PředmětyPředměty(verze: 920)
Předmět, akademický rok 2020/2021
   Přihlásit přes CAS
Soudobé vzdělávací technologie II - OKNI1I110A
Anglický název: Contenporary Educational Technology II
Zajišťuje: Katedra informačních technologií a technické výchovy (41-KITTV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2018 do 2021
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/0, KZ [HT]
Rozsah za akademický rok: 12 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Ing. Bořivoj Brdička, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Petra Vaňková, Ph.D.
Prerekvizity : OKNI1I105A
Anotace -
Poslední úprava: Ing. Bořivoj Brdička, Ph.D. (21.06.2018)
Předmět navazuje na předchozí výuku didakticky zaměřených předmětů studia technické a informační výchovy, zvláště pak na příslušné tematické celky z Edukační technologie. Předmět se zaměřuje na aktuální vývoj vzdělávacích technologií, především na praktické aspekty uplatnění konstruktivistické teorie učení, konstruktivních přístupů k edukaci a příslušných výukových metod. V souladu s převažující didakticko metodickou orientací druhého cyklu studia je cílem předmětu rozvinout schopnost studentů didakticky a technicky vhodným způsobem transformovat nabyté vědomosti a dovednosti do reálných výukových aktivit s konstruktivním, resp. problémovým a projektovým zaměřením založeným na využití ICT. Snahou je celkově zlepšit způsobilost studentů ve směru praktické aplikace ICT ve vzdělávání.
Deskriptory
Poslední úprava: PhDr. Petra Vaňková, Ph.D. (23.09.2021)

V případě distančního vzdělávání bude výuka probíhat online prostřednictvím MS Teams. Studentky a studenti před samotnou výukou dostanou prostřednictvím SIS přístup k LMS Moodle na https://moodle.it.pedf.cuni.cz/. V konkrétním kurzu je pak hned v prvním tématu umístěn odkaz na online setkání. Výuka bude probíhat v době stanovené v rozvrhu s obsahem a podmínkami zveřejněnými v SIS.

Literatura -
Poslední úprava: Ing. Bořivoj Brdička, Ph.D. (21.06.2018)

BRDIČKA, B. Učení s počítačem. Praha : PřF UK, 1996. 
BRDIČKA, B. Role internetu ve vzdělávání. AISIS, Kladno 2003, ISBN 80-239-0106-0, http://it.pedf.cuni.cz/~bobr/role/. 
Portály zabývající se danou problematikou - především Učitelský spomocník, RVP.cz, Česká škola, eTwinning ad. 
Zdroje Internetu odkazované ze stránek kurzu 
Materiály a soubory předávané v průběhu semestru

Sylabus -
Poslední úprava: PhDr. Petra Vaňková, Ph.D. (15.09.2020)

Kognitivní a konstruktivistické aspekty psychodidaktických soustav 
Instruktivní, konstruktivní a konektivistické edukační prostředí 
Současné pojetí a nástroje konstruktivní výuky 
Konstruktivní výukové aplikace 
Projektové metody a výukové projekty 
Virtuální prostředí a současný vývoj eLearningu
Metodické aspekty realizace konstruktivních metod edukace 
Semestrální práce reflektující získané znalosti probírané problematiky

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: PhDr. Petra Vaňková, Ph.D. (23.09.2021)

KZ je udělován v rámci kolokvia, jehož se zúčastní všichni přihlášení studenti. Počet pokusů je omezen počtem termínů, tj. max. 3. Pro přistoupení do kolokvia je nutné splnění dílčích úkolů daných Moodle kurzem.

 

V případě, že opětovně dojde k přechodu z prezenční výuky na distanční výuku v souvislosti s přijímanými opatřeními bude výuka realizovaná online v době standardně rozvrhované výuky prostřednictvími aplikace MS Teams. Současně bude posílena distanční výuka a s výukou související komunikace v prostředí Moodle. Studenti by se měli takto přizpůsobené výuce účastnit stejným aktivním způsobem jako v případě běžné výuky. 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK