PředmětyPředměty(verze: 920)
Předmět, akademický rok 2020/2021
   Přihlásit přes CAS
Vybrané kapitoly ze stylistiky - ON2307009
Anglický název: Selected Chapters from Stylistics
Zajišťuje: Katedra germanistiky (41-KG)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: němčina
Způsob výuky: prezenční
Je zajišťováno předmětem: OPNG2G101A
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Tamara Bučková, Ph.D.
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Tamara Bučková, Ph.D. (08.09.2017)
Cílem předmětu je zprostředkovat studentům základní poznatky z oblasti stylistiky, přiblížit komparativní pohled na danou problematiku (germanistika - bohemistika). Předmět se zabývá definicí funkčních stylů a jejich textových typů, analýzou různých funkčních stylů (s převahou textů krásné literatury). Koncepce kurzu vychází ze znalostí studentů získaných v kurzu textová linngvistika, o níž se opírá. Součástí kurzu v seminářích je procvičování stylistické analýzy a také kreativní psaní. Obsahově lze předmět shrnout do následujících tematických okruhů: 1. Stylistika, její vymezení, historické a dnešní chápání; sepětí stylu a jazykového systému jako prostředku komunikace. 2. Styl a text - pojmy stojící v centru stylistických analýz. 3. Funkční stylové typy a jejich jazyková specifika. 4. Stylotvorné faktory. Jazykový styl v kontextu stratifikace jazyka z geografického, sociálního a kontextově funkčního hlediska. 5. Makrostylistické a mikrostylistické kategorie. 6. Doplňkové téma: médium jako fenomén zprostředkující text. Literární text a kniha jako médium textu.
Literatura
Poslední úprava: PhDr. Tamara Bučková, Ph.D. (08.09.2017)

Čechová, M. et al. Stylistika současné češtiny. Praha : ISV, 1997. ISBN 80-85866-21-8.
Malá, J. Einführung in die deutsche Stilistik. Brno : FFMU, 2003. ISBN 8021032677.
MATHESIUS, V. Řeč a sloh. Praha : ČS, 1966.
CHLOUPEK, J.; KREISELOVÁ, P. Stylistika pro učitele. Ostrava : Ostravská univerzita, 1997. ISBN 80-7042-119-3.
SAUSSURE, F. Kurz obecné lingvistiky. Praha : Odeon, 1989. ISBN 80-207-0070-6.
SANDIG, B. Textstilistik des Deutschen. 2., völlig neu bearb. und erw. Auflage. Berlin; New York : Gruyter, 2006. ISBN 3-110-18870-8.
SOWINSKI, B. Stilistik : Stiltheorien, Stilanalysen. 2., überarb. u. aktualis. Auflage. Stuttgart : J. B. Metzler Verlag, April 1999. ISBN 3-476-12272-7.
Fleischer, W.; Michel, G.; Starke, G. Stilistik der deutschen Gegenwarts-sprache. Frankfurt am Main; Berlin; New York; Paris; Wien : Peter Lang, 1996. ISBN 3-631-44771-X.
SANDERS, W. Gutes Deutsch - Besseres Deutsch : Praktische Stillehre der deutschen Gegenwartssprache. Darmstadt : Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1996. ISBN 3-534-13269-6.
GÖTTERT, K.H. Einführung in die Stilistik. Stuttgart : UTB Verlag, 2004. ISBN: 3-825-22567-4.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PhDr. Tamara Bučková, Ph.D. (08.09.2017)

Docházka na semináře: 75%.

Aktiní účast na seminářích, průběžná domácí příprava.

Zkoušku je možné absolvovat buď formou písemného testu, formou osobního odboného rozhovoru.

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Tamara Bučková, Ph.D. (08.09.2017)

V přednáškách budou probírány následující tematické okruhy, které budou procvičovány v seminářích / Vorlesungsthemen, die folgend in den einzelnen Seminargruppen geübt werden:

Stylistika v kontextu filologie / Stilistik im Kontext der Philologie.

Pojem Styl/Stil 

Esej/Essay

Makrostylistické kategorie I - funkční stylové typy/Markostilistik I - Funktionale Stiltypen

Makrostilistische kategorie II - kompozice./Makrostilistik II - Funktionale Stiltypen und ihre Textformen.

Přerušení výukového cyklu z důvodu pedagogická praxe/Praktikum

Stilotvorné rysy/Stilzüge

 

Stilelemente

Stilfiguren

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PhDr. Tamara Bučková, Ph.D. (08.09.2017)

Aktivní účast na seminář, průběžné vypracování úkolů. Vypracování portfolia, které je nutné přinést na zkoušku.

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK