PředmětyPředměty(verze: 920)
Předmět, akademický rok 2020/2021
   Přihlásit přes CAS
Technické výukové prostředky - OKNI1I103A
Anglický název: Instructional Technology
Zajišťuje: Katedra informačních technologií a technické výchovy (41-KITTV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2020 do 2021
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/0, Zk [HT]
Rozsah za akademický rok: 16 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Další informace: https://moodle.it.pedf.cuni.cz/course/view.php?id=2048
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PhDr. Vladimír Rambousek, CSc.
PhDr. Petra Vaňková, Ph.D.
PhDr. Jakub Lapeš
Vyučující: PhDr. Jakub Lapeš
doc. PhDr. Vladimír Rambousek, CSc.
PhDr. Petra Vaňková, Ph.D.
Je prerekvizitou pro: OKNI1I112A
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Jakub Lapeš (30.08.2017)
Předmět Technické výukové prostředky se orientuje na využití dostupných technických prostředků pro přípravu různých typů didaktických materiálů a jejich adekvátní implementaci ve fázi přípravy, průběhu a diagnostiky výuky. Posláním tohoto předmětu je rozvinout schopnost studentů didakticky vhodným způsobem uplatnit nabyté, resp. systemizované technologické znalosti a dovednosti ve směru tvorby a užití didaktických materiálů a vytvořit předpoklady pro další rozvoj schopností efektivního uplatnění technických prostředků ve vzdělávání. Cílem předmětu je seznámit studenty se způsoby tvorby a implementace didaktických materiálů, učebních pomůcek, resp. digitálních výukových objektů a s teoretickými i praktickými aspekty tvorby a využití různých druhů didaktických materiálů v rámci technických výukových prostředků. Tematicky se předmět dále zaměřuje především na poznání možností a didaktických specifik didaktických materiálů při podpoře výuky a na osvojení zásad tvorby digitálních výukových objektů, kritérií hodnocení a didaktických aspektů aplikace, a to především ve vztahu k textovým a grafickým dokumentům, prezentacím a prezentačním programům, hypermediálnímu prostředí webových aplikací, aplikacím webcastingu a educastingu, interaktivním prostředkům a výukovým objektům pro interaktivní tabule.
Deskriptory
Poslední úprava: PhDr. Jakub Lapeš (30.09.2020)

Předmět je prakticky orientován. V případě plně distanční výuky (COVID-19) bude pro online přednášky využito prostřední MS Teams (Připojit se ke schůzce přes Microsoft Teams). Veškeré informace a  elektronické opory budou vedeny v kurzu LMS Moodle "Technické výukové prostředky (ZS 2020/2021)" (https://moodle.it.pedf.cuni.cz/course/view.php?id=2048).

Literatura -
Poslední úprava: PhDr. Petra Vaňková, Ph.D. (29.10.2019)
 • BĚLOHLÁVKOVÁ, V. 33 rad jak úspěšně prezentovat. Brno : Computer Press, 2004. 110 s. ISBN 80-251-0326-9
 • DOSTÁL, J. Učební pomůcky a zásada názornosti [online]. 2008. Dostupný z WWW: <http://nazornost-ucebni-pomucky.xf.cz/ucebni_pomucky_a_zasada_nazornosti.pdf>.
 • GAGE, J. How to use an interactive whiteboard really effectively in your secondary classroom. London : David Fulton Publis, 2006. 139 pp. ISBN 978-1-84312-262-3
 • HAUSNER, M. aj. Výukové objekty a interaktivní vyučování. [s.l.] : [s.n.], 2007. 77 s. ISBN 978-80-903897-0-0.
 • CHRÁSKA, M. Didaktické testy. Brno : Paido, 1999. ISBN 80-85931-68-0
 • LEE, M., BETCHER, CH. The Interactive Whiteboard Revolution. Australian Council Educational Research, 2009. ISBN 0864318170
 • NÖLLKE, C. Umění prezentace: jak přesvědčivě, srozumitelně a působivě prezentovat. 1. vyd. Praha : Grada, 2004. 111 s.  ISBN 80-247-9057-2
 • ROBLYER, M.D. Integrating Educational Technology into Teaching, Upper Saddle River : Pearson Education, 2004, ISBN 0-13-117392-8
 • VOOGT, J.; KNEZEK G. ed. International Handbook of Information Technology in Primary and Secondary Education. Springer International Handbooks of Education, 2009. 1225 s. ISBN: 978-0387733142

Studijní zdroje

Materiály v Moodle kurzu.

Sylabus -
Poslední úprava: PhDr. Jakub Lapeš (31.10.2019)
 • TECHNICKÉ PROSTŘEDKY V EDUKACI
  Základní terminologické konstrukty oblasti, 
  Charakteristické vlastnosti a specifické rysy technických prostředků z hlediska edukace. 
 • DIDAKTICKÉ MATERIÁLY A MOŽNOSTI JEJICH TVORBY
  Dokumenty vytvářené v prostředí textového a grafického editoru, 
  Prezentace vytvářené obecnými a prezentačními programy, 
  Audiovizuální, multimediální a 3D výukové objekty, 
  Webcasting a educasting, 
  Webové stránky jako hypermediální prostředek, 
  Použití autorských systémů pro tvorbu výukových objektů a programů, 
  Základní kritéria hodnocení didaktických materiálů 
 • DIDAKTICKÁ SPECIFIKA TECHNICKÝCH PROSTŘEDKŮ V EDUKACI
  Historické aspekty prostředků didaktické techniky, 
  Záznamové plochy, 
  Promítací technika, 
  Zvuková technika, 
  Prezentační systémy, 
  Interaktivní technika, 
  Prostředky pro poskytování zpětné vazby, 
  Vzdělávací prostředí,
  Tablety, mobilní telefony
  Řídicí systémy, Produkční systémy 
 • INTERAKTIVNÍ PROSTŘEDKY
  Interaktivní prostředky, druhy, možnosti využití, porovnání, 
  Softwarová podpora jednotlivých druhů interaktivních prostředků, 
  Zásady a způsoby práce s interaktivními tabulemi/tablety, 
  Tvorba výukových objektů pro prezentaci na interaktivní tabuli
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: PhDr. Petra Vaňková, Ph.D. (15.09.2020)
 • Včasné splnění dílčích úloh a odevzdání závěrečné práce dle pokynů vyučujícího
 • Ústní část zkoušky (kolokvium) / variantně závěrečný test z teorie

Ostatní

 • veškeré zprávy od vyučujícího jsou odesílány e-mailem na adresu studenta, kopie těchto zpráv naleznete v Moodle (sekce Zprávy a oznámení)
 • veškeré informace sdělí vyučující a/nebo jsou dostupné v příslušných sekcích kurzu v Moodlu
 • veškerá komunikace studujícího s vyučujícím je vedena elektronicky (Moodle, SIS, e-mail) a v konzultačních hodinách
 • veškeré nestandardní a nesystémové záležitosti/situace se posuzují a řeší individuálně

V případě, že opětovně dojde k přechodu z prezenční výuky na distanční výuku v souvislosti s přijímanými opatřeními bude výuka realizovaná online v době standardně rozvrhované výuky prostřednictvími aplikace MS Teams. Současně bude posílena distanční výuka a s výukou související komunikace v prostředí Moodle. Studenti by se měli takto přizpůsobené výuce účastnit stejným aktivním způsobem jako v případě běžné výuky. Kurz bude nutné minimalizovat na teoretickou práci, praktická práce s didaktickou technikou nebude možná.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK