PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2020/2021
   Přihlásit přes CAS
Hudební činnosti ve MŠ I - OKB7308321
Anglický název: Music Activities in Kindergarten I
Zajišťuje: Katedra hudební výchovy (41-KHV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/0, Z [HS]
Rozsah za akademický rok: 8 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (30)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Je zajišťováno předmětem: OKB01H163B
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. Milena Kmentová, Ph.D.
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Milena Kmentová, Ph.D. (01.09.2016)
Studenti jsou v předmětu vedeni k metodické práci v kompletním spektru hudebních činností (poslechových, hudebně pohybových, pěveckých a instrumentálních), a to v jejich autonomní podobě, kombinacích i v didaktické posloupnosti. Studenti získávají dovednost organizovat a zřetelně vést hudební činnosti přiměřené dětem předškolního věku a realizovatelné v MŠ. Pozornost se při výuce předmětu věnuje: • výběru a způsobu organizace hudebních činností s ohledem na psychomotorické schopnosti předškolních dětí a jejich rozvoj • motivaci a průběhu poslechových hudebních činností s prvky dramatické výchovy • pohybovým prvkům: pochod, chůze, poskok, cval a pohybová improvizace s hudebním doprovodem • kritériím výběru písní a říkadel v MŠ a různým způsobům jejich osvojení • nácviku ostinátních doprovodů hrou na tělo, jednoduché nástroje a Orffův instrumentář • osvojování pohybových prvků a choreografií • hudebním činnostem v logopedické prevenci - s akcentem na děti s narušenou komunikační schopností a s odlišným mateřským jazykem
Cíl předmětu
Poslední úprava: Mgr. Milena Kmentová, Ph.D. (01.09.2016)

Cílem předmětu je rozvoj hudebnosti studentů prostřednictvím komplexu hudebních činností a zvládnutí metodiky vedení hudebních činností v prostředí MŠ.

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Milena Kmentová, Ph.D. (05.10.2018)

LIŠKOVÁ, Marie. Hudební činnosti pro předškolní vzdělávání: včetně notových záznamů na CD. Praha: Raabe, 2006. ISBN 80-86307-26-3. Dostupné také z: http://toc.nkp.cz/NKC/200702/contents/nkc20061654728_1.pdf

KMENTOVÁ, Milena. Hudební a řečové projevy předškolních dětí a jejich vzájemné ovlivňování. V Praze: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2015. ISBN 978-80-7290-869-1.

soubory ke stažení: http://pages.pedf.cuni.cz/khv/studium/predskolni-pedagogika-a-vychovatelstvi/ucitelstvi-pro-ms/studijni-materialy-ke-stazeni/

Hudebně pohybová výchova Boženy Viskupové - video: http://www.czechcoordinatoreas.eu/TanceViskupova/main.htm

KURKOVÁ,L. Dětská tvořivost v hudbě a pohybu. Praha 1981.

ZEZULA,J. - JANOVSKÁ,O. Hudební výchova v MŠ. str. 176 - 202.

SEDLÁK,F. Didaktika Hv na 1. st. ZŠ. str. 200 - 204.

MIŠURCOVÁ,V. Hry se zpěvem

JENČKOVÁ, E.Hudba a pohyb ve škole.Hradec Králové: Tandem 2002, s.320, ISBN 80-903115-7-1.

JENČKOVÁ, E. Hudba v současné škole-Hudební pohádka. Nová Paka: FTČ 1998, 2000,s. 56,  ISBN 80-902808-1-1.

JENČKOVÁ, E. Hudba v současné škole-Zobcová flétna. Nová Paka: FTČ 1999, s.56,  ISBN 80-902662-0-7.

KULHÁNKOVÁ, E. Písničky a říkadla s tancem. Praha: Portál, 1999,s. 143, ISBN 80-7178-306-4.

KULHÁNKOVÁ, E. Hudebně pohybová výchova. Praha: Portál  2000,s. 135, ISBN 80-7178-437-0.

VISKUPOVÁ, B. Hudba a pohyb. Praha: Supraphon 1987, s.164, ISBN  09/22  02-016-87.

HURNÍK, I., EBEN, P. Česká Orffova škola, 1. díl. : Supraphon 1969,s. 99,  ISBN  16/2   02-263-69.

JURKOVIČ, P. Instrumentální soubor na základní škole. Praha: SPN 1989,s.181, ISBN  02/53  14-623-89.

HUDEBNÍ VÝCHOVA. Časopis pro hudební výchovu a obecně estetickou výchovu školní a

mimoškolní. UK v Praze - Pedagogická fakulta Praha. ISSN 1210-3683.

MÚZY V ŠKOLE  Časopis pro hudební výchovu. FHV  UMB, Banská Bystrica, ISSN1335- 1605.

Metody výuky
Poslední úprava: Mgr. Milena Kmentová, Ph.D. (01.09.2016)

U presenčního i kombinovaného studia má předmět výrazně činnostní charakter a vyžaduje aktivní přítomnost zapsaných studentů, přípravu a realizaci hudebních činností.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK