PředmětyPředměty(verze: 920)
Předmět, akademický rok 2020/2021
   Přihlásit přes CAS
Teoretické základy TV II - OKB7320128
Anglický název: Theoretical Bases of P. E. II.
Zajišťuje: Katedra pedagogiky (41-KPG)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2012
Semestr: letní
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/0, Z [HS]
Rozsah za akademický rok: 4 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (999)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D.
Prerekvizity : OKB7320127
Záměnnost : OKB7320131
Je záměnnost pro: OKB7320131
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: TLARILO/PEDF.CUNI.CZ (17.01.2012)
Předmět má propedeutický charakter a jeho cílem je vybavit studenty teoretickými znalostmi funkčně pojaté somatologie. Slouží k zopakování a prohloubení středoškolského učiva a navazuje na něj rozšířený výklad anatomie a fyziologie vybraných tělních soustav. Důraz je důsledně kladen na ty partie učiva, které jsou podstatné pro pochopení biologických determinant, možností a limitů lidského organismu, a to se zřetelem na zaměření oboru
Cíl předmětu -
Poslední úprava: TLARILO/PEDF.CUNI.CZ (17.01.2012)

Cílem předmětu je získání přehledu o fyziologických a anatomických základů pohybu a uvedení do teoretického zázemí pohybových aktivit z hlediska životního stylu člověka jako jednotlivce. Rozvíjí vztah k pohybovým aktivitám a sportu. Poskytuje základ pro výchovnou, lektorskou a poradenskou činnost v otázkách celoživotního provádění pohybových činností podporujících zdraví.

Literatura
Poslední úprava: TLARILO/PEDF.CUNI.CZ (10.01.2012)

DYLEVSKÝ,I. Základy anatomie a fyziologie člověka. Olomouc: Epava, 1998. ISBN 80-901-667-0-9.

ELIŠKOVÁ, M., ŇANKA, O. Přehled anatomie. 1. vyd. Praha : Karolinum, 2006. 309 s. ISBN 80-246-1216-X

HRODEK, O. Pediatrie. 1. vyd. Praha : Galén, 2002, 767 s. ISBN 80-7262-178-5

JELÍNEK, J aj. Biologie a fyziologie člověka a úvod do studia obecné genetiky. 1. vyd. Olomouc : Nakladatelství Olomouc, 2003. 223 s. 80-7182-138-1

KOPECKÝ, M.; CICHÁ, M. Somatologie pro učitele. 1. vyd. Olomouc: UP, 2005. 263 s. ISBN 80-244-1072-9.

MÁČEK, M.; RADVANSKÝ, J.; Et. al. Fyziologie a klinické aspekty pohybové aktivity. 1. Vyd. Praha: Galen, 2011. 245 s. ISBN 978-80-7262-695-3.

MACHOVÁ, J. Biologie člověka pro speciální pedagogy. 2. vyd. Praha: Karolinum, 1994. 263 s. ISBN 80-7066-980-2.

MACHOVÁ, J. Biologie člověka pro učitele. Praha: Karolinum, 2002. ISBN 978-80-7184-867-7.

MOUREK, J. Fyziologie: učebnice pro studenty zdravotnických oborů. 1. vyd. Praha : Grada, 2005. 204 s. ISBN 80-247-1190-7

MULLEROVÁ, L. Biologie člověka a zdravotní prevence. Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Pedagogická fakulta, 2001. 126s. ISBN 80-7044-362-6

PŘÍVRATSKÝ, V. Biologie člověka pro učitele a vychovatele. Praha: PedF UK, 2004. ISBN 80-7290-182-6.

VELEMÍNSKÝ, M. Vybrané kapitoly z pediatrie. České Budějovice : JU, ZSF, 2005. ISBN 80-7040-813-8

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: TLARILO/PEDF.CUNI.CZ (11.01.2012)

Předpokladem pro udělení zápočtu je aktivní účast na seminářích (min. 100 %) a úspěšné absolvování písemného zápočtového testu.

Sylabus -
Poslední úprava: TLARILO/PEDF.CUNI.CZ (17.01.2012)

1. Pohybový systém - kosti, svaly, klouby.

2. Anatomická specifika dětského věku.

3. Somatotypy.

4. Růst a proporcionalita těla.

5. Aerobní a anaerobní cvičení (trénink).

6. Fyziologické aspekty pohybové aktivity.

7. Změny v dýchacím a oběhovém systému při zátěži.

8. Stravování.

9. Pitný režim.

10. Termoregulace.

11. Vliv pohybové aktivity (PA) a sportovního tréninku na růst a vývoj dětského organismu.

11. Sportovně pohybové aktivity ve vztahu ke zdraví a kvalitě života.

12. Význam včasného a soustavného rozvoje pohybových schopností v životě člověka.

13. Motivace k pohybové aktivitě a sportovním činnostem.

14. Zdravotní aspekty pohybových aktivit v jednotlivých věkových údobích.

15. Složky vhodného pohybového režimu s preventivním účinkem, rizika vzniku onemocnění (oběhových, metabolických aj.).

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK