PředmětyPředměty(verze: 920)
Předmět, akademický rok 2020/2021
   Přihlásit přes CAS
Didaktika TV II - OKB7320234
Anglický název: P.E. Didactics II
Zajišťuje: Katedra tělesné výchovy (41-KTV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2020 do 2020
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:ústní
Rozsah, examinace: letní s.:0/0, Zk [HS]
Rozsah za akademický rok: 8 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (999)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Je zajišťováno předmětem: OKB01T167B
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PhDr. Hana Dvořáková, CSc.
Prerekvizity : OKB7320323
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: doc. PhDr. Hana Dvořáková, CSc. (10.02.2020)
Didaktika TV II navazuje informacemi o organizačních formách, metodách a stylech vyučování a řízení pohybových aktivit v MŠ. Cílem je také aplikovat poznatky do praxe a reflektovat je v seminárních úkolech.
Literatura
Poslední úprava: doc. PhDr. Hana Dvořáková, CSc. (10.02.2020)

Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. www.vuppraha.cz

Dvořáková, H. Didaktika tělesné výchovy nejmenších dětí. Praha: UK PedF, 2007.

Dvořáková, H. Pohybem a hrou rozvíjíme osobnost dítěte. Praha: Portál, 2002.

Dvořáková, H. Pohybové činnosti pro předškolní vzdělávání. Praha: RAABE, 2011.

Dvořáková, H., Baboučková, V. Růst a motorická výkonnost předškolních dětí v roce 2010 a v generačním posunu. Praha, PedF UK 2014.
Další literatura zadaná vyučujícími k jednotlivým předmětům a didaktikám sportů.

JAKOUBKOVÁ, Věra, Hana NÁDVORNÍKOVÁ a Jana BURIÁNOVÁ, ed., c2000. Metodické listy pro předškolní vzdělávání. Praha: Raabe. Nahlížet - nacházet. ISBN 80-863-0703-4.

 

 

 

R

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. PhDr. Hana Dvořáková, CSc. (10.02.2020)

Otázky pro zkoušku:

A. 1. Školské dokumenty, pojetí tělesné výchovy v MŠ – cíle, úkoly, kompetence.

     2. Pohyb v životě dítěte – benefity

     3. Ontogeneze motoriky v propojení s tělesným a psychickým vývojem

     4. Pohybové schopnosti a možnosti zátěže v předškolním věku

     5. Učení se a motorické učení

     6. Učitel a proces vyučování – osobnost, typy, hlavní činnosti

     7. Pedagogické zásady v TV, základní postupy (metody nácviku) v TV.

     8. Metody a styly v TV v mateřské škole

     9. Organizační formy TV v MŠ

   10. Sociálně-interakční a metodicko-organizační formy

   11. Efektivita TV procesu a možnosti její diagnostiky

   12. Diagnostika a motorické testy u předškolních dětí

   13. Děti se zvláštními potřebami (inkluze)

 

B.  1. Základní motorika, psychomotorika – charakteristika, obsah, realizace v MŠ

      2. Gymnastické činnosti – charakteristika, obsah, realizace v MŠ

      3. Hry v mateřské škole – charakteristika, obsah, realizace v MŠ

      4. Hudebně-pohybová výchova – charakteristika, obsah, realizace v MŠ

      5. Základy atletiky – charakteristika, obsah, realizace v MŠ

     6. Plavání – charakteristika, obsah, realizace v MŠ

     7. Zdravotní TV – charakteristika, obsah, realizace v MŠ

     8. Pobyt v přírodě, sezónní činnosti – charakteristika, obsah, realizace v MŠ

     9. Lyžování, bruslení – charakteristika, obsah, realizace v MŠ

   10. Zájmová TV v předškolním věku, raná sportovní specializace.

 

Sylabus
Poslední úprava: doc. PhDr. Hana Dvořáková, CSc. (10.02.2020)

1. Organizační formy pohybových aktivit v MŠ

2. Metody v realizaci pohybových aktivit.

3. Didaktické styly a modernizace řízení.

4. Zájmové pohybové aktivity a sport v životě dítěte.

5. Pohybové aktivity dětí se zvláštními potřebami v MŠ.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. PhDr. Hana Dvořáková, CSc. (10.02.2020)

Účast na konzultacích, aktivita v seminárních úkolech, písemná nebo ústní zkouška.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK