PředmětyPředměty(verze: 920)
Předmět, akademický rok 2020/2021
   Přihlásit přes CAS
Elektronická podpora vzdělávání - OKNI1I112A
Anglický název: Digital Technology Assisted Education
Zajišťuje: Katedra informačních technologií a technické výchovy (41-KITTV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2020 do 2021
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/0, Z+Zk [HT]
Rozsah za akademický rok: 12 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Další informace: https://moodle.it.pedf.cuni.cz/course/view.php?id=2021
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. RNDr. Miroslava Černochová, CSc.
Vyučující: doc. RNDr. Miroslava Černochová, CSc.
Prerekvizity : OKNI1I103A
Je prerekvizitou pro: OKNI1I116A, OKNI1I114A
Anotace -
Poslední úprava: doc. RNDr. Miroslava Černochová, CSc. (13.09.2020)
Předmět se soustředí na klíčové pojmy (e-learning, OER, LO, MOOC, otevřené vzdělávání aj.) a na didaktické aspekty a otázky využití ICT učitelem k vytvoření edukačního prostředí, v němž může učitel podpořit klíčové procesy probíhající ve školním vzdělávání a vytvořit optimální podmínky pro spolupráci a komunikaci mezi účastníky výuky, a to jak prostřednictvím lokální počítačové sítě, tak Internetu. Studenti učitelství se tak seznamují se základními metodickými postupy, jak si učitel, resp. žák pomocí počítače a počítačových sítí buduje a rozvíjí vlastní pracovní prostředí, v němž se žák může učit, plnit své úlohy, archivovat výsledky své práce, sdílet nástroje potřebné pro učení a v němž učitel může vyvíjet své přípravy na výuku, využívat podpůrné nástroje k realizaci a vyhodnocování své vlastní pedagogické práce a výsledky učební činností žáků. Předmět se zaměřuje na virtuální vzdělávací kolaborativní prostředí, technologickou podporu pro distribuci vzdělávacího obsahu, pedagogickou komunikaci, kolaboraci mezi účastníky výuky, sdílení prostředků a zpětnou vazbu, pracovní prostředí učitele a žáka, využití technologií pro monitorování, dokumentaci a archivaci průběhu a výsledků výuky a evaluaci výukového software a informačních zdrojů pro potřeby vzdělávání.
Deskriptory
Poslední úprava: doc. RNDr. Miroslava Černochová, CSc. (30.11.2021)

Online opora k předmětu je připravena v moodle https://moodle.it.pedf.cuni.cz/course/view.php?id=2129

Literatura -
Poslední úprava: doc. RNDr. Miroslava Černochová, CSc. (13.09.2020)

DOUGIAMAS, M. A Journey into Constructivism [on-line]. [cit. 2.11.2009]. Dostupné na: http://dougiamas.com/writing/constructivism.html

ČERNOCHOVÁ, M., JEŘÁBEK, J. Moodle a jeho využití ve školním prostředí. Studijní materiály pro kurz KD3. Projekt ESF ICT. PedF UK, 2011.

ČERNOCHOVÁ, M., VAŇKOVÁ, P. KD8 E-learning ve školní praxi. Studijní materiály pro kurz KD3. Projekt ESF ICT. Projekt ESF ICT. PedF UK, 2011.

From Books to MOOCs? Emerging Models of Learning and Teaching in Higher Education. (Eds.) E. De Corte, L. Engwall, U. Teichler. Wenner-Gren International Series. Vol. 88. Stockholm, 2015.

Open Educational Practices and Resources. Eds. Guntram Geser. OLCOS Roadmap, 2012. ISBN 3-902448-08-3.

moodle.org

mahara.org

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: doc. RNDr. Miroslava Černochová, CSc. (13.09.2020)

V rozsahu studijních textů, materiálů na moodle.org a a výuky v seminářích:

1. Vysvětlení základních pojmů (e-learning, OER, VLE, LMS, e-portfolio, Open Access, aj.)

2. Příklady OER digitálních vzdělávacích materiálů a učebních objektů. Kritéria pro hodnocení digitálních zdrojů pro potřeby aplikování e-learningu v běžné školní praxi.

3. Právní otázky spojené s používáním a sdílením digitálních zdrojů.

4. MOODLE: charakteristika nástrojů a funkcí pro práci učitele.

5. MOODLE: modelové příklady využití v běžné školní praxi. Výhody a nevýhody jeho využití z hlediska učitele/žáka.

6. MAHARA: principy práce a používání. Výhody a nevýhody jejího využívání z hlediska učitele/ žáka / školy.

Sylabus -
Poslední úprava: doc. RNDr. Miroslava Černochová, CSc. (30.11.2021)

Předmět je určen studentům 2.r. NMg Učitelství IKT. Inovace kurzu bude reagovat na zkušenosti a poučení získané se zavedením bezkontaktní on-line výuky na ZŠ a SŠ v důsledku COVID pandemie v 2020 a 2021, na nové technologické možnosti a na výsledky výzkumů u nás a v zahraničí. Pozornost bude věnována mimo jiné mezinárodním projektům eTwinning (v ČR je do Twinningu zapojeno 3600 škol a 9 200 učitelů, v těchto projektech hrají čím dál tím větší úlohu digitální technologie). Budoucí IT učitelé by měli být připraveni na to, jak ve školách pomáhat učitelům s využíváním digitálních technologií v e-learningových aktivitách včetně mezinárodních projektů.

LEKCE 1: Vymezení pojmu e-learning

LEKCE 2: Historie e-learningu v ČR (konference TET, projekt eDIHO, projekt eDIfALL, konference SCO, komunita uživatelů Moodle, aj.). První platformy v ČR: Learning Space, Projekt School+, první verze Moodle 1.0. První e-learningové aktivity ZŠ a SŠ.

Příklady on-line aktivit pro žáky ZŠ a SŠ (tuzemské, zahraniční) - eTwinning

LEKCE 3: Základní pojmy: digitální vzdělávací objekt, OER, platformy, vzdálené laboratoře, virtuální laboratoře, otevřené vzdělávání, OWC, MOOC, Khan Academy. Ukázky OER.

Praktická činnost 1: Uspořádejte webinář.

Praktická činnost 2: Vyzkoušejte vybrané nástroje Moodle

LEKCE 4: Žák a e-learning

Výsledky šetření o distanční výuce ve školách v ČR a ve světě, která se konala v době COVID-19 opatření

LEKCE 5: Učitel a e-learning

Výsledky šetření o distanční výuce ve školách v ČR a ve světě, která se konala v době COVID-19 opatření

TVŮRČÍ ČINNOST: Navrhněte vlastní on-line kurz (v moodle, resp. jiné platformě)

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: doc. RNDr. Miroslava Černochová, CSc. (13.09.2020)
  • aktivní účast na seminářích
  • splnění úloh v on-line podpoře výuky
  • splnění úkolů zadaných na seminářích (tvorba slovníku, projekt, videokonference, webinář)
  • vypracování Moodle kurzu na vybrané téma v odpovídající kvalitě
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK