PředmětyPředměty(verze: 920)
Předmět, akademický rok 2020/2021
   Přihlásit přes CAS
Methodology of German Language - OEN2307007
Anglický název: Methodology of German Language
Zajišťuje: Katedra germanistiky (41-KG)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2019 do 2020
Semestr: oba
E-Kredity: 6
Rozsah, examinace: 1/1, Zk [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: němčina
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: PhDr. Tamara Bučková, Ph.D.
PhDr. Pavla Nečasová, Ph.D.
PaedDr. Dagmar Švermová
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Tamara Bučková, Ph.D. (08.09.2017)
Cílem předmětu je v návaznosti na předmět Úvod do lingvodidaktiky zprostředkovat studentům další teoretické poznatky z didaktiky a lingvodidaktiky zaměřené na řečové dovednosti včetně metodologie ověřování a testování. V rámci seminářů seznámit studenty s formami práce se slovní zásobou, prezentací a nácvikem mluvnického učiva včetně efektivních forem nácviku zvukové a grafické stránky jazyka. Seznamovat studenty s konkrétními typy cvičení zaměřených zejména na výcvik řečových dovedností a produktivními formami práce s textovými materiály. Naučit je chápat hodnocení a klasifikaci jako integrovanou součást výuky včetně jejich motivačních a aktivizačních aspektů. Obsah předmětu tvoří následující témata: Jazykové prostředky a jejich pojetí a funkce v současné lingvodidaktice. Mluvnické učivo, výběr, prezentace, procvičování, upevňování, opakování. Slovní zásoba, sémantizace, tematické okruhy, sémantická pole - práce se slovní zásobou. Role výcviku výslovnosti a pravopisu ve výuce německého jazyka. Typologie cvičení. Motivace a aktivizace žáků ve vyučování německého jazyka, funkce jazykové hry. Hodnocení, klasifikace, funkce a druhy jazykových testů.
Literatura
Poslední úprava: PhDr. Tamara Bučková, Ph.D. (08.09.2017)

HENDRICH, J. a kol. Didaktika cizích jazyků. Praha : SPN, 1988.
BENEŠ, E. Metodika vyučování CJ. Praha : SPN, 1969.
CHODĚRA, R. Didaktika cizích jazyků : Úvod do vědního oboru. Praha : ACADEMIA, 2006. ISBN 80-200-1213-3.
BAUSCH, K.R.; CHRIST, H.; KRUMM, H.J. Handbuch Fremdsprachenunterricht. 3. überarbeitete und erweiterte Aufl. Tübingen; Basel : Francke Verlag, 1995. ISBN 3-8252-8043-8.
WICKE, R. E. Aktive Schüler lernen besser : Ein Handbuch aus der Praxis für die Praxis. 1. Aufl. München : Verlag Klett Edition Deutsch, 1993. ISBN 3-12-675375-2.
WICKE, R.E. Handeln und Sprechen im Deutschunterricht. Ismaning : Verlag für Deutsch, 1995. ISBN 3-88532-693-0.
WEIGMANN, J. Unterrichtsmodelle für DaF. München : Hueber, 1999. ISBN 3-19-001493-0.
RAMPILLON, U. Lernen leichter machen. München : Hueber, 1999. ISBN 3-19-001574-0.
HORNIG, U.; HABERMANN, B. Spaß mit der neuen Rechtschreibung. DaF, 1999.
Časopis Cizí jazyky (rubrika recenze, didaktika/ metodika), časopis Auskunftsgeber
Pedagogické dokumenty pro příslušné typy a stupně škol, učebnice NJ
Společný evropský referenční rámec pro jazyky : Jak se učíme jazykům, jak je vyučujeme a jak v jazycích hodnotíme. Council of Europe. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2002. ISBN 80-244-0404-4.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK