PředmětyPředměty(verze: 920)
Předmět, akademický rok 2020/2021
   Přihlásit přes CAS
Soudobé vzdělávací technologie I - OKNI1I105A
Anglický název: Contemporary Educational Technology
Zajišťuje: Katedra informačních technologií a technické výchovy (41-KITTV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2017 do 2020
Semestr: letní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/0, Z+Zk [HT]
Rozsah za akademický rok: 20 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PhDr. Vladimír Rambousek, CSc.
Vyučující: PhDr. Ondřej Neumajer, Ph.D.
Prerekvizity : OKNI1I102A
Je prerekvizitou pro: OKNI1I110A
Anotace -
Poslední úprava: PaedDr. Eva Battistová (27.01.2018)
Předmět navazuje na předchozí výuku didakticky zaměřených předmětů studia, zvláště pak na příslušné tematické celky z Edukační technologie a Didaktiky ICT. Předmět se zaměřuje především na aktuální trendy vývoje vzdělávacích technologií, uplatnění konstruktivistické teorie učení, konstruktivních přístupů k edukaci a příslušných výukových metod. V souladu s didakticko metodickou orientací magisterského studia je cílem předmětu rozvinout schopnost studentů didakticky a technicky vhodným způsobem transformovat nabyté vědomosti a dovednosti do reálných výukových aktivit s konstruktivním, resp. problémovým a projektovým zaměřením založených na využití ICT, a tak celkově zlepšit způsobilost studentů ve směru praktické aplikace ICT ve vzdělávání. Z výše uvedených důvodu je princip učitelské přípravy uplatňovaný v tomto předmětu částečně založen na pedagogickém izomorfismu s preferencí konstruktivistických postupů učení, zejm. aktivní učení, tvořivá práce s ICT, postupy hodnocení a sebehodnocení.
Literatura
Poslední úprava: PaedDr. Eva Battistová (27.01.2018)

·        BRDIČKA, B. Role internetu ve vzdělávání. AISIS, Kladno 2003, ISBN 80-239-0106-0,http://it.pedf.cuni.cz/~bobr/role/.

·        BRDIČKA, B., NEUMAJER, O., RŮŽIČKOVÁ, D. ICT v životě školy - Profil školy21. Metodický průvodce. Praha : Národní ústav pro vzdělávání, 2012.

·        ČERNOCHOVÁ, M., FUGLÍK, V., HOLÝ, R., PROCHÁZKA, J., RAMBOUSEK, V., ŠTÍPEK, J., VAŇKOVÁ, P. Rozvoj informačně technologických kompetencí na základních školách. Praha: ČVUT, 2013.

·        FEŘTEK, Tomáš. Co je nového ve vzdělávání. Praha: Nová beseda z. s., 2015.

·        GREENFIELDOVÁ Susan. Změna myšlení. Jak se mění naše mozky pod vlivem digitálních technologií. Brno: Bizbooks, 2016. 335 stran. ISBN 978-80-265-0450-4

·        HATTIE, John. Visible learning for teachers. Maximising impact on learning. London Routledge. 2012.

·        KALAŠ, Ivan a kol. (2013). Premeny školy v digitálnom veku. 1. vydání. Bratislava, Slovenská republika: Slovenské pedagogické nakladatelství. 256 stran. ISBN: 978-80-10-02409-4.

·        MEDINA, J. Pravidla mozku: nejnovější vědecké poznatky pro úspěch v práci, doma i ve škole. Brno: BizBooks, 2012, 286 s. ISBN 978-80-2650015-5

·        ZOUNEK, J. a kol. E-learning. Učení (se) s digitálními technologiemi. Praha : Wolters Kluwer, 2016. ISBN: 978-80-7552-217-7

·        Metodický portál RVP.CZ http://www.rvp.cz/

·        Učitelský Spomocník. https://spomocnik.rvp.cz/

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PaedDr. Eva Battistová (27.01.2018)

Prokázání příslušné úrovně vědomostí a dovedností z oblasti zaměření předmětu.

Prokázání způsobilosti aplikovat příslušné vědomosti při řešení praktických problémů.

Poskytnutí zpětné vazby, přínosů a rezerv k předmětu.

Sylabus -
Poslední úprava: PaedDr. Eva Battistová (27.01.2018)

Úvod do problematiky, vztah současného vývoje vzdělávacích technologií k základům pedagogiky.

Vybrané výsledky výzkumů zabývajících se využitím technologií ve výuce a technologických trendů ovlivňujících pedagogiku a změny ve společnosti. Didaktické vlastnosti a specifika aktuálních trendů (cloud, mobilní zařízení, dotyková zařízení, online vzdělávací komunity, MOOC…).

Situace českých škol v oblasti využívání a integrace digitálních technologií do výuky a do života školy.

Kognitivní a konstruktivistické aspekty psychodidaktických soustav. Instruktivní, konstruktivní a konektivistické edukační prostředí.

Využití digitálních technologií v testologii, edumetrii, formativním, normativním a sumativním  hodnocení, konstrukci didaktických testů a úloh. Problematika testování (PISA, ICILS, PIAAC, TALIS, InSPIS…).

Aktuální revize rámcových vzdělávacích programů, integrace digitálních technologií a informatického myšlení, principy otevřené vzdělávání v digitálním prostředí, fenomén Průmysl 4.0. Vzdělávací politika státu a Strategie digitálního vzdělávání ČR.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PaedDr. Eva Battistová (27.01.2018)

Vypracování a odevzdání průběžných úkolů dle zadání vyučujícího včetně vytvoření a prezentace seminární práce z oblasti zaměření předmětu dle zadání. Odevzdaný úkol může být vrácen k úpravě či přepracování. Uznané úkoly zakládají důvod k udělení zápočtu. 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK