Exkurze - OKB2309010
Anglický název: Excursion
Zajišťuje: Katedra chemie a didaktiky chemie (41-KCHDCH)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: oba
E-Kredity: 2
Rozsah, examinace: 0/0, Z [TS]
Rozsah za akademický rok: 1 [týdny]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: RNDr. Kateřina Chroustová, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Učitelství > Chemie
Je neslučitelnost pro: OKBE2E118B
Je záměnnost pro: OKBE2E118B
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Kateřina Chroustová, Ph.D. (15.05.2019)
Exkurze jako forma výuky v poslední době upadají. Jedním z důvodů je i nechota či nezkušenost učitelů s touto formou výuky. Předmět Exkurze je proto zaměřen na seznámení posluchačů s vybranými chemickými provozy a jako inspirace pro budoucí učitele.
Literatura
Poslední úprava: RNDr. Kateřina Chroustová, Ph.D. (15.05.2019)

SKALKOVÁ, Jarmila. Obecná didaktika. 1. vyd. Praha: ISV nakladatelství, 1999, 292 s. ISBN 80-858-6633-1.

KLOUČKOVÁ, Jitka, ŠULCOVÁ, Renata. Exkurze s chemickým zaměřením jako prvek mezipředmětové integrace v přírodovědném vzdělávání.In: Chupáč, A., Veřmiřovský, J. (eds.) Aktuální aspekty pregraduální přípravy a postgraduálního vzdělávání učitelů chemie. Ostrava 104: Ostravská univerzita, 2010. s 151– 156. ISBN 978-80-7368-426-6.

PAVLÁTOVÁ, Věra. Průmysl v mém okolí – projekt. Metodický portál: Články [online]. 21. 09. 2011, [cit. 2018-05-13]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/G/13365/PRUMYSL-V-MEM-OKOLI---PROJEKT.html>. ISSN 1802-4785.

STRAKA, Miloslav. Chemické vycházky, aneb, Náměty pro činnost při vycházce do přírody, která může nahradit exkurzi do chemické výroby nebo laboratoře. Vyd. 1. Žďár nad Sázavou: Informační a metodické centrum, 1996. 20 s.

PETTY, Geoffrey. Moderní vyučování. Vyd. 6., rozš. a přeprac.. Praha: Portál, 2013. 562 s. ISBN 978-80-262-0367-4.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: RNDr. Kateřina Chroustová, Ph.D. (15.05.2019)

Podmínkou udělení zápočtu je absolvování 5 exkurzí a vypracování výstupů reflektujících danou exkurzi. Cílem je vytvoření podkladů pro vlastní exkurze se školní třídou, proto reflexe exkurze musí obsahovat nejen popis daného programu, ale i kontaktní osobu, odkaz na místo apod.