005
Anglický název: Didactics of Education
Zajišťuje: Katedra pedagogiky (41-KPG)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2010
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Jarmila Mojžíšová, Ph.D.
Neslučitelnost : ON2314005
Prerekvizity : ON23142004
Záměnnost : ON2314005
Je záměnnost pro: ONPP1419, ONPP1414
Anotace -
Poslední úprava: MOJZISO/PEDF.CUNI.CZ (08.11.2010)
Předmět seznámí studenty se základními pedagogickými dokumenty pro výuku pedagogiky na různých typech vzdělávacích institucí. Ukazuje rozdílné přístupy ke koncipování projektů výuky pro různé věkové skupiny. Program předmětu se dále zaměřuje na problematiku funkčního využití aktivizujících metod ve výuce jednotlivých pedagogických disciplin.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: MOJZISO/PEDF.CUNI.CZ (08.11.2010)

Cílem předmětu je uvést studenty do studia oborové didaktiky pedagogiky a připravit je na specifiku práce učitele pedagogiky

Literatura -
Poslední úprava: MOJZISO/PEDF.CUNI.CZ (09.09.2010)

BENEŠ, M. Úvod do andragogiky. Praha : Karolinum, 1999. 129 s. ISBN 80-7184-381-4.

BERTRAND, Y. Soudobé teorie vzdělávání. 1. vydání, Praha: Portál s r. o., 1998. 248 s. ISBN 80-7178-216-5

KASÍKOVÁ, H. Kooperativní učení, kooperativní škola. 1. vydání, Praha: Portál s r. o., 1997. 152 s. ISBN 80-7178-167-3

KULIČ, V. Chyba a učení. Praha: SPN, 1971.

KYRIACOU, CH. Klíčové dovednosti učitele. 1. vydání, Praha: Portál, 1996. 153 s. ISBN 80-7178-022-7

MAŇÁK, J., ŠVEC, V. Výukové metody. Brno : Paido, 2003.

MAREŠ, J. Styly učení žáků a studentů. 1. vydání. Praha: Portál, 1998. 240 s. ISBN 80-7178-246-7

PASCH, M. aj. Od vzdělávacího programu k vyučovací hodině. 1. vydání, Praha: Portál s r. o., 1998. 424 s. ISBN 80-7178-127-4

PAVLAČKOVÁ, M. Vybrané otázky z didaktiky pedagogiky. Olomouc : UP, 1990.

PETTY, G. Moderní vyučování. 1. vydání, Praha: Portál, 1996. 384 s. ISBN 80-7178-070-7

PIKE, G., SELBY, D. Globální výchova. Praha: Grada, 1994. 322 s. ISBN 80-85623-98-6

PRŮCHA, J. Pedagogické výzkumy a teorie na západě. Praha : UK, 1992.

PRŮCHA, J. Pedagogická evaluace : hodnocení vzdělávacích programů, procesů a výsledků. Brno : Masarykova univerzita v Brně, 1996. 166 s. ISBN 80-210-1333-8.

ŠIMONÍK, O. Začínající učitel. Brno : MU, 1994.

ŠVEC, V. Cvičení z didaktiky. Brno : MU, 1996.

VALIŠOVÁ, A., SINGULE, F., VALENTA, J. Didaktika pedagogiky. Praha : FF UK, SPN, 1990.

RVP 7531 M01

RVP 7531 M02

566 Zákon o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů

Průvodce dalším vzděláváním - v kontextu MŠMT, červen 2009

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: MOJZISO/PEDF.CUNI.CZ (16.09.2012)

- portfolio zpracovaných metod pro zvolenou oblast výuky pedagogiky na vybraném typu školy nebo ve vybraném typu
vzdělávání;
- prezentace vybraných metod v rámci semináře.Sylabus -
Poslední úprava: MOJZISO/PEDF.CUNI.CZ (31.10.2010)

Obsah kurzu je zaměřen na :

  • analýzu základních pedagogických dokumentů pro výuku pedagogiky na SŠ a VOŠ;
  • zpracování návrhu školního programu vzdělávání pro vybraný typ školy;
  • specifika výuky jednotlivých pedagogických disciplín;
  • výběr adekvátních metod a forem výuky;
  • zpracování projektu výuky s využitím vybraných metod a forem;
  • realizace nebo prezentace projektu výuky.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK