PředmětyPředměty(verze: 920)
Předmět, akademický rok 2020/2021
   Přihlásit přes CAS
Analýza výukových výsledků - OKNI1I120B
Anglický název: Analysis of teaching results
Zajišťuje: Katedra informačních technologií a technické výchovy (41-KITTV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2018 do 2020
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/0, Zk [HT]
Rozsah za akademický rok: 12 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PhDr. Vladimír Rambousek, CSc.
PhDr. Jiří Štípek, Ph.D.
Vyučující: Ing. Jaroslav Novák, Ph.D.
Neslučitelnost : OKNI1I119B
Prerekvizity : OKNI1I104A
Je neslučitelnost pro: OKNI1I119B
Anotace -
Poslední úprava: Ing. Jaroslav Novák, Ph.D. (14.05.2019)
Výuka se zabývá vybranými tématy týkajícími se oblasti zpětnovazebních výukových informací
Deskriptory
Poslední úprava: Ing. Jaroslav Novák, Ph.D. (30.01.2021)

Pro podporu studia je využit LMS Moodle. Obsahuje kromě výukových a dalších materiálů také konkrétní informace k lekcím a k online komunikaci, pro kterou bude použito prostředí Google Meet.
Název kurzu: AVV (LS 2020/21)
URL kurzu: https://moodle.it.pedf.cuni.cz/course/view.php?id=1724
Klíč k zápisu: je před první lekcí zaslán e-mailem všem zapsaným účastníkům kurzu dle SISu, včetně dalších informací ke kurzu.
V případě distanční výuky bude kurz probíhat heterogenní formou v rozvrhované době dle SIS.

Literatura
Poslední úprava: Ing. Jaroslav Novák, Ph.D. (14.05.2019)

HAND, R., BELL, T. KENT, D. Mahara ePortfolios: Beginner's Guide. Packt Publishing: UK, 2012. ISBN 978-18-4951-776-8.

LAUFKOVÁ, v., sTARY, K. a kol. Formativní hodnocení ve výuce. Portál: Praha 2006. ISBN 978-80-262-1001-6.

MURPHY, E. M. Mahara 1.4 Cookbook. Packt Publishing: UK, 2011. ISBN 978-18-4951-506-1.

SLAVÍK, J. Hodnocení v současné škole. Praha: Portál, 1999. ISBN 80-7178-262-9.

Materiály v prostředí moodle a zadávané ve výuce.

Sylabus
Poslední úprava: Ing. Jaroslav Novák, Ph.D. (14.05.2019)

Mezi stěžejní témata předmětu patří:

 • způsoby hodnocení žáka
 • formativní výuka
 • statistická analýza údajů, typy dat, metody zpracování, známky/klasifikace a jejich zpracování
 • chyby při zpracování údajů
 • kriteriální hodnocení
 • informační význam hodnocení
 • Sw pro zpracování dat, tabulkový klakulátor a jeho možnosti
 • kvaliitativní přístupy k analýze dat
 • žákovské portfolio - druhy portfolií, tvorba a využití portfolií, portfolio z hlediska legislativy

 • elektronické portfolio - specifika elektronického portfolia, dostupná technologická řešení, elektronický systém Mahara
 • využití elektronického portfolia - proměny ve vzdělávacím prostředí, využití v Čechách a ve světě, portál UMÍM.TO
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Ing. Jaroslav Novák, Ph.D. (30.01.2021)

Podmínky udělení zápočtu:

 • aktivní práce ve výuce, využívání prostředí moodle pro předmět,
 • zpracování cvičení z výuky, řešení příkladů ve výuce,
 • zpracování zadaných úkolů ve výuce či prostřednictvím Moodle,
 • příprava prezentačního elektronického portfolia.

Podmínkou absolvování zkoušky je zpracování všech cvičení ve výuce a všech úkolů v termínu a ve vyhovující kvalitě, s výjimkou nejvýše jednoho úkolu (tj. odevzdaného po termínu nebo zpracovaného v nevyhovující kvalitě).

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK