Úvod do studia jazyka a teorie komunikace - OKBC2C102A
Anglický název: Introductionto Language Studies and Theory of Communication
Zajišťuje: Katedra českého jazyka (41-KCJ)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2020 do 2020
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/0, Z [HT]
Rozsah za akademický rok: 4 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. et Mgr. Martin Janečka, Ph.D.
Vyučující: Mgr. et Mgr. Martin Janečka, Ph.D.
Je prerekvizitou pro: OKBC2C105A
Je záměnnost pro: OPBC2C102A
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh ZS   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: doc. PhDr. Pavla Chejnová, Ph.D. (24.05.2020)
1. Jazyk a jeho funkce Jazyk: intenze pojmu jazyk: jazyk vs. neverbální komunikace; extenze pojmu jazyk: jazyk mateřský, národní, úřední, vyučovací; jazyky přirozené a jazyky umělé; typologická klasifikace jazyků. 2. Jazykové roviny a lingvistické disciplíny Jazyk jako systém: stratifikační popis jazyka: rovina fonologická, morfologická, lexikální a sémantická, syntaktická a textová. Moderní lingvistické disciplíny (pragmatika, psycholingvistika, sociolingvistika, kognitivní lingvistika). 3. Formy jazykové komunikace Komunikace mluvená: specifika; fonetika artikulační, akustická a auditivní; komunikace psaná: specifika; vznik a vývoj písma; typy písma; komunikace elektronická: specifika. Jazyk jako komunikační prostředek, jazyk jako znakový systém. 4. Čeština jako národní jazyk Charakteristika češtiny; typologická charakteristika češtiny; národ a národní jazyk; rozvrstvení češtiny; jazyková kultura. 5. Fylogeneze jazyka Teorie vzniku jazyka; jazykový vývoj: jazykové změny a vývoj divergentní; míšení jazyků a vývoj konvergentní; smíšené jazyky; genealogická klasifikace jazyků. 6. Různé přístupy k jazyku Vývoj lingvistiky; základní lingvistická paradigmata; představitelé české jazykovědy.
Deskriptory
Poslední úprava: Mgr. et Mgr. Martin Janečka, Ph.D. (28.09.2020)

Výuka bude probíhat hybridně pomocí prostředí moodle: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=4252

Tam budou studujícím distribuovány komentované prezentace a další výukové materiály.

Metody práce: samostudium zadané literatury, plnění průběžně zadávaných úkolů, jejich kontrola pomocí moodle

Literatura
Poslední úprava: doc. PhDr. Pavla Chejnová, Ph.D. (24.05.2020)

 

 

ČERMÁK, František. Jazyk a jazykověda: přehled a slovníky. Vyd. 4., V Karolinu 2., dopl. Praha: Karolinum, 2011, 380 s. ISBN 978-80-246-1946-0.

 

ČERNÝ, Jiří. Dějiny lingvistiky. 1. soubor. vyd. Olomouc: Votobia, 1996, 517 s. ISBN 80-85885-96-4.

 

ČERNÝ, Jiří. Úvod do studia jazyka. 2. vyd. Olomouc: Rubico, 2008, 248 s. ISBN 978-80-7346-093-8.

 

HRBÁČEK, Josef. Úvod do studia českého jazyka. Dotisk. Praha: Karolinum, 1995, 170 s. ISBN 80-7066-869-5.

 

HRBÁČEK, Josef. Úvod do studia jazyka. Praha: Univerzita Karlova, 1999, 156 s. ISBN 80-85899-65-5.

 

MAREŠ, Petr. Úvod do lingvistiky a lingvistické bohemistiky. Praha: Karolinum, 2014.

 

http://ucjtk.ff.cuni.cz/wp-content/uploads/sites/57/2015/11/uvod_do_lingvistiky.pdf

 

 

 

Doporučená literatura:

 

 

 

BRABCOVÁ, Radoslava. Úvod do bohemistiky. Praha: Literární akademie (Soukromá vysoká škola Josefa Škvoreckého), 2003, 77 s. ISBN 80-903109-5-8.

 

BRABCOVÁ, Radoslava. Z historie a současnosti českého jazyka. Praha: Literární akademie (Soukromá vysoká škola Josefa Škvoreckého), 2006, 78 s. ISBN 80-86877-21-3.

 

KOŘENSKÝ, Jan, HOFFMANNOVÁ, Jana, MÜLLEROVÁ, Olga. Analýza komunikačního procesu a textu. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2013. ISBN 978-80-244-4032-3.

 

 

 

 

 

 

 

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. PhDr. Pavla Chejnová, Ph.D. (24.05.2020)

90 hodin samostudia. Průběžné odevzdávání úkolů k tématům 1–6 v Moodle. Závěrečný test.