PředmětyPředměty(verze: 920)
Předmět, akademický rok 2020/2021
   Přihlásit přes CAS
Edukační technologie - OKNI1I102A
Anglický název: Education Technology
Zajišťuje: Katedra informačních technologií a technické výchovy (41-KITTV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2017 do 2020
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/0, Z+Zk [HT]
Rozsah za akademický rok: 12 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PhDr. Vladimír Rambousek, CSc.
Vyučující: doc. PhDr. Vladimír Rambousek, CSc.
Je prerekvizitou pro: OKNI1I105A
Anotace -
Poslední úprava: doc. PhDr. Vladimír Rambousek, CSc. (08.09.2017)
Posláním předmětu Edukační technologie je revitalizovat, doplnit a systemizovat vědomosti studentů týkající se psychodidaktických východisek, vývoje a pojetí rolí a funkcí technologií, resp. technických prostředků při podpoře nebo navozování inovativních přístupů ve vzdělávání a proměn prvků edukační reality. Cílem tohoto převážně teoretického předmětu je rozvinout u studentů schopnost genetického a systémově obsahového vhledu, resp. nadhledu v oblasti edukační technologie, a tak vytvořit předpoklady pro další rozvoj ve směru využití technologií ve vzdělávání a zabezpečení moderní informační výchovy ve školské praxi. Obsahově se předmět dotýká charakteristik vlastností a specifických rysů informačních a komunikačních technologií z hlediska edukace, jejich hlavních přínosů a oblastí aplikace ve vzdělávání, psychodidaktických kontextů inovativních přístupů a didaktického využívání technologií, aktuálních procesuálních, kurikulárních a organizačních proměn edukačního prostředí podpořených, resp. vyvolaných rozvojem technologií, se zdůrazněním vztahu mezi informačními a komunikačními technologiemi a vývojem v oblasti rolí učitele a žáka, způsobu vyučování a učení, klíčových kompetencí, ICT gramotnosti, informační výchovy, e learningu a využívání virtuálních vzdělávacích a kolaborativních prostředí. Předmět usiluje o uvědomění si širších vývojových a systémových souvislostí daných teorií a koncepcí, šíře edukačního potenciálu technických prostředků i validity postulátu, že proměny edukační reality indukované technologickým rozvojem se dotýkají všech vzdělávacích dimenzí.
Deskriptory
Poslední úprava: doc. PhDr. Vladimír Rambousek, CSc. (29.09.2020)

Moodle kurs k předmětu se nachází na adrese https://moodle.it.pedf.cuni.cz/course/view.php?id=2028 eduKS

Literatura
Poslední úprava: doc. PhDr. Vladimír Rambousek, CSc. (08.09.2017)

BYČKOVSKÝ, P., KOTÁSEK, J Nástin revize Bloomovy taxonomie. UK v Praze, PedF, 2004.

Conway,J.  Educational Technology's Effect on Models of Instruction. Dostupné na www: <http://copland.udel.edu/~jconway/>, <http://copland.udel.edu/~jconway/EDST666.htm>.

ČERNOCHOVÁ, M., FUGLÍK, V., HOLÝ, R., PROCHÁZKA, J., RAMBOUSEK, V., ŠTÍPEK, J., VAŇKOVÁ, P. Rozvoj informačně technologických kompetencí na základních školách.  Praha: ČVUT, 2013, 340 s.

Explorations in Learning & Instruction: The Theory Into Practice Database. Dostupné na www: <http://www.gwu.edu/~tip/>.

Instructional Design Models. Dostupné na www: <http://www.cudenver.edu/~mryder/itc_data/idmodels.html >.

JARVIS, P. Adult and continuing education: theory and practice London : Kogan Page, 2003. ISBN 0-415-10242-1.

KALAŠ, I. a kol. Premeny školy v digitálnom veku. 1. vydání. Bratislava, Slovenská republika: Slovenské pedagogické nakladatelství. 2013. 256 s.

KULIČ, V. Psychologie řízeného učení. Praha : Academia 1992. ISBN 80-200-0447-5.

MAJUMDAR, S. Integrating ICT in Teaching & Learning. Thailand : UNESCO, 2004. ISBN 0‑13-117392-8. Dostupné z URL: <http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001405/140577e.pdf>.

RAMBOUSEK, V. Edukační technologie : sylaby. Praha : UK v Praze, Pedagogická fakulta, 2017.

RAMBOUSEK, V. Kapitoly z edukační technologie I, II : studijní text. Praha : UK v Praze, PedF, 2015.

The Encyclopedia of Educational Technology. Dostupné z URL: <http://eet.sdsu.edu/eetwiki/index.php/Category:EET >.

Theoretical Sources in IT. Dostupné z URL: <http://anc36400.blogspot.com/2007/09/theoretical-sources-in-it-excellent.html >.

Učitelský spomocník. Dostupné z URL: <http://spomocnik.rvp.cz/>.

VOOGT, J.; KNEZEK G. ed. International Handbook of Information Technology in Primary and Secondary Education. Springer International Handbooks of Education, 2009. ISBN: 978-0387733142.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: doc. PhDr. Vladimír Rambousek, CSc. (08.09.2017)

Prokázání příslušné úrovně vědomostí z oblasti zaměření předmětu - test sestavený ze 40 otázek s tvořenou odpovědí (max. 2 body za otázku, k postupu ve zkoušce min. celkem požadováno 40 bodů). Prokázání příslušné úrovně vědomostí při související rozpravě z oblasti zaměření předmětu

Sylabus -
Poslední úprava: doc. PhDr. Vladimír Rambousek, CSc. (08.09.2017)

Východiskové pojmy a konstrukce z oblasti pedagogiky, psychologie a teorie řízení, systémový pohled na vyučovací proces

Problematika vnitřních a vnějších podmínek učení, taxonomie výukových cílů, operacionalizované vymezení cílů, aplikace při strukturaci a učiva a konstrukci výukových programů

Hlavní soudobá paradigmata a směry vzdělávání související s technickými prostředky, psychodidaktické soustavy a jejich vazby k inovativním přístupům ve vzdělávání

Základní charakteristiky proudu behaviorální psychologie, behaviorální a neobehaviorální teorie učení, behaviorální strategie řízení, programované učení, historie a transfer do současnosti, systém řízeného učení

Základní charakteristiky proudu kognitivní psychologie, konstruktivistická teorie učení, instruktivní a konstruktivní v pedagogice, projektový přístup k edukaci, problémový přístup, konstruktivní a kolaborativní přístup

Koncept informační společnosti, konsekvence ekonomické a sociální, budování informační společnosti z hlediska zákl. koncepčních a programových dokumentů

Problematika klíčových kompetencí, informační gramotnosti, ICT gramotnosti a informační výchovy

Charakteristické vlastnosti a specifické rysy ICT z hlediska edukace

Didaktické aspekty technických výukových prostředků

Hlavní přínosy ICT pro vzdělávání, směry aplikace technologií ve vzdělávání, oblasti a druhy aplikací, dimenze využití ICT ve školách

Proměny edukačního prostředí na bázi ICT v procesuální, kurikulární a systémové a organizační rovině při změnách edukačního prostředí, paradigma vzdělávání a organizace vzdělávání

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: doc. PhDr. Vladimír Rambousek, CSc. (08.09.2017)

Požadavky k zápočtu:

Vypracování a odevzdání průběžných úkolů dle zadání v Moodle. Odevzdaný úkol může být vrácen k úpravě či přepracování. Uznané úkoly zakládají důvod k udělení zápočtu.  

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK