PředmětyPředměty(verze: 920)
Předmět, akademický rok 2020/2021
   Přihlásit přes CAS
Didaktika předškolní HV II - OKB7308222
Anglický název: Didactics of Preschool Music Education II
Zajišťuje: Katedra hudební výchovy (41-KHV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2019 do 2020
Semestr: letní
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/0, Z [HS]
Rozsah za akademický rok: 12 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PaedDr. Miloš Kodejška, CSc.
Záměnnost : OB7308222
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: KODEJSKA/PEDF.CUNI.CZ (08.09.2011)
Obsahem předmětu je uvést studenty do základů didaktiky hudební výchovy. Bude se vázat na didaktické zásady, vyučovací metody, podstatu hudební integrace, práci s Českou Orffovou školou.
Cíl předmětu
Poslední úprava: doc. PaedDr. Miloš Kodejška, CSc. (05.01.2019)
Cílem předmětu  je  rozšířit  vědomostní a dovedností základ ze zimního semestru 2. ročníku studia. Hlavní důraz ve výuce bude  uplatněn na  propojení pěveckých a instrumentálních činností a hlubší osvětlení hudebně didaktických principů vzdělávání dětí v předškolním věku.

Cílem předmětu  je  rozšířit  vědomostní a dovedností základ ze zimního semestru 2. ročníku studia. Hlavní důraz ve výuce bude  uplatněn na  propojení pěveckých a instrumentálních činností a hlubší osvětlení hudebně didaktických principů vzdělávání dětí v  instrumentální výchově.

Literatura
Poslední úprava: doc. PaedDr. Miloš Kodejška, CSc. (05.01.2019)
ZEZULA,J.-JANOVSKÁ,O. Hudební výchova v mateřské škole. Praha: SPN 1985,2.vydání, s.280.
JENČKOVÁ, E. Hudba v současné škole-Hudba a pohyb, 1. díl. Nová Paka: FTČ 1997,  2001, 56 s.,  ISBN 80-902662-4-X.
KULHÁNKOVÁ, E. Písničky a říkadla s tancem. Praha: Portál 1999, s.143, ISBN 80-7178-306-4.
Šimanovský Z., Tichá, A., Lidové písničky a hry s nimi. Praha: Portál 1999, 80-7178-323-4
ŠIMČÍK,D: Rytmizujeme 33 slovenských prísloví a porekadiel. Prešov: Rokus 2002, 1. vydání, ISBN:80-89055-15-x.
VISKUPOVÁ,B.:Hudebně pohybové hry. Praha:Ústřední škola - Česká obec sokolská 2002, 1. vydání, s.49.
VISKUPOVÁ, BOŽENA. Hudba a pohyb.Praha: SPN 1987.
VEREB,J.,VISKUPOVÁ,B., KODEJŠKA,M. a kol. Rodinné písničky pro naše dětičky. Praha: Rolino, s.r.o, 2006, s.72, ISBN 80-901678-4-5.
JURKOVIČ, P. Instrumentální soubor na základní škole. Praha: SPN, 1989, 181 s., č.  02/53  14-623-89.
HURNÍK, I., EBEN, P.: Česká Orffova škola, 1. díl.Praha : Supraphon 1983, s.53., č. 16/2   02-263-69.
ŠIMČÍK,D.: Rytmizujeme 33 slovenských prislovi a porekadiel. Prešov: Rokus 2002, ISBN:80-89055-15-x.
HUDEBNÍ VÝCHOVA.Časopis pro hudební výchovu a obecně estetickou výchovu školní a  mimoškolní. UK v Praze - Pedagogická fakulta,   Praha. ISSN 1210-3683.
MÚZY V ŠKOLE  Časopis pro hudební výchovu .FHV  UMB, Banská Bystrica
ISSN1335- 1605.

ZEZULA,J.-JANOVSKÁ,O. Hudební výchova v mateřské škole. Praha: SPN 1985,2.vydání, s.280.JENČKOVÁ, E. Hudba v současné škole-Hudba a pohyb, 1. díl. Nová Paka: FTČ 1997,  2001, 56 s.,  ISBN 80-902662-4-X.KULHÁNKOVÁ, E. Písničky a říkadla s tancem. Praha: Portál 1999, s.143, ISBN 80-7178-306-4.Šimanovský Z., Tichá, A., Lidové písničky a hry s nimi. Praha: Portál 1999, 80-7178-323-4ŠIMČÍK,D: Rytmizujeme 33 slovenských prísloví a porekadiel. Prešov: Rokus 2002, 1. vydání, ISBN:80-89055-15-x.VISKUPOVÁ,B.:Hudebně pohybové hry. Praha:Ústřední škola - Česká obec sokolská 2002, 1. vydání, s.49.VISKUPOVÁ, BOŽENA. Hudba a pohyb.Praha: SPN 1987. VEREB,J.,VISKUPOVÁ,B., KODEJŠKA,M. a kol. Rodinné písničky pro naše dětičky. Praha: Rolino, s.r.o, 2006, s.72, ISBN 80-901678-4-5.JURKOVIČ, P. Instrumentální soubor na základní škole. Praha: SPN, 1989, 181 s., č.  02/53  14-623-89.HURNÍK, I., EBEN, P.: Česká Orffova škola, 1. díl.Praha : Supraphon 1983, s.53., č. 16/2   02-263-69.ŠIMČÍK,D.: Rytmizujeme 33 slovenských prislovi a porekadiel. Prešov: Rokus 2002, ISBN:80-89055-15-x.HUDEBNÍ VÝCHOVA.Časopis pro hudební výchovu a obecně estetickou výchovu školní a  mimoškolní. UK v Praze - Pedagogická fakulta,   Praha. ISSN 1210-3683.MÚZY V ŠKOLE  Časopis pro hudební výchovu .FHV  UMB, Banská Bystrica ISSN1335- 1605.

Metody výuky
Poslední úprava: KODEJSKA/PEDF.CUNI.CZ (08.09.2011)

V plánovaném rozsahu  výuky v kombinovaném studiu budou v seminářích uplatňovány dialogické metody práce a samostatná práce. Studentky budou vlastnit podrobný plán seminářů a v těchto plánech budou vyznačeny i jejich osobní úkoly. Budou to jejich osobní prezentace při práci s písní a jejím instrumentálním doprovodu na Orffovy hudební nástroje. Předvedou se skupinou motivaci, nácvik písně a následně uplatnění rytmu,pulzace, metra, ostatinata s využitím orffovských hudebních nástrojů. Ke svému vystoupení využijí kvalitně vypracované přípravy. Jejich příprava bude kontrolována na plánovaných setkáních. Od učitele obdrží  na počátku semestru metodické náměty pro jejich vystoupení před skupinou
V plánovaném rozsahu  výuky v kombinovaném studiu budou v seminářích uplatňovány dialogické metody práce a samostatná práce. Studentky budou vlastnit podrobný plán seminářů a v těchto plánech budou vyznačeny i jejich osobní úkoly. Budou to jejich osobní prezentace při práci s písní a jejím instrumentálním doprovodu na Orffovy hudební nástroje. Předvedou se skupinou motivaci, nácvik písně a následně uplatnění rytmu,pulzace, metra, ostatinata s využitím orffovských hudebních nástrojů. Ke svému vystoupení využijí kvalitně vypracované přípravy. Jejich příprava bude kontrolována na plánovaných setkáních. Od učitele obdrží  na počátku semestru metodické náměty pro jejich vystoupení před skupinou

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. PaedDr. Miloš Kodejška, CSc. (05.01.2019)
zápočet

zápočet

Sylabus
Poslední úprava: doc. PaedDr. Miloš Kodejška, CSc. (05.01.2019)
Konkrétní výuka bude mít následující obsah:
didaktické zásady v hudebním vyučování včetně příkladů jejich uplatňování v praxi
vyučovací metody a diferenciace žáků v hudební výchově
integrace hudebních činností s ostatními estetickovýchovnými činnostmi na příkladech
struktura vyučovací hodiny a příprava učitele na vyučování, včetně mimoškolní hudebně osvětové práce s předškolními dětmi
V rámci předmětu bude představena česká adaptace Orffovy školy, jak byla vypracována  I. Hurníkem, P. Ebenem, B. Viskupovou a P. Jurkovičem. V semináři budou propojeny pěvecké a klavírní dovednosti a rovněž i hra na sopránovou zobcovou flétnu. Studenti se seznámí s popisem a využitím Orffových hudebních nástrojů, zaměří se na práci s motivem, hudební větou, na improvizaci závětí k danému rytmickému a později i melodickému předvětí, na vymýšlení variací na danou hudební myšlenku ve smyslu změn rytmických i rytmicko melodických, na rondo rytmické a melodické při zapojení různých bicích a melodických orffovských nástrojů. V rámci předmětu budou studenti hrát a zpívat vybrané lidové a umělé písně uvedené v 1. dílu České Orffovy školy, budou vymýšlet využití Orffových hudebních nástrojů při zpěvu písní nebo při hudebně pohybových projevech na lidové písně, které se učili v předmětu Hra na klavír. Naučí se další umělé písně, které jsou vhodné pro domácí rodinné muzicírování. V rámci seminární práce studenti  vypracují  partitury 5 písní  pro děti v předškolním věku s uplatněním hry na zobcovou sopránovou flétnu, bicí i melodické nástroje z Orffova hudebního instrumentáře a klavíru. S pomocí klavíru  se připraví na jejich nácvik se studenty v rámci výuky. V kombinované formě studia studenti obdrží seznam článků z odborných časopisů Hudební výchova (ČR) a Múzy v škole (SR), které se váží k tématům didaktiky hudební výchovy, k instrumentální činnosti nebo poslechu hudby dětí v mateřských školách. Vyberou si jeden článek z daného seznamu a zpracují  je do podoby referátu v rozsahu 3 stran textu. V závěru písemného referátu se zamyslí nad pedagogickou dedukcí  uvedených myšlenek do problematiky jejich  učitelské praxe v mateřských školách..

Konkrétní výuka bude mít následující obsah:didaktické zásady v hudebním vyučování včetně příkladů jejich uplatňování v praxivyučovací metody a diferenciace žáků v hudební výchověintegrace hudebních činností s ostatními estetickovýchovnými činnostmi na příkladechstruktura vyučovací hodiny a příprava učitele na vyučování, včetně mimoškolní hudebně osvětové práce s předškolními dětmi
V rámci předmětu bude představena česká adaptace Orffovy školy, jak byla vypracována  I. Hurníkem, P. Ebenem, B. Viskupovou a P. Jurkovičem. V semináři budou propojeny pěvecké a klavírní dovednosti a rovněž i hra na sopránovou zobcovou flétnu. Studenti se seznámí s popisem a využitím Orffových hudebních nástrojů, zaměří se na práci s motivem, hudební větou, na improvizaci závětí k danému rytmickému a později i melodickému předvětí, na vymýšlení variací na danou hudební myšlenku ve smyslu změn rytmických i rytmicko melodických, na rondo rytmické a melodické při zapojení různých bicích a melodických orffovských nástrojů. V rámci předmětu budou studenti hrát a zpívat vybrané lidové a umělé písně uvedené v 1. dílu České Orffovy školy, budou vymýšlet využití Orffových hudebních nástrojů při zpěvu písní nebo při hudebně pohybových projevech na lidové písně, které se učili v předmětu Hra na klavír. Naučí se další umělé písně, které jsou vhodné pro domácí rodinné muzicírování. V rámci seminární práce studenti  vypracují  partitury  2 písní  pro děti v předškolním věku s uplatněním bicích a melodických nástrojů z Orffova hudebního instrumentáře a klavíru. S pomocí klavíru  se připraví na jejich nácvik se studenty v rámci výuky. V kombinované formě studia studenti obdrží seznam článků z odborných časopisů Hudební výchova (ČR, které se váží k tématům didaktiky hudební výchovy, k instrumentální činnosti nebo poslechu hudby dětí v mateřských školách. Vyberou si jeden článek z daného seznamu a zpracují  je do podoby referátu. V závěru písemného referátu se zamyslí nad pedagogickou dedukcí  uvedených myšlenek do problematiky jejich  učitelské praxe v mateřských školách..

Vstupní požadavky
Poslední úprava: doc. PaedDr. Miloš Kodejška, CSc. (05.01.2019)

žádné

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK