PředmětyPředměty(verze: 920)
Předmět, akademický rok 2020/2021
   Přihlásit přes CAS
Metodologie pedagogického výzkumu I - ON23142002
Anglický název: Methodology of Educational Research I
Zajišťuje: Katedra pedagogiky (41-KPG)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2012
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PhDr. RNDr. Hana Voňková, Ph.D., Ph.D.
Neslučitelnost : ON2314002
Záměnnost : ON2314002
Je prerekvizitou pro: ON23142003
Je záměnnost pro: ON2314504, ONPP147
Anotace -
Poslední úprava: KRIZOVH/PEDF.CUNI.CZ (19.09.2012)
Kurz připravuje studenty na samostatné provádění jak kvalitativního, tak kvantitativního výzkumu v pedagogice. Studenti se učí samostatně zpracovávat data pomocí statistických metod v softwarech Gretl a R. Obsah kurzu je rozdělen do dvou částí - metody pedagogického výzkumu a statistická analýza dat. V první části jsou např. diskutovány charakteristiky kvalitativního a kvantitativního výzkumu, hlavní kroky ve výzkumu a vybrané nástroje pro sběr dat. Jsou diskutovány i mezinárodní srovnávací výzkumy v oblasti vzdělávání (PISA, TIMSS, CIVED atd.). V druhé části jsou studenti seznámeni se základy deskriptivní statistiky (četnosti, míry polohy, míry variability, korelační koeficient, grafické znázornění dat) a inferenční statistiky (testování hypotéz a lineární regrese) na vybraných příkladech a s ukázkou zpracování dat v statistických softwarech Gretl a R. Studenti jsou seznámeni i s přípravou a (statistickou) analýzou didaktických testů.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: KRIZOVH/PEDF.CUNI.CZ (19.09.2012)

Cílem kurzu je, aby studenti byli schopni samostatně provést kvalitativní a kvantitativní výzkum zvoleného pedagogického tématu a kriticky hodnotit české školství na základě znalosti o mezinárodních srovnávacích výzkumech ve vzdělávání. Dále se naučí analyzovat data pomocí vybraných statistických metod v softwarech Gretl a R a statisticky analyzovat didaktické testy.

Literatura
Poslední úprava: KRIZOVH/PEDF.CUNI.CZ (19.09.2012)

 

  • Gay, L.R., Mills, G.E., Airasian, P. Educational Research. Competencies for Analysis and Application. Upper Saddle River, NJ : Pearson Higher Education, 2008.

 

  • Hopkins, K. D. Educational and Psychological Measurement and Evaluation. Needham Heights, MA : Allyn and Bacon,1998.

 

  • Hendl, J. Přehled statistických metod zpracování dat: analýza a metaanalýza dat. Praha : Portál, 2004.

 

  • Hinkle, D.E., Wiersma, W., Jurs, S.G. Applied Statistics for the Behavioral Sciences. Boston : Houghton Mifflin, 2003.

 

  • Chrástka, M.: Didaktické testy. Brno: Paido, 1999.

 

  • Chrástka, M. Metody pedagogického výzkumu. Praha : Grada, 2007.

 

  • Shults, K.S., Whitney, D.J. Measurement Theory in Action. Thousand Oaks, CA: Sage Publications, 2005

 

  • Švaříček, R., Šeďová, K. Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Praha : Portál, 2007.

 

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: KRIZOVH/PEDF.CUNI.CZ (31.10.2010)

Zápočet

 • písemný návrh na provedení vlastního výzkumu

Zkouška

 • výsledek zkoušky: 60 % tvoří ústní zkouška a 40 % známky tvoří seminární práce (výzkumná zpráva o realizaci vlastního výzkumu)
 • ústní zkouška se skládá se dvou částí - a) diskuze o dvou náhodně vylosovaných otázkách z metod pedagogického výzkumu a b) zpracování dat ve vybraném statistickým softwaru pomocí zadaných statistických metod

Sylabus -
Poslední úprava: KRIZOVH/PEDF.CUNI.CZ (19.09.2012)

 

  • Kvalitativní a kvantitativní pedagogický výzkum - jejich charakteristika a porovnání a nejčastěji využívané typy těchto výzkumů.

 

  • Vymezení hlavních kroků ve výzkumu (stanovení výzkumného problému, studium literatury, výběr participantů, sběr dat, analyzování a interpretování dat, psaní výzkumné zprávy).

 

  • Charakteristika dobrého výzkumného tématu.

 

  • Dotazník - jeho kontrukce a příklady dotazníků využívané v pedagogickém výzkumu.

 

  • Pozorování - příklad strukturovaného pozorování a jeho využití v pedagogickém výzkumu.

 

  • Typy škál pro měření postojů - Likertova, bipolární a hodnotící škála.

 

  • Pojmové mapování.

 

  • Mezinárodní srovnávací výzkumy ve vzdělávání - organizace pořádající tyto výzkumy, výzkumy TIMSS a PISA a porovnání jejich cílů, testované populace a testových úloh, výsledky českých žáků v čtenářské, přírodovědné a matematické gramotnosti.

 

  • Deskriptivní statistika - četnosti, míry polohy, míry variability, korelační koeficient, grafické znázornění dat.

 

  • Inferenční statistika - základní populace, náhodný výběr, normální rozdělení, testování hypotéz, chyba prvního a druhého druhu, p-hodnota. T-test, F-test, chí-kvadrát test, jednorozměrná lineární regresní analýza.

 

  • Analýza dat s využitím popsaných metod deskriptivní a inferenční statistiky ve volně stáhnutelných statistických softwarech Gretl a R.

 

  • Didaktické testy - druhy didaktických testů, typy testových úloh, konstrukce didaktického testu, vlastnosti testových úloh - obtížnost, citlivost a analýza distraktorů, validita a reliabilita testu - vzorce pro jejich výpočet, standardizace testu, příklady standardizovaných testů studijních předpokladů, modely srovnávání testů.

 

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK