PředmětyPředměty(verze: 920)
Předmět, akademický rok 2020/2021
   Přihlásit přes CAS
Úvod do lingvistické analýzy starých německých textů - ON2307019
Anglický název: Introduction to Linguistic Analysis of Old German Texts
Zajišťuje: Katedra germanistiky (41-KG)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2013
Semestr: zimní
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/1, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: němčina
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PhDr. Mária Papsonová, CSc.
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: MIKESOVA/PEDF.CUNI.CZ (15.05.2009)
Cílem předmětu je dovést studující k dovednosti samostatně provádět jazykový rozbor starých německých textů. Obsahem předmětu je lingvistická analýza starých německých textů, reprezentujících jednotlivá historická období, tedy textů gótských, starohornoněmeckých, středohornoněmeckých a raně novohornoněmeckých. Zvýšená pozornost bude věnována textům posledně jmenovaným, neboť tyto představují bezprostřední předstupeň současné jazykové epochy a jejich jazyk měl přímý vliv na podobu dnešní německé jazykové normy. Vzhledem k postavení angličtiny mezi ostatními jazyky bude v některých případech též realizováno srovnání s historickým vývojem této cizí řeči. Lingvistická analýza bude zaměřena především na hláskosloví, zohlední však též morfologickou, syntaktickou a lexikální jazykovou rovinu, příležitostně se dotkne i pravopisných jevů typických pro danou epochu.
Literatura
Poslední úprava: MIKESOVA/PEDF.CUNI.CZ (11.04.2012)
LITERATURA:

Brinker, Klaus (2006): Linguistische Textanalyse: Eine Einführung in Grundbegriffe und Methoden. Berlin.

Heinemann, Margot / Wolfgang, Heinemann (2002): Grundlagen der Textlinguistik. Interaktion - Text - Diskurs. Tübingen.

von Polenz, Peter (2008): Deutsche Satzsemantik. Grundbegriffe des Zwischen-den-Zeilen-Lesens. Berlin.

Riecke, Jörg / Hünecke, Rainer / Pfefferkorn, Oliver (2004): Einführung in die historische Textanalyse. Göttingen.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK