Morfologie českého jazyka - OKBC2C106A
Anglický název: Morphology of Czech Language
Zajišťuje: Katedra českého jazyka (41-KCJ)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2020 do 2020
Semestr: letní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/0, Zk [HT]
Rozsah za akademický rok: 16 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. Mgr. Robert Adam, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Blanka Nedvědová, Ph.D.
Prerekvizity : OKBC2C101A
Je prerekvizitou pro: OKBC2C109A, OKBC2C110A, OKBC2C114A
Je záměnnost pro: OPBC2C106A
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh LS   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: doc. Mgr. Robert Adam, Ph.D. (10.01.2021)
Vymezení morfologie, její základní pojmy. Morfematika a morfonologie. Morfologie funkční a formální. Problematika slovních druhů. Morfologické kategorie. Vývojové tendence v českém tvaroslovném systému. Stylové, funkční a normativní aspekty morfologie češtiny. Morfologický pravopis. Podrobnosti a materiály v moodlu: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=4255.
Deskriptory
Literatura
Poslední úprava: doc. Mgr. Robert Adam, Ph.D. (10.01.2021)

ADAM, R. Příručka k morfologii češtiny (výklad a cvičení s řešeními). 2. vyd. Praha: Karolinum, 2020. ISBN 978-80-246-4260-4.

ADAM, R. et al. Gramatické rozbory češtiny (výklad a cvičení s řešeními). 2. vyd. Praha: Karolinum, 2020. ISBN 978-80-246-4431-8.

ČECHOVÁ, M., a kol. Čeština – řeč a jazyk. Praha: SPN, 2011. ISBN 978-80-7235-413-9. (též i vydání z roku 2000)

KARLÍK, P., a kol. Příruční mluvnice češtiny. 2., opr. vyd. Praha: NLN, 2012. 799 s. ISBN 978-80-7106-624-8.

PETR, J., a kol. Mluvnice češtiny. [Díl] 2, Tvarosloví. Praha: Academia, 1986. 536 s.

ŠTÍCHA, F., a kol. Akademická gramatika spisovné češtiny. Praha: Academia, 2013. ISBN 978-80-200-2205-9.

 

V semináři může být zadávána ke studiu další literatura.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PhDr. Blanka Nedvědová, Ph.D. (29.01.2021)

Zkouška je písemná a prověřuje ovládnutí učiva a dovednost aplikace poznatků při práci s textem. Koná se ve zkouškovém období. 

Obsah zkouškového testu: 1. morfematika, 2. morfologický rozbor, 3. formální tvarosloví, 4. funkční tvarosloví

V testu je nutno dosáhnout úspěšnosti 70 %.

 

Termíny zkoušky: budou upřesněny v průběhu semestru, jisté jsou dva termíny květnové, dva červnové, jeden červencový a jeden zářijový.

 

Literatura:

1. Morfematika: ADAM et al., 2017 (Gramatické rozbory v češtině), s. 14-41

2. Funkční tvarosloví: ADAM, 2017 (Příručka k morfologii češtiny)

3. Formální tvarosloví: ČECHOVÁ et al., 2000 (Čeština - řeč a jazyk), s. 174-242 (kapitola 6: Soustava tvarů slov /Formální tvarosloví/)

4. Morfologický rozbor: ADAM et al. 2017 (Gramatické rozbory v češtině), s. 67-86

K procvičování lze využít i příručku ADAM et al., 2014

Sylabus
Poslední úprava: doc. Mgr. Robert Adam, Ph.D. (10.01.2021)

Místo morfologie v soustavě jazyka a lingvistiky.

Základní pojmy formální morfologie.

Morfematika, morfonologie.

Slovní druhy a kritéria jejich klasifikace.

Funkční, sémantická i formální charakteristika jednotlivých slovních druhů.

Morfologické kategorie.

Skloňování a časování v české spisovné normě, vztahy k jiným varietám.

Variantnost a stylová charakteristika morfologických prostředků.

Vývojové tendence v současném českém tvaroslovném systému.

Morfologický pravopis.

Morfologická analýza textu.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PhDr. Blanka Nedvědová, Ph.D. (29.01.2021)

Zkouška je písemná a prověřuje ovládnutí učiva a dovednost aplikace poznatků při práci s textem. Koná se ve zkouškovém období. Docházka na seminář není kontrolována.

Bližší informace o seminárním a zkouškovém testu viz Požadavky ke zkoušce.