PředmětyPředměty(verze: 920)
Předmět, akademický rok 2020/2021
   Přihlásit přes CAS
Didaktické problémy mnohojazyčnosti - ON2307036
Anglický název: Methodological Problems of Multilingualism
Zajišťuje: Katedra germanistiky (41-KG)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: němčina
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Pavla Nečasová, Ph.D.
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: NECASOVA/PEDF.CUNI.CZ (09.09.2015)
Cílem předmětu je zprostředkovat studentům náhled na změnu postavení německého jazyka v cizojazyčné výuce na ZŠ a SŠ pod vlivem mnohojazyčnosti. Studenti se seznámí s pojmem mnohojazyčnosti a jeho konkrétními projevy v současné realitě institucionální výuky cizím jazykům (postavení němčiny jako druhého cizího jazyka po angličtině v důsledku zavedení povinného druhého CJ na 2. stupni ZŠ; výuka němčiny ve skupině žáků s odlišnými mateřskými jazyky (začleňování žáků-cizinců); bilingvismus a bilingvní programy orientované na německý jazyk na českých základních a středních školách). Studenti budou aktivně vyhledávat prameny ke studované problematice, budou pracovat s IT a internetem v seminářích, navštíví výuku němčiny se skupinou žáků s odlišnými mateřskými jazyky, budou absolvovat přednášku a diskusi s pedagogickým pracovníkem školy s bilingvním programem.
Literatura
Poslední úprava: NECASOVA/PEDF.CUNI.CZ (09.09.2015)

BÄR, M. Förderung von Mehrsprachigkeit und Lernkompetenz :Fallstudien zu Interkomprehensionsunterricht mit Schülern der Klassen 8 bis 10. Tübingen: Gunter Narr, 2009. 576 s. ISBN 9783823365310.

BÄR, M. Europäische Mehrsprachigkeit durch rezeptive Kompetenzen :Konsequenzen für Sprach- und Bildungspolitik. Aachen: Shaker, 2004. 204 s. ISBN 3832223010.

JANÍK, Miroslav. Analýza výukových situací se zaměřením na výuku druhého cizího jazyka v kontextu konceptu mnohojazyčnosti. In Janíková, V., Píšová, M., Hanušová, S. (Eds.). Aktuální témata výzkumu učení a vyučování cizím jazykům II. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2013. s. 67-80, 14 s. Spisy Pedagogické fakulty MU 165. ISBN 978-80-210-6682-3.

JANÍK, Miroslav. Mnohojazyčnost jako dílčí cíl výuky cizích jazyků a možnosti její podpory. Pedagogická orientace, Brno: Česká pedagogická společnost , o.s., 2014, roč. 24, č. 3, s. 330-352. ISSN 1211-4669.

JANÍK, Miroslav. Koncept mnohojazyčnosti ve výuce cizích jazyků. Komenský. Brno: Masarykova univerzita, 2013. s. 24-28, 5 s.

JANÍKOVÁ, Věra. Mnohojazyčnost a didaktika cizích jazyků. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 127 s. ISBN 978-80-210-6683-0.

JANÍK, Miroslav. Koncept mnohojazyčnosti ve výzkumu. In Janíková, V., Píšová, M., Hanušová, S. (Eds.). Aktuální témata výzkumu učení a vyučování cizím jazykům. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 169 - 181, 13 s. Spisy Pedagogické fakulty MU 159. ISBN 978-80-210-6109-5.

NEČASOVÁ, P.; ŠVERMOVÁ, Dagmar. Zum Zustand des bilingualen Unterrichts in Tschechien. [The state of bilingual education in the Czech Republic.] Aussiger Beiträge [Germanistische Schriftenreihe aus Forschung und Lehre]. 2009, roč. 3., č. 3, s. 173-186. ISSN 1802-6419.

NEČASOVÁ, P., ŠVERMOVÁ, D. Strategie vyučování cizím jazykům s důrazem na němčinu v jazykově heterogenních skupinách. In: Filologické studie: Chronos- Logos - Topos v současném filologickém bádání. Praha: Karolinum, 2012, s. 103-113. ISBN 978-80-246-2231-6. [kapitola v kolektivní monografii]

ŠVERMOVÁ D., NEČASOVÁ P. Bilingvní programy a jejich odraz do přípravy učitelů cizích jazyků. Praha: UK PedF, 2011. ISBN 978-80-7290-540-9. [monografie]

WANDRUSZKA, Mario. Die Mehrsprachigkeit des Menschen. Ungekürzte Ausg. München: Deutscher Taschenbuch Verlag, 1981. 357 s. ISBN 3-423-01723-6. 

Sylabus
Poslední úprava: NECASOVA/PEDF.CUNI.CZ (28.09.2015)

1. Organizační úvod, pojem mnohojazyčnost (8.10.)

2. Postavení němčiny jako druhého cizího jazyka (16.10., 30.10.)

3. Žáci-cizinci ve výuce němčiny (4.12.. 11.12.)

4. Bilingvismus a bilingvní programy na ZŠ a SŠ (18.12., 8.1.)

 

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: NECASOVA/PEDF.CUNI.CZ (09.09.2015)

- aktivní účast na seminářích

- aktivní příprava podkladů pro seminář

- závěrečné kolokvium (skupinová diskuse k prostudované problematice)

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK