Oborová praxe II - ON2307011
Anglický název: Departmental Practice II
Zajišťuje: Katedra germanistiky (41-KG)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/0, KZ [TS]
Rozsah za akademický rok: 2 [týdny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: němčina
Způsob výuky: prezenční
Je zajišťováno předmětem: OPNG2G113A
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PaedDr. Dagmar Švermová
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: MIKESOVA/PEDF.CUNI.CZ (15.05.2009)
Cílem předmětu je jednak ověření teoretických poznatků získaných v předmětech Úvod do lingvodidaktiky, Lingvodidaktika, Didaktika reálií a Didaktika literatury v prostředí gymnázií a středních odborných škol, a jednak rozvíjení klíčových kompetencí posluchačů (kompetence diagnostické a sebereflektivní, organizační a řídící, psychodidaktické a komunikační). Oborová praxe II rozvíjí osvojené dovednosti a prohlubuje zkušenosti získané na základních školách v rámci předchozí Oborové praxe I. Studenti praktikují pod vedením zkušených fakultních učitelů, hospitují na jejich hodinách, realizují vlastní výstupy, analyzují je. Průběžně reflektují pozitiva a negativa vlastních výstupů a učí se hledat alternativní přístupy k učebním činnostem ve vyučování cizím jazykům. Některé výstupy jsou nahrávány a následně analyzovány. Na závěr praxe studenti předkládají zprávy, v nichž popisují průběh a formulují závěry z praxe.
Literatura
Poslední úprava: MIKESOVA/PEDF.CUNI.CZ (15.05.2009)

1. ŠVEC, V. Klíčové dovednosti ve vyučování a výcviku. Brno : Masarykova univerzita v Brně, Pedagogická fakulta, 1998.

2. MAŇÁK, J.; ŠVEC, V. Výukové metody. Brno : Paido, 2003. ISBN 80-7315-039-5.

3. POL, M.; LAZAROVÁ, B. Spolupráce učitelů - podmínka rozvoje školy : Řízení spolupráce, konkrétní formy a nástroje. Praha : Strom, 1999. ISBN 80-86106-07-1.

4. CANGELOSI, J.S. Strategie řízení třídy. Praha : Portál, 1994. ISBN 80-7178-014-6

5. HUNTEROVÁ, M. Účinné vyučování v kostce. Praha : Portál, 1999.

6. KALHOUS, Z. Základy školní didaktiky. Olomouc : UP, 1995. ISBN.

7. KYRIACOU, CH. Klíčové dovednosti učitele. 1. vyd. Praha : Portál, 1996. ISBN 80-7178-022-7.

8. PASCH, M. et al. Od vzdělávacího programu k vyučovací hodině. 1. vyd. Praha : Portál, 1998. ISBN 80-7178-127-4.

9. ROSENZWEIG, M. Proměny v projektování obsahu vzdělávání. In. Kapitoly ze školského managementu. BACÍK, F.; KALOUS, J.; SVOBODA, J. Praha : PedF UK, 1998. ISBN 80-86039-49-8.