PředmětyPředměty(verze: 920)
Předmět, akademický rok 2020/2021
   Přihlásit přes CAS
Edukační robotika - OKNI1I123B
Anglický název: Robotics and Process Control in Education
Zajišťuje: Katedra informačních technologií a technické výchovy (41-KITTV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2018 do 2020
Semestr: letní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/0, KZ [HT]
Rozsah za akademický rok: 16 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Jakub Lapeš
Vyučující: PhDr. Jakub Lapeš
PhDr. Daniel Tocháček
Neslučitelnost : OKNI1I124B
Prerekvizity : OKNI1I111A
Je neslučitelnost pro: OKNI1I124B
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Jakub Lapeš (29.01.2021)
Posláním předmětu je přiblížit studentům soudobé možnosti robotických systémů a stavebnic určených do edukačního procesu, a to jak v preprimárním vzdělávání (MŠ), 1. a 2. st. ZŠ, tak i SŠ. Základním cílem předmětu je praktické seznámení se školními systémy podporujícími výuku robotizace - edukační robotiku. Výuka předmětu je orientována didakticky a zároveň se zaměří na rozvíjení programátorských technik v ikonicko-grafických vývojových prostředích určených pro příslušné systémy a stavbu vlastního robotického modelu v rámci projektu.
Deskriptory
Poslední úprava: PhDr. Jakub Lapeš (28.01.2022)

Pro podporu studia je využit LMS Moodle (obsahuje výukové a další materiály).

V případě plně distanční výuky bude online komunikace vedena prostřednictvím Google Meet a veškeré informace (adresa moodle kurzu + klíč k zápisu; url pro gMeet; další informace ke kurzu) budou poslány e-mailem prostřednictvím SIS všem zapsaným účastníkům kurzu; kurz bude probíhat heterogenní formou v rozvrhované době dle SIS.

Literatura
Poslední úprava: PhDr. Daniel Tocháček (03.02.2020)

BAUM, D. Definitive Guide to LEGO MINDSTORMS. 2nd Edition. Berkeley : Apress, 2002.

BAUM, D. et al. Extreme Mindstorms: an Advanced Guide to Lego Mindstorms. Berkeley : APress, 2000.

ERWIN, B. Creative projects with LEGO Mindstorms. Boston : Addison-Wesley, 2001.

FERRARI, M. et al. Building Robots With Lego Mindstorms : The Ultimate Tool for Mindstorms Maniacs. Osborne : Syngress, 2001.

FERRARI, M. et al. LEGO Mindstorms Masterpieces: Building Advanced Robots. Osborne : Syngress, 2003.

HÄBERLE, H. a kol. Průmyslová elektronika a informační technologie. Praha : Sobotáles, 2003.

HILL, T. Production / Operations Management. Cambridge : McGraw-Hill, 1991.

SENN, J. A. Information Technology: Principles, Practices, and Opportunities. 3rd Edition. New Delhi, Prentice Hall, 2003.

WILCHER, D. LEGO Mindstorms Mechatronics : Using Systems and Controls to Build Sophisticed Robots. New York : McGraw-Hill/TAB Electronics, 2003.

Sylabus -
Poslední úprava: PhDr. Jakub Lapeš (02.02.2022)

Vymezení edukační robotiky

Základní pojmy a obecné principy robotechniky

Vztahy mezi konstrukčním řešením robotů a jejich užitnými vlastnostmi

Modelování činnosti robotů využitím (školních) robotických systémů

Možnosti programování robotických systémů (např. BeeBot, Ozobot, Lego WeDo, Lego Mindtorms EV3, Lego SPIKE)

Projektové možnosti edukační robotiky ve vzdělávacím procesu v MŠ, ZŠ a SŠ

Možnosti rozšiřujících a doplňkových systémů/sad pro robotechniku (např. laboratorní experimenty)

Alternativní možnosti programování robotických systémů (např. Scratch; komunitní jazyky - Java, C)

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PhDr. Jakub Lapeš (02.02.2022)
 • Aktivní práce v seminářích; průběžné řešení úloh reflektujících probíraná témata; závěrečná kompletace v kurzu využívané robotické sady do původního stavu.
 • Vytvoření, prezentace a obhajoba komplexní práce - vlastního tvůrčího projektu z oblasti edukační robotiky - s využitím robotických sad Lego.
 • Požadavky na projekt a další informace:
  • Práce bude mít podobu komplexního praktického projektu z oblasti edukační robotiky zahrnujícího etapy plánování (návrhu), přípravy, stavby a programování robota a současně též prezentaci celého projektu ostatním účastníkům kurzu.
  • Podmínkou udělení KZ je rovněž zhotovení elektronické dokumentace k projektu (v Moodle kurzu bude k dispozici vzorový standardizovaný dokument obsahující vyžadované položky dokumentace projektu). Povinnou část dokumentace projektu je případně možné a žádoucí rozšířit o další doprovodné materiály (např. prezentace, fotografie, video, elektronické výukové objekty pro IWB apod.).
  • Pro projekt lze využít robotické sady Mindstorms EV3, Lego WeDo nebo Lego SPIKE, ev. s variantní nadstavbou v podobě sady Lego eLab.
  • Jediným tematickým omezením projektu je jeho využitelnost při výuce na ZŠ nebo SŠ s primárním zacílením do oblasti ICT nebo přírodovědných předmětů. Vítaný je multidisciplinární přesah.
  • Pro získání zápočtu je stanoven 1 termín a vymezen 1 pokus (nedohodne-li se vyučující prokazatelně v konkrétním případě se studujícím jinak).
 • Prokázání příslušné úrovně vědomostí při obhajobě projektu a související rozpravě tematicky orientované do oblasti zaměření předmětu.
 • Prokázání odpovídajících znalostí a dovedností při řešení praktické úlohy z oblasti edukační robotiky.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK