PředmětyPředměty(verze: 920)
Předmět, akademický rok 2020/2021
   Přihlásit přes CAS
Seminář k diplomové práci - ON2307034
Anglický název: Seminar Thesis
Zajišťuje: Katedra germanistiky (41-KG)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: němčina
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PhDr. Viera Glosíková, CSc.
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: MARKVART/PEDF.CUNI.CZ (14.09.2015)
Cílem předmětu je upevnit, prohloubit a rozšířit vědomosti a dovednosti získané v semináři k bakalářské práci a seznámit studující s metodologií výzkumu v daném studijním oboru. Práce v semináři by měla studujícího dovést k osvojení základů vědecké a výzkumné činnosti. Obsah předmětu tvoří tři oblasti: a) stručné zopakování látky ze semináře k bakalářské práci (obsah práce, práce se sekundární literaturou - dovednost zaujmout kritické stanovisko k prostudované literatuře, členění práce, citace, parafráze, resumé, sestavení bibliografie, grafická úprava); b) metodologie výzkumu - vymezení tématu, cíle práce a oblasti výzkumu, formulování hypotéz, zaznamenávání, třídění a vyhodnocení (syntéza) sebraného materiálu, který je předmětem výzkumu, formulování závěrů - jejich praktická a teoretická využitelnost, konfrontace výsledků výzkumu s hypotézami, hledání příčin případného rozporu mezi hypotézami a výzkumnými výsledky; nácvik indukce, dedukce, selekce, abstrakce jakožto postupů nezbytně nutných pro výzkumnou činnost. c) základní pravidla a postupy při psaní eseje.
Literatura
Poslední úprava: MARKVART/PEDF.CUNI.CZ (14.09.2015)

1. ECCO, U. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc : Votobia, 1997. ISBN 80-7198-173-7.
2. GLOGAR, A. Metodický manuál pro vypracování bakalářské a diplomové práce. Zlín :Univerzita Tomáše Bati, 2001. ISBN 80-7318-011-1.
3. GONDA, V. Ako napísať a úspešne obhájiť diplomovú prácu. Bratislava : Elita, 2001. ISBN 80-8044-075-1.
4. HOLOUŠOVÁ, D. Jak psát diplomové a závěrečné práce. Olomouc : PedF UP, 1999. ISBN 80-7067-841-0.
5. POENICKE, K. Die schriftliche Arbeit. Mannheim : Dudenverlag 1989. ISBN 3-411-04232-x.
6. STANDOP, E.; MEYER, M. Die Form der wissenschaftlichen Arbeit. Wiebelsheim : Quelle & Meyer Verlag, 2002. ISBN 3-494-01318-7.
7. SYNEK, M. et al. Jak psát bakalářské, diplomové, doktorské a jiné písemné práce. Praha : Oeconomica, 2006. ISBN 80-245-1052-9.
8. ŠIMEČKOVÁ, A. Úvod do studia německého jazyka II. Praha : Univerzita Karlova, 1985.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK