PředmětyPředměty(verze: 920)
Předmět, akademický rok 2020/2021
   Přihlásit přes CAS
Didaktika reálií - ON2307012
Anglický název: Methodology of Realia
Zajišťuje: Katedra germanistiky (41-KG)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: letní
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/1, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: němčina
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Pavla Nečasová, Ph.D.
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Pavla Nečasová, Ph.D. (25.02.2017)
Cílem předmětu je uvést studenty do problematiky vyučování reálií německy mluvících zemí. Mají si osvojit základní metodické postupy vhodné pro zprostředkování a upevnění poznatků z oblasti reálií a lingvoreálií tak, aby dokázali v praxi realizovat požadavek formování sociokulturní a interkulturní kompetence.
Literatura
Poslední úprava: PhDr. Pavla Nečasová, Ph.D. (25.02.2017)
 • BIECHELE, M., PADRÓS, A. Didaktik der Landeskunde. Fernstudieneinheit 31. München: Goethe-Institut, Langenscheidt, 2003. ISBN 3-468-49643-5.
 • BRIESEMEISTER, D. Landeskunde - Kulturkunde - Auslandskunde : Historischer Rückblick und terminologischer Überblick. In: Landeskunde im Fremdsprachenunterricht. Kultur und Kommunikation als didaktisches Konzept. München: Kösel Verlag, 1976, s. 138-157. ISBN 3-466-30125-4.
 • BISCHOF, M., KESSLING, V., KRECHEL, R. et al. Landeskunde und Literaturdidaktik. Fernstudieneinheit 3. München: Goethe Institut, Langenscheidt, 1999. ISBN 3-468-49677-X.
 • MACAIRE, D., HOSCH, W. Bilder in der Landeskunde. Fernstudieneinheit 11. München: Langenscheidt, 1996. ISBN 3-468-49660-5.
 • HANSEN, M., ZUBER, B. Zwischen den Kulturen : Strategien für den Unterricht. Berlin und München: Langenscheidt, 1996. ISBN 3-468-49474-2.
 • ERDMENGER, M. Landeskunde im Fremdsprachenunterricht. Ismaning: Max Hueber Verlag, 1996. ISBN 3-19-006623-X.
 • GÖTZE, L. Interkulturelles Lernen und "Interkulturelle Germanistik" - Konzepte und Probleme. In: Deutsch als Fremdsprache, 1992, Jg. 29, Heft 2 , s. 3-9. ISSN 0011-9741.
 • GUDJONS, H. Handlungsorientiert lehren und lernen : Schüleraktivierung - Selbständigkeit - Projektarbeit. 3., neubearbeitete und erweiterte Aufl. Bad Heilbrunn/Obb.: Verlag Julius Klinkhardt, 1992. ISBN 3-7815-0694-0.
 • NEČASOVÁ, P. Mezioborové aspekty výuky reálií a lingvoreálií v cizojazyčném vyučování. In: Multidiscilinární aspekty utváření komunikativní kompetence při výuce cizích jazyků. Praha: UK - Pedagogická fakulta, 2002, s. 38-42. ISBN 80-7290-076-5.
 • NEČASOVÁ, P. Úloha reálií ve výuce cizím jazykům. In: Cizí jazyky, 2003-2004, roč. 47, č. 3., s 88 - 90. ISSN 1210-0811.
 • Společný evropský referenční rámec pro jazyky : Jak se učíme jazykům, jak je vyučujeme a jak v jazycích hodnotíme. Council of Europe. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2002. ISBN 80-244-0404-4.
 • WIERLACHER, A., BOGNER, A. Handbuch interkultureller Germanistik. Stuttgart: Verlag J.B. Metzler, 2003. ISBN 3-476-01955-1.
Požadavky ke zkoušce - němčina
Poslední úprava: PhDr. Pavla Nečasová, Ph.D. (25.02.2017)

K zápočtu je třeba:
- aktivní účast na výuce
- 80% docházky
- didaktizace zvoleného tématu

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Pavla Nečasová, Ph.D. (25.02.2017)

Obsahem předmětu jsou následující témata:

 • Pojem reálie a různé přístupy k pojetí tohoto oboru (1.3.)
 • Role reálií v současné výuce cizím jazykům - např. problematika stereotypů a předsudků. Analýza učebnicových souborů z hlediska reálií - soubory kritérií (15.3.)
 • Formování sociokulturní a interkulturní kompetence prostřednictvím činnostně orientovaného vyučování (19.4.)
 • Projektové vyučování (26.4.)
 • Prezentace didaktizovaných témat (3.5.)
 • Prezentace didaktizovaných témat (10.5.)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK