PředmětyPředměty(verze: 920)
Předmět, akademický rok 2020/2021
   Přihlásit přes CAS
Praxe dramatické výchovy II - OKB7315341
Anglický název: Practice in drama education II
Zajišťuje: Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/0, Z [HS]
Rozsah za akademický rok: 6 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (25)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Je zajišťováno předmětem: OK0615240
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. Mgr. Radek Marušák
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Jana Kropáčková, Ph.D. (28.10.2019)
Studenti mají možnost v průběhu celého semestru realizovat odbornou praxi z dramatické výchovy a to pod vedením fakultních učitelů - odborníků, kteří metody a techniky dramatické výchovy využívají při své pedagogické praxi. Studenti pracují intenzivně s jednou skupinou dětí a v rámci praxe mají za úkol zrealizovat lekce dramatické výchovy zaměřené na 1. rozvoj sociálních vztahů ve třídě, 2. na využití ostatních uměleckých výchov, 3. na práci s literárním textem, 4. na strukturování dramatu, 5. na řešení aktuálních problémů žáků. Studenti jsou klasifikováni na základě hodnocení vedoucího učitele praxe.
Literatura
Poslední úprava: PhDr. Jana Kropáčková, Ph.D. (28.10.2019)

BLÁHOVÁ, K.: Uvedení do systému školní dramatiky. Praha: ARTAMA 1996, 83 stran. ISBN 80-7068-070-9.
MACHKOVÁ,E.: Jak se učí dramatická výchova. Didaktika dramatické výchovy.
Praha:AMU2004,223stran.ISBN80-7331-021-X.
MARUŠÁK, Radek; KRÁLOVÁ, Olga; RODRIGÉZOVÁ, Veronika, Dramatická výchova v kurikulu současné školy. Praha: Portál 2008, ISBN 978-80-7367-472-4,
MORGANOVÁ,N.; SAXTONOVÁ, J.; Vyučování dramatu,  Komenský, Brno: PdF MU, 2003, 

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PhDr. Jana Kropáčková, Ph.D. (28.10.2019)

Aktivní účast při pozorování a reflexích činností (dva náslechy u vedoucího učitele/učitelky, lekce vedené jinými studentkami).

 

Naplánování, realizování a reflektování jednotlivých činností a vyučovacích celků vycházejících ze ŠVP dané školy, plánů třídy a respektujících rámcový plán činností Praxe dramatické výchovy II.

Předložení písemných materiálů:

-        popis, jakým způsobem je začleněna dramatická výchova do ŠVP dané školy

-        plány činností a hodin s reflexemi

-        poznámky k diagnostice a hodnocení jednotlivců a třídy v oblasti dramatické výchovy, ke stylu práce učitele,

-        další náměty a materiály k výuce, zkušenosti z absolvované praxe a podněty z doporučené literatury

 

Vypracování závěrečné písemné úvahy.

Prokázat schopnost pohovořit o podnětech z doporučené literatury - ústní pohovor před udělením klasifikovaného zápočtu.

100% docházka, nepřítomnost z důvodu nemoci se nahradí po domluvě s vedoucím učitelem.

Splnění požadavků na náplň obsahu jednotlivých dramatických lekcí.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK