PředmětyPředměty(verze: 920)
Předmět, akademický rok 2020/2021
   Přihlásit přes CAS
Didaktika literatury - ON2307030
Anglický název: Methodology of Literature
Zajišťuje: Katedra germanistiky (41-KG)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: němčina
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Tamara Bučková, Ph.D.
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Tamara Bučková, Ph.D. (08.09.2017)
Cílem předmětu je uvést studenty do problematiky vyučování literatuře v rámci předmětu cizí jazyk. Přiblížit studentům význam literatury při vytváření sociálně-kulturních a interkulturních kompetencí. Teoretické reflexe jsou popojeny s konkrétními cvičeními doplňovanými podněty ze strany studentů. Obsahově lze předmět rozdělit do následujících problémových okruhů: 1. Literární výchova jako součást vyučování cizímu jazyku. Souvislost literární výchovy a dalších uměleckých výchov ve vyučování cizímu jazyku. 2. Teorie literatury a "literární dějepis" ve vyučování cizímu jazyku. 3. Problematika kánonu textů. 4. Literatura jako součást reálií. Literární text jako subjednotka systému umělecké literatury a jako samostatně fungující jednotka sociálně kulturního systému. 5. Práce s literárním textem. "Klasická analýza textu" versus činnostně orientovaný charakter práce s textem. Literární komunikace jako jedna z forem pedagogické komunikace. 6. Práce s literárním textem v klasických vyučovacích jednotkách versus literární projekty. 7. Literární výchova a dramapedagogika. 8. Literární výchova a kreativní psaní. 9. Specifické rysy práce s lyrikou, epikou a dramatem. 10. Doplňující oblast vytvoří specifické rysy práce s publicistickými texty; autonomní aktuální oblast tvoří písňové texty.
Literatura
Poslední úprava: PhDr. Tamara Bučková, Ph.D. (08.09.2017)

BOGDAL, K.H.; KORTE, H. (Hrsg.) Grundzüge der Literaturdidaktik. München : Deutscher Taschenbuch Verlag, 2002. ISBN 3-19-001430-2.
Krusche, D. Kurze deutsche Prosa im Unterricht Deutsch als Fremdsprache. Inter-Nationes, 1998.
KAST, B. Jugendliteratur im kommunikativen Deutschunterricht. Berlin; München : Langenscheidt, 1985. ISBN 3468494335.
Gansel, C. Moderne Kinder- und Jugendliteratur : ein Praxisbuch für den Unterricht. Berlin : Cornelsen Scriptor, 1999. ISBN 3589211520.
Lange, G. Erwachsen werden. Jugendliterarische Adoleszenzromane im Deutschunterricht : Grundlagen. Didaktik. Unterrichtsmodelle. Hohengehren : Schneider Verlag, 1999. ISBN 3896762192.
MAIER, K.E. Jugendliteratur : Formen, Inhalte, pädagogische Bedeutung. Bad Heilbronn : Julius Klinkhardt, 1993. ISBN 3-7815-0750-5.
WERR, U. Literatur zum Anfassen : Vorschläge zu einem produktiven Umhang mit Literatur. München : Hueber, 1987. ISBN 3-19-001430-2.
SWANTJE, E. Lesetheorie und fremdsprachliche Lesepraxis aus der Perspektive des Deutschen als Fremdsprache. Tübingen : Gunter Narr Verlag, 1998. ISBN 3-8233-5296-2.
BONFADELLI, H.; BUCHER, P. (Hrsg.) Lesen in der Mediengesellschaft : Stand und Perspektiven der Forschung. Zürich : Verlag Pestalozzianum, 2002. ISBN 3907526996.
SWANTJE, E. Lesen als Verstehen. Zum Verstehen der fremdsprachlichen Texte und zu ihrer Didaktik. Berlin; München; Wien; New York : Langenscheidt, 1992. ISBN 3-468-49678-8.
WESTHOFF, G. Fertigkeit Lesen. Berlin, München, Wien, New York : Langenscheidt, 1997. ISBN 3-468-49663.

ABRAHAM, U; KEPSER M. Literturdidaktik Deutsch. 3., neu bearbeitete und erweiterte Auflage. Berlin : Erich Schmidt Verlag, 2009. ISBN 978 3 503 09883 5.

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Tamara Bučková, Ph.D. (08.09.2017)

1.

Didaktika literatury - Vymezení disciplíny vůči literární vědě, pedagogice a didaktice cizích jazyků; vztah této disciplíny k lingvodidaktice a didaktice reálií.  Problémové kruhy zkoumání.Základní termilonologie: literární kompetence, čtenářská kompetence, literární socializace, čtenářská socializace.

Seminář: rozdělení praktických cvičení.

Náměty k reflexi: Cizojazyčná literatura jako součást maturitní zkoušky? Ano či ne? Konkrétní autoři? Ano či ne? Výběr autorů?

2.

Textový korpus uměleckých textů v rámci vyučování cizímu jazyku: metody sestavování korpusu cizojazyčné literatury a kritéria tohoto procesu: dějiny literatury versus genologie (žánrová mapa textů); mezipředmětové vztahy (německy psaná literatura jako součást světové literatury); databanka učebních a dalších alternativních materiálů; osobní zkušenost a kompetence učitele jak další faktor ovlivňující sestavení korpusu. Literární reálie jako další možnost sestavování textového korpusu.

Seminář: Lyrika - rytmus, rým, melodie versus Konkrétní poezie.

Náměty k přemýšlení: Synestetické učení jazyka: „Phonetik mit Hand und Fuß“. 

3.

Model literární komunikace.

Cvičení: práce s drobnou prózou.

4.

Algoritmus práce s textem. Cesta "dovnitř do textu" - metody perceptivní (recepční) esteticky. Tradiční analýza textu. Cesta "ven z textu" - metody aktivně receptivní (produkčně orientované) estetiky směřující ke komunikaci, k reflexi a volnému mluvenému i psanému projevu, spojení verbálního projevu s dalšími technikami.

Cvičení: práce s velkou epikou (románem, novelou).

5.

Literatura a média. Práce s literárním textem jako filmovou předlohou.

Cvičení: práce s filmem.

6.

Tvořivá dramatika

Cvičení: konkrétní poezie

7.

Hudební texty

Workshop I

8.

Workshop II

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PhDr. Tamara Bučková, Ph.D. (08.09.2017)

Návrh didaktizace jednoho literárního textu podle vlastního výběru.

Podmínky k udělení zápočtu: celkem 3 pokusy. Jednotlivé kroky:

Úvodní krok: Prezentace didaktizace na semináři. Forma PPP

1. pokus: Třístránkové rozpracování prezentace na základě zpětné vazby ze semináře.

2. pokus: Zdokonalení práce na rozsah 5 stránek.

3. pokus: Odevzdání práce a rozhovor o práce nejpozději 1 týden před zkouškovým obdobím.

Forma odevzdání: moodle.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK