PředmětyPředměty(verze: 920)
Předmět, akademický rok 2020/2021
   Přihlásit přes CAS
Správa technických a síťových systémů - OKNI1I116A
Anglický název: Managing technical and networking systems
Zajišťuje: Katedra informačních technologií a technické výchovy (41-KITTV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2020 do 2020
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/0, KZ [HT]
Rozsah za akademický rok: 16 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Josef Procházka, Ph.D.
Vyučující: prof. Ing. Boris Šimák, CSc.
Prerekvizity : OKNI1I112A
Anotace -
Poslední úprava: prof. Ing. Boris Šimák, CSc. (02.02.2021)
Cíl studijního předmětu Správa technických a informačních systémů spočívá v osvojení poznatků o technologických a programových prvcích a systémech s důrazem na technické systémy školy, počítačové sítě škol a školní informační systémy, dále v prohloubení znalostí a dovedností týkajících se správy síťových prvků a služeb a v získání vybraných souvisejících znalostí a dovedností. Mezi hlavní tematické celky předmětu patří i problematika bezpečnosti a ochrany sítí, zálohování dat, sledování provozu WWW serverů, analýza datových toků, možnosti podpory uživatelů. Obsah předmětu bude současně zohledňovat aktuální stav techniky, technologií a informačních systémů ve školství.
Deskriptory
Poslední úprava: prof. Ing. Boris Šimák, CSc. (14.02.2022)

V případě distanční výuky bude kurz probíhat v řádně rozvrhované době (dle SIS) a v prostředí Google Meet. K připojení do online výuky je třeba pouze webový prohlížeč. Adresa bude studentům zaslána.

Materály v Moodle: https://moodle.it.pedf.cuni.cz/user/index.php?id=2173

Literatura
Poslední úprava: PaedDr. Eva Battistová (13.02.2020)

[1]   Forouzan. Data Communications and Networking. McGraw-Hill, 2013.1226 s.. ISBN 978-0-07-131586-9.

[2]   James F. Kurose, Keith W. Ross. Počítačové sítě. Computer Press, 2014. 622 s. ISBN 978-80-251-3825-0.

[3]   Wikipedie: Otevřená encyklopedie: Real-time Transport Protocol [online]. c2015 [citováno 20. 04. 2019]. Dostupný z WWW: <https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Real-time_Transport_Protocol&oldid=12297932>

[4]   Wikipedie: Otevřená encyklopedie: Wireshark [online]. c2019 [citováno 22. 07. 2019]. Dostupný z WWW: <https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Wireshark&oldid=17142316>

[5]   Chwan-Hwa Wu, J. David Irwin. : Introduction to Computer Networks and Cybersecurity. CRC Press, Taylor & Francis Inc, 2013. 1336 s.. ISBN 978-1-4665-7213-3.

[6]    Cisco Network Academy. Materiály výcvikového kurzu "IT Essentials", https://www.netacad.com/ru/courses/os-it/it-essentials - přístup přijat 12/12/2018

[7]   Michal Poupa, Boris Šimák: IT Sharkie Příručka uživatele. ČVUT v Praze, MÚVS. 2019

[8]   Michal Poupa, Boris Šimák: IT Sharkie – Laboratorní úkoly  ČVUT v Praze, MÚVS. 2019

[9]    Eben Upton, Geareth Halfacree: Raspberry[u1]  Pi . Uživatelská příručka. 280 str. Computer Press Brno, 2016. ISBN 978-80-251-4819-8.

[10]  Donald Norris: Raspberry Pi. Projekty. 264 str. Computer Press Brno, 2015. ISBN 978-80-251-4346-9.

[11]  Matúš Selecký: Arduino. Uživatelská příručka. 344 str. Computer Press Brno, 2016. ISBN 978-80-251-4840-2.


 
Sylabus
Poslední úprava: prof. Ing. Boris Šimák, CSc. (02.02.2021)

Teoretická příprava

Úvod do počítačových sítí, historie

Počítačové sítě, architektura, síťové prvky (most, směrovač, přepínač) Ethernet , média,

Model OSI a TCP/IP, vznik, vazba na OSI model

Adresace, typy adres, adresní prostor, IP v4, IP v 6, ARP, ICMP

Protokoly vyšších vrstev; transportní vrstva TCP, UDP, aplikační vrstva (aplikační protokoly Telnet, FTP, http/ https, DHCP, DNS, POP3, SMTP, IMAP, SSH)

NFS, NTP, SNMP

Analýza  síťových protokolů

Počítačové sítě v školním prostředí, klíčové aplikace

Bezpečnost sítí, správa školní sítě

 

Praktické výstupy

Cílem je prakticky seznámit studenty s principy komunikačních sítí, síťových prostředí, architekturou sítí, základními prvky sítě - počítač, směrovač, přepínač a jejich funkcí a osvojit si tyto poznatky prakticky.

Seznamte se s stavebnicí představující simulátor počítačové sítě IT Sharkie

Seznamte se se standardními typy architektur počítačových sítí, s typy adresace, škálovatelnosti sítí, s významem MAC adresy a dále s kontrola připojení mezi zařízeními.

Seznamte se s činností směrovače, s možnostmi konfigurace jeho základních vlastností. Ověřte možnost konfigurace bezdrátové sítě simulátoru.

Seznamete se s  principem OSI modelu, funkcemi jednotlivých vrstev, protokolovým registrem TCP/UP. Nastudujte základní funkce programu Wireshark.

Nastudujte význam DNS,  použití protokolu HTTP, seznamte se s použitím programu Wireshark a proveďte analýzu těchto protokolů.

Seznamte se s modelovou architekturou sítě ve školách, zásadami bezpečnost sítí, typy ataků, s požadavky na bezpečnost, způsoby prolamování hesel s ohledem na přístupy k zabezpečení v školních sítích.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PaedDr. Eva Battistová (13.02.2020)

Aktivní práce během seminářů, vytvoření, včasné odevzdání a obhajoba zápočtové práce ve formě samostatného vytvořeného projektu na předem zvolené téma s funkcionalitou odpovídající zaměření předmětu. Studující má celkem 3 pokusy (1 řádný, 2 opravné).

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK