PředmětyPředměty(verze: 920)
Předmět, akademický rok 2020/2021
   Přihlásit přes CAS
Obecná lingvistika a germanistika v českých zemí - ON2307018
Anglický název: Linguistics and German Studies in Czech Lands
Zajišťuje: Katedra germanistiky (41-KG)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/0, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: němčina
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. Dr. phil. PhDr. Dalibor Zeman, Ph.D.
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: ZEMAN/PEDF.CUNI.CZ (14.10.2014)
Cílem předmětu je prohloubit poznatky studentů z lingvistiky, seznámit je s přínosem českých lingvistů pro světovou lingvistiku; představit významné osobnosti germanistiky v českých zemích. Předmět byl inovován v rámci projektu Program komplexní inovace pregraduální přípravy učitelů na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze financovaného z Fondu vzdělávací politiky pro rok 2014. Obsahově se předmět zaměří především na vývojové trendy lingvistiky 20. století a na analýzu vybraných lingvistických děl z této oblasti. Pozornost bude věnována novým dílčím jazykovědným disciplínám, které vznikly v polovině 20. století, resp. v 2. polovině 20. století (např. frazeologie, pragmalingvistika). Hlavní formou semináře bude nejen analýza textů, ale i rozbor ukázek zaznamenaných v německých, rakouských a českých médiích z kontrastivního pohledu. První část seminářů a přednášek, která navazuje na lingvistické disciplíny bakalářského studia, je věnována teoretickému výkladu vývojových tendencí v idiomatice a pragmalingvistice v kontextu lingvistického vývoje a na pozadí evropského výzkumu. Druhá část seminářů se bude zabývat analýzou konkrétních příkladů, dále budou diskutovány vybrané jazykové termíny. Pozornost bude soustředěna na principy a kritéria důležitá k vymezení idiomatických jednotek, dále na tzv. hraniční případy jako např. metaforická kompozita, nominační stereotypy, terminologická a onymická slovní spojení apod., resp. na rozvíjení komunikativních dovedností ve vztahu k lingvistickým tématům. Kurz bude průběžně doplňován řadou aktuálních on-line materiálů na webu e-learningového systému Moodle.
Literatura
Poslední úprava: MIKESOVA/PEDF.CUNI.CZ (15.05.2009)

Linke, A.; Nussbaumer, M.; Portmann, P.R. Studienbuch Linguistik. Tübingen : Max Niemeyer Verlag, 1996. ISBN 3-484-31121-5.

Gross, H. Einführung in die germanistische Linguistik. München : Iudicum Verlag, 1998. ISBN 3-89-129-2406.

ČERMÁK, F. Jazyk a jazykověda. Praha : Karolinum, 2004. ISBN 80-246-0154-0.

PELZ, H. Linguistik für Anfänger. Hamburg : Hoffmann und Campe, 1994. ISBN 3-45-509-1717.

ČERNÝ, J. Dějiny lingvistiky. Olomouc : Vobotia, 1998. ISBN 80-85839-24-05.

SAUSSURE, F. Kurz obecné lingvistiky. Praha : Odeon, 1989. ISBN 80-207-0070-6.

HOLLY, W. Einführung in die Pragmalinguistik. Berlin : Langenscheidt, 2001. ISBN 3-468-49566-8.

LÖFFER, H. Germanistische Soziolinguistik. Berlin : E. Aschmidt, 1985. ISBN 3-503-02231-7.

RICKERT, G.; SICHELSCHMIDT, H.; STROHNER, H. Psycholinguistik : Die Wissenschaft vom sprachlichen Verhalten und Erleben. Tübingen : Staufenburg-Verlag, 2002. ISBN 3-86057-276-8.

TVRDÍK, M.; VODRÁŽKOVÁ-POKORNÁ, L. (Hrsg.) Germanistik in den böhmischen Ländern im Kontext der europäischen Wissenschaftsgeschichte (1800-1945). Wuppertal : Arco, 2006. ISBN 3-93837502-7.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: MIKESOVA/PEDF.CUNI.CZ (06.10.2009)

Požadavky: prezentace problematiky dějin germanistiky v českých zemích a prezentace lingvistické publikace podle vlastního výběru.Aktivní účast na semináři (75 % docházky).

Sylabus
Poslední úprava: doc. Dr. phil. PhDr. Dalibor Zeman, Ph.D. (25.09.2018)

SYLABUS

 

Přínos českých lingvistů pro světovou lingvistiku; představení významných osobností germanistiky v českých zemích

 

Vývojové trendy lingvistiky 20. století

 

Analýza vybraných lingvistických děl z této oblasti

 

Jazykovědné disciplíny, které vznikly v polovině 20. století, resp. v 2. polovině 20. století (např. frazeologie, pragmalingvistika)

 

Rozbor ukázek zaznamenaných v německých, rakouských a českých médiích z kontrastivního pohledu

 

Vývojové tendence v idiomatice a pragmalingvistice v kontextu lingvistického vývoje a na pozadí evropského výzkumu

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK