PředmětyPředměty(verze: 920)
Předmět, akademický rok 2020/2021
   Přihlásit přes CAS
Teorie a didaktika Dv - OKB7315340
Anglický název: The Theory and Didactics of Drama in Education
Zajišťuje: Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/0, KZ [HS]
Rozsah za akademický rok: 4 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (28)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Je zajišťováno předmětem: OK0615239
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. Mgr. Radek Marušák
Anotace -
Poslední úprava: doc. Mgr. Radek Marušák (04.10.2018)
Cílem kurzu je systematizovat vědomosti o oboru na základě dosavadního studia a vlastních zkušeností a uvádět je do souvislostí. Předmět prohlubuje poznatky o struktuře oboru a jeho možnostech, o jeho cílech, metodách, technikách a formách. Učivo o teorii dramatické výchovy je zasazováno do historického kontextu, takže posluchač získá přehled o základních etapách vývoje dramatické výchovy.
Cíl předmětu
Poslední úprava: doc. Mgr. Radek Marušák (04.10.2018)

Cílem kurzu je systematizovat vědomosti o oboru na základě dosavadního studia a vlastních zkušeností a uvádět je do souvislostí.

Literatura
Poslední úprava: doc. Mgr. Radek Marušák (04.10.2018)

BLÁHOVÁ, Krista; VACEK, Pavel; ULRYCHOVÁ, Irina; PROVAZNÍK, Jaroslav. Uvedení do systému školní dramatiky: Dramatická výchova pro učitele obecné, základní a národní školy. Praha: IPOS-ARTAMA-Sdružení pro tvořivou dramatiku, 1996. 84 s. ISBN 80-7068-070-9.

 

BUDÍNSKÁ, Hana. Hry pro šest smyslů: Kartotéka pro loutkáře i neloutkáře, kteří si umějí hrát s dětmi. 8. vyd. Praha: NIPOS-ARTAMA, 2012 [1984]. 28, 16, 218 s. ISBN 978-80-7068-015-5.

 

CAILLOIS, Roger. Hry a lidé. Přel. Nina Vangeli. Praha: Nakladatelství Studia Ypsilon, 1998. 216 s. Přel. z: Les Jeux et les Hommes. ISBN 80-902482-2-5.

 

DISMAN, Miloslav. Receptář dramatické výchovy. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1976. 148 s.

 

KOŤÁTKOVÁ, Soňa; PROVAZNÍK, Jaroslav; BLÁHOVÁ, Krista; SVOBODOVÁ, Radka; TOMKOVÁ; Anna. Vybrané kapitoly z dramatické výchovy. Praha: Karolinum, 1998. 224 s. ISBN 80-7184-756-9.

 

MACKOVÁ, Silva. Dramatická výchova. Brno: JAMU, 2004. 216 s. ISBN 80-85429-93-4.

 

MACHKOVÁ, Eva. Jak se učí dramatická výchova: didaktika dramatické výchovy. 2. vyd. Praha: AMU, Divadelní fakulta, katedra výchovné dramatiky, 2007. 224 s. ISBN 978-80-7331-089-9.

---. Metodika dramatické výchovy: zásobník dramatických her a improvizací. 12. vyd. Praha: NIPOS, 2011. 156 s. ISBN 978-80-7068-250-0.

---. Úvod do studia dramatické výchovy. 2., upravené vyd. Praha: NIPOS, 2007. 198 s. ISBN 978-80-7068-207-4.

 

MARUŠÁK, Radek. Literatura v akci: Metody dramatické výchovy při práci s uměleckou literaturou. Praha: AMU, Divadelní fakulta, katedra výchovné dramatiky, 2010. 196 s. ISBN 978-80-7331-172-8.

 

MLEJNEK, Josef. Dětská tvořivá hra. 3. vyd. Praha: NIPOS-ARTAMA, 2011 [1981; 1997]. 152 s. ISBN 978-80-7068-001-8.

 

MORGAN(OVÁ), Norah; SAXTON(OVÁ), Juliana. Vyučování dramatu: hlava plná nápadů. Přel. Helena Zymonová a Jaroslav Provazník. Praha: Sdružení pro tvořivou dramatiku, 2001. 252 s. Přel. z Teaching drama : a mind of many wonders [1987]. ISBN 80-901660-2-4.

 

PALARČÍKOVÁ, Alena. Tygr v oku aneb O tvorbě inscenace s dětmi a mládeží. 2., upr. vyd. Praha: NIPOS-ARTAMA, 2011. 136 s. ISBN 978-80-7068-005-6.

 

PROVAZNÍK, Jaroslav. Dramatická výchova. In PAVLOVSKÝ, Petr a JUNGMANNOVÁ, Lenka (ed.). Základní pojmy divadla: Teatrologický slovník. Praha: Libri-Národní divadlo, 2004. 352 s. ISBN 80-7277-194-9 (Libri); 80-7258-171-6 (ND).

 

PROVAZNÍK, Jaroslav (ed.). Dítě mezi výchovou a uměním: Dramatická výchova na přelomu tisíciletí. Příspěvky z konference o dramatické výchově, kterou roku 2007 uspořádaly katedra výchovné dramatiky Divadelní fakulty Akademie múzických umění v Praze a Sdružení pro tvořivou dramatiku. Praha: Sdružení pro tvořivou dramatiku ve spolupráci s katedrou výchovné dramatiky DAMU, 2008. 220 s. ISBN 978-80-903901-2-6.

---. Dramatická výchova a dítě v bludišti dnešního světa. Praha: Sdružení pro tvořivou dramatiku, 2001. 164 s. ISBN 80-901660-4-0.

 

SKALKOVÁ, Jarmila. Obecná didaktika. 2., rozš. vyd. Praha: Grada Publishing, 2007. 328 s. ISBN 978-80-247-1821-7.

 

SVOBODOVA, Eva; ŠVEJDOVÁ, Hana. Metody dramatické výchovy v mateřské škole. Praha: Portál, 2011. 168 s. ISBN 978-80-262-0020-8.

 

SVOZILOVÁ, Dana. Analýza strukturované dramatické hry v kontextu dramatické výchovy. Brno JAMU, 2005. 194 s. ed. Výběrová řada doktorských prací. ISBN 80-86928-10-1.

 

ŠTEMBERGOVÁ-KRATOCHVÍLOVÁ, Šárka. Metodika mluvní výchovy dětí. 3., revid. vyd. Praha: Sdružení pro tvořivou dramatiku, 1994. 178 s. ISBN 80-901660-1-6.

 

ULRYCHOVÁ, Irina. Drama a příběh: tvorba scénáře příběhového dramatu v dramatické výchově. Praha: Akademie múzických umění, Divadelní fakulta, katedra výchovné dramatiky, 2007. 104 s. ISBN 978-80-7331-096-7.

 

VALENTA, Josef. Metody a techniky dramatické výchovy. 3. vyd. Praha: Grada Publishing, a. s., 2008. 352 s. ISBN 978-80-247-1865-1.

 

WAY, Brian. Rozvoj osobnosti dramatickou hrou. Přeložila Eva MACHKOVÁ. 2., revid. a aktualizované vyd. Praha: STD; NIPOS, 2014. 234 s. Přel. z: Development Through Drama. ISBN 978-80-903901-4-0 (STD); 978-80-286-9 (NIPOS).

 

ZÁMEČNÍKOVÁ, Emilie. Cesta k přednesu aneb Průvodce pro pedagogy a mladé recitátory. Praha: NIPOS-ARTAMA, 2009. 144 s. ISBN 978-80-7068-236-4.

 

Tvořivá dramatika. 1990-. Praha: ARTAMA (NIPOS); Sdružení pro tvořivou dramatiku. 1990-. 3x ročně. ISSN 1211-8001.

Metody výuky
Poslední úprava: doc. Mgr. Radek Marušák (04.10.2018)

Přednáška, seminář

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. Mgr. Radek Marušák (04.10.2018)

Vypracování a obhajoba seminární práce.

Sylabus
Poslední úprava: doc. Mgr. Radek Marušák (04.10.2018)

Hlavní okruhy učiva:

Kontext dramatické výchovy.

Různé podoby a formy DV.

Proces dramatické výchovy, jeho prvky a struktura.

Typy dramatickovýchovných lekcí.

Metody a techniky DV.

Učivo DV.

Cíle a plánování v DV.

Hodnocení a diagnostika v DV.

Pohled do historie DV.

Hlavní směry a typy DV u nás a ve světě.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. Mgr. Radek Marušák (04.10.2018)

Vypracování písemné práce – zpracování východisek, kontextů a metodiky práce některé z osobností dramatické výchovy.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK