Matematika - OKB2309029
Anglický název: Mathematics
Zajišťuje: Katedra chemie a didaktiky chemie (41-KCHDCH)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:písemná
Rozsah, examinace: zimní s.:0/0, Zk [HS]
Rozsah za akademický rok: 8 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Je zajišťováno předmětem: OKBE2P102A
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Neslučitelnost : OB2309020
Záměnnost : OB2309020
Je záměnnost pro: OKBE2P102A
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka    Elearningový kurz
Anotace
Poslední úprava: KOTOUCO/PEDF.CUNI.CZ (15.03.2010)
Předmět je zaměřen na výklad pojmů vyšší matematiky (derivace, limity, diferenciální počet) a zopakování základních poznatků ze středoškolské matematiky, které jsou nezbytné pro pochopení učiva fyzikální chemie. Je důležitý zejména pro studenty učitelství chemie, kteří nemají jako druhý studijní obor matematiku.
Literatura
Poslední úprava: KOTOUCO/PEDF.CUNI.CZ (15.03.2010)

KLÍČ, A. aj. Matematika I ve strukturovaném studiu. Praha : VŠCHT 2007

KOVÁČIK, J. aj. Řešené příklady z matematiky pro střední školy. Praha : ASPI Publishing s.r.o. 2004

VOŠICKÝ, Z. Matematika v kostce a Cvičení z matematiky v kostce. Praha : Fragment 2004

ČERMÁK, P. Odmaturuj z matematiky 2. Brno : Didaktis 2004

MÍČKA, J. aj. Sbírka příkladů z matematiky. Praha : VŠCHT 2002

REKTORYS, K. Co je a k čemu je vyšší matematika. Praha : Academia 2001

Metody výuky
Poslední úprava: KOTOUCO/PEDF.CUNI.CZ (15.03.2010)
Výuka je podporována kurzem Matematika pro chemiky v prostředí Moodle.
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: ADAMECM/PEDF.CUNI.CZ (01.05.2012)

zkouška - zkoušková písemka (minimální hranice pro známky: 60 % - dobře, 75 % - velmi dobře, 88 % - výborně)

Sylabus
Poslední úprava: ADAMECM/PEDF.CUNI.CZ (19.10.2013)
Úprava algebraických výrazů - práce se zlomky, práce s mocninami

Nejběžnější funkce - lineární, kvadratická, exponenciální, ukázka grafů, definičních oborů

Vybrané vlastnosti funkcí - kreslení grafů, určování definičních oborů, obory hodnot

Goniometrické funkce a vztahy mezi nimi

Věty o logaritmech

Derivace funkce - zavedení pomocí grafu funkce, chápání pojmu limita funkce

Derivace elementárních funkcí - derivace součtu, rozdílu, součinu a podílu funkcí

Náčrty grafů složitěji zadaných funkcí (průběh funkce, využití derviací a limit)

Integrál funkce - motivace; metody integrování - per partes, substituční metody

Užití integrálů - výpočet ploch pod grafem funkce, objem rotačního tělesa

Užití integrálů ve fyzice