PředmětyPředměty(verze: 920)
Předmět, akademický rok 2020/2021
   Přihlásit přes CAS
Metodologie pedagogického výzkumu II - ON23142003
Anglický název: Methodology of Educational Research II
Zajišťuje: Katedra pedagogiky (41-KPG)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2012
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PhDr. RNDr. Hana Voňková, Ph.D., Ph.D.
Neslučitelnost : ON2314003
Prerekvizity : ON23142002
Záměnnost : ON2314003
Je záměnnost pro: ONPP13152, ONPP13055
Anotace -
Poslední úprava: KRIZOVH/PEDF.CUNI.CZ (01.11.2010)
Tento kurz navazuje na obě části kurzu Metodologii pedagogického výzkumu I - metody pedagogického výzkumu a stastická analýza dat. V části o metodách pedagogického výzkumu se zaměřujeme na práci s českou i zahraniční literaturou vztahující se k pedagogickému výzkumu. Dále jsou detailně diskutována témata činící začínajícím výzkumníkům problémy - výběr vzorku, velikost vzorku a validita a reliabilita výzkumné metody. Novou látkou je pro studenty provádění experimentů v pedagogickém výzkumu, zdroje porušení interní a externí validity v různých modelech experimentů a zpracování dat z experimentů. V části statistická analýza jsou nejprve zopakovány vybrané části základů deskriptivní a inferenční statistiky. Následně se studenti seznamují s pokročilejšími partiemi statistiky, které jsou často využívané v pedagogickém výzkumu. Jedná se o vícerozměrnou lineární regresi, faktoriálovou analýzu a shlukové analýzu.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: KRIZOVH/PEDF.CUNI.CZ (01.11.2010)

Cílem kurzu je připravit studenty na provedení kvalitního pedagogického výzkumu. Studenti by dále měli být schopni kriticky posoudit české i zahraniční studie, v nichž se využívá statistické analýzy dat a pokročilých metod pedagogického výzkumu.

Literatura
Poslední úprava: KRIZOVH/PEDF.CUNI.CZ (01.11.2010)

  • Gay, L.R., Mills, G.E., Airasian, P. Educational Research. Competencies for Analysis and Application. Upper Saddle River, NJ : Pearson Higher Education, 2008.
  • Hendl, J. Přehled statistických metod zpracování dat: analýza a metaanalýza dat. Praha : Portál, 2004.
  • Hinkle, D.E., Wiersma, W., Jurs, S.G. Applied Statistics for the Behavioral Sciences. Boston : Houghton Mifflin, 2003.
  • Chrástka, M. Metody pedagogického výzkumu. Praha : Grada, 2007.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: doc. PhDr. RNDr. Hana Voňková, Ph.D., Ph.D. (29.10.2019)

závěrečný písemný test

Sylabus -
Poslední úprava: KRIZOVH/PEDF.CUNI.CZ (01.11.2010)

  • Práce s literaturou vztahující se k pedagogickému výzkumu - kroky pro vypracování přehledu literatury, ukázka matice s literaturou, průvodce psaním odborného textu.
  • Výběr vzorku pro pedagogický výzkum - typy náhodných výběrů a nenáhodných výběrů, příklady výběrů v kvalitativním výzkumu. Výhody a nevýhody jednotlivých výběrů, příklady jejich využití v pedagogickém výzkumu. Velikost vzorku.
  • Validita a reliabilita výzkumné metody.
  • Experimenty v pedagogickém výzkumu - zdroje porušení interní a externí validity (historie, zrání a přirozený vývoj, efekt měření, chyba či nevhodná změna měřícího nástroje, regrese, neekvivalentnost skupin, úbytek zkoumaných osob, interakce výběru a zrání jedince, interakce pretestu a ošetření, interakce více ošetření, imitace vlivu nezávisle proměnné, efekt experimentátora, reaktivita zkoumaných osob). Preexeprimentální design, pravý experiment, kvaziexperiment a možná porušení validity u modelů těchto designů. Příklad faktoriálového designu.
  • Statistika - zopakování základů deskriptivní a inferenční statistiky diskutované v kurzu Metodologie pedagogického výzkumu I, vícerozměrná linerání regrese, idea faktoriálové analýzy a shlukové analýzy.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK