PředmětyPředměty(verze: 920)
Předmět, akademický rok 2020/2021
   Přihlásit přes CAS
Přednes - OB7315354
Anglický název: Interpretation
Zajišťuje: Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (25)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Je zajišťováno předmětem: O01315288
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. Mgr. Radek Marušák
Je záměnnost pro: OKB7315354
Anotace -
Poslední úprava: MgA. Michaela Váňová (09.01.2022)
Kurz se zaměřuje na definici a podstatu pojmu umělecký přednes. Kurz přináší také výklad o systému recitačních přehlídek v České republice. V kurzu se studenti zabývají výběrem textů pro přednes, hledají možné metody práce při rozboru textu, zabývají se kritérii hodnocení přednesu. Součástí je sledování videozáznamů a trénink formulace zpětné vazby recitátorům. Dále se obsah kurzu zaměřuje na dovednosti samotných účastníků: schopnost vědomě pracovat se slovním i mimoslovním sdělením, pracovat se stavbou a interpretací básnických i prozaických textů.
Cíl předmětu
Poslední úprava: MgA. Michaela Váňová (09.01.2022)

Naučit se vnímat přednes jako uměleckou disciplínu vedoucí k sebevyjádření dětí přes literárně kvalitní text, a pochopit smysl recitačních přehlídek.

Literatura
Poslední úprava: MgA. Michaela Váňová (09.01.2022)

DISMAN, Miloslav; KUBÁLEK, Vratislav. Dětský přednes a dramatický projev. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1968. 160 s.

Mašatová, Milada. Cesty k metafoře: náměty a úvahy o možnostech rozvíjení metaforického myšlení a sdělování v tvořivé dramatice. 2. vyd. Praha: Akademie múzických umění, Divadelní fakulta, 2004. 50 s. Studijní texty. ISBN 80-7331-922-5.

ŠTEMBERGOVÁ-KRATOCHVÍLOVÁ, Šárka. Mluvní výchova dětí. V tomto souboru vydání první. Praha: Národní informační a poradenské středisko pro kulturu, 2016. 189 stran. ISBN 978-80-7068-305-7.

ZÁMEČNÍKOVÁ, Ema. Cesta k přednesu, aneb, Průvodce pro pedagogy a mladé recitátory. 1. vyd. Praha: Národní informační a poradenské středisko pro kulturu, 2009. 139 s. ISBN 978-80-7068-236-4.

Metody výuky
Poslední úprava: doc. Mgr. Radek Marušák (02.03.2018)

Účast na kurzu, návštěva recitační přehlídky a veřejná prezentace vybraného textu před ostatními.

Požadavky ke zkoušce - angličtina
Poslední úprava: MgA. Michaela Váňová (09.01.2022)
  • aktivní účast na kurzu
  • návštěva/zhlídnutí recitační přehlídky
  • práce na vybraném textu a jeho veřejná prezentace
Sylabus -
Poslední úprava: MgA. Michaela Váňová (09.01.2022)

Hlavní témata:

  • význam uměleckého přednesu a recitačních přehlídek
  • dramaturgie jako začátek cesty k umělecké interpretaci
  • vztah tématu k vlastní osobě
  • verbální a nonverbální komunikace v interpretaci textu
  • práce s literární formou, která ovlivňuje obsah
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: MgA. Michaela Váňová (09.01.2022)

Aktivní účast na kurzu, návštěva/zhlédnutí recitační přehlídky, práce na vybraném textu a jeho veřejná prezentace.

Pro studenty v kombinované formě studia: aktivní účast na semináři.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK