Syntax českého jazyka I - OKBC2C110A
Anglický název: Syntax of Czech Language I
Zajišťuje: Katedra českého jazyka (41-KCJ)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/0, Z [HT]
Rozsah za akademický rok: 12 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PhDr. Milada Hirschová, DSc.
Vyučující: prof. PhDr. Martina Šmejkalová, Ph.D.
Prerekvizity : OKBC2C106A
Je prerekvizitou pro: OKBC2C112A
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh ZS   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: doc. PhDr. Milada Hirschová, DSc. (02.02.2022)
Obsah kursu: gramatická stavba věty. Tematické okruhy: syntagma, základová větná struktura, predikace a predikát, propozice, věta a výpověď, valenční vs. nevalenční pohled na syntax, formální a sémantická stránka věty, pozice ve stavbě věty/tzv. větné členy, věta jednoduchá a souvětí, modifikace stavby věty, nepravidelnosti větné stavby. Cílem je zajistit u studentů bezpečnou orientaci v gramatické stavbě textu, která jim umožní uplatnit později získávané znalosti didaktické.
Deskriptory
Poslední úprava: doc. PhDr. Milada Hirschová, DSc. (02.02.2022)

 

Metody práce: samostudium zadané literatury (všichni studenti se seznámí s rozpisem učiva v Moodle a v žádaném termínu splní úkoly), kontrola úkolů na seminářích, resp. vložením úkolů do Moodle.

Adresa Moodle: https://dl1.cuni.cz/user/index.php?id=4256 (Pedagogická fakulta - Katedry a pracoviště fakulty - Katedra českého jazyka - Český jazyk se zaměřením na vzdělávání - Syntax českého jazyka I

pozn.: 11. 12. probíhá výuka online, odkaz zde: https://us02web.zoom.us/j/87916410088?pwd=NytpWHM0MThSQktTbmNBQW8wUDFkZz09

Literatura
Poslední úprava: doc. PhDr. Milada Hirschová, DSc. (02.02.2022)

Grepl, Miroslav - Karlík, Petr: Skladba spisovné češtiny. Praha: SPN. 1986 . ISBN nemá
Grepl, Miroslv - Karlík, Petr: Skladba češtiny. Olomouc: Votobia, Olomouc 1998. ISBN 80-7298-281-4
Grepl, M. - Karlík, P.: Skladba češtiny, cvičení a výklad. Rraha: ISV. 1999. ISBN 80-85866-47-1 
Daneš, František, a kol. Mluvnice češtiny III. Praha:  Academia. 1987. ISBN nemá 
: Příruční mluvnice češtiny, Praha, NLN 1995

Panevová, Jarmila, a kol. Mluvnice současné češtiny 2, Praha: Karolinum. 2014. ISBN 978-80-246-2497-6

Hirschová, Milada. Syntaktické rozbory. Praha: PedF UK. 2012. ISBN 978-80-7290-585-0

 

Sylabus
Poslední úprava: doc. PhDr. Milada Hirschová, DSc. (02.02.2022)

 

1. Gramatická stavba věty

2. Syntagma

3. Základová větná struktura, predikace a predikát, propozice 

4. Věta a výpověď, valenční vs. nevalenční pohled na syntax, formální a sémantická stránka věty

5. Pozice ve stavbě věty/tzv. větné členy

6. Věta jednoduchá a souvětí

7. Modifikace stavby věty, nepravidelnosti větné stavby

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. PhDr. Milada Hirschová, DSc. (02.02.2022)

Ukončení: zápočet

  

 


Forma zápočtu: písemná

Termín zápočtového testu a dvou opravných testů bude sdělen s předstihem.

 
Požadavky k zápočtu: získání min. 3,5 bodů z 5 úkolů v písemném testu.