PředmětyPředměty(verze: 920)
Předmět, akademický rok 2020/2021
   Přihlásit přes CAS
Základy HV II - OB7308124
Anglický název: Rudiments of Music Education II
Zajišťuje: Katedra hudební výchovy (41-KHV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: letní
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/1, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PaedDr. Miloš Kodejška, CSc.
Je záměnnost pro: OKB7308124
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: KODEJSKA/PEDF.CUNI.CZ (07.09.2011)
Zevrubný přehled světových dějin hudby, zevrubný přehled českých dějin hudby, hudební ukázky zastupující jednotlivé styly a skladatele, základy hry na zobcovou sopránovou flétnu, hra 20 určených písní pro děti v předškolním věku v C dur, opakování základů hudební teorie z prvního semestru ke zkoušce na konci druhého semestru, představení modelu zkoušky.
Cíl předmětu
Poslední úprava: KODEJSKA/PEDF.CUNI.CZ (07.09.2011)

Cílem semináře Základy Hv II je uvést posluchače do studia hudební výchovy, poskytnout jim nezbytné informace z oblasti základů světových a českých dějin hudby, položit základy hry písní na zobcovou sopránovou flétnu a připravit je na dílčí zkoušku z této discipliny na konci druhého semestru studia.

Literatura
Poslední úprava: KODEJSKA/PEDF.CUNI.CZ (07.09.2011)

ZENKL.L. ABC hudební nauky. Praha: Editio Barenreiter Praha, s r.o 2003, 8. vydání, s.197, ISBN: 80-86385-21-3.

DANIEL,L. Škola hry na sopránovou zobcovou flétnu. Praha: Panton 1987, 12. vydání, s.37,

ISBN:35-091-87.

KODEJŠKA,M.- VEREB,J..Hra na zobcovou sopránovou flétnu. Praha:vlastní pomocný

materiál pro studenty 1995, s. 13.

KODEJŠKA,M.-POPOVIČ,M. Příručka klavírních doprovodů a dirigování písní v MŠ a ZŠ. Praha:Portál 1996, 1. vydání, s.117, ISBN::80-7178-099-5.

TVRDOŇ,J.: Dějiny hudby. Bratislava:SPN 1973, 1.vydání, s.512, ISBN:67-363-73.

KOUTSKÝ,J. Hudba kamarád. Praha :Nakladatelství H+H 1992, 1. vydání,s.33,

ISBN:80-85467-86-0.

Hudební výchova: Časopis pro hudební výchovu a obecně estetickou výchovu školní a mimoškolní. UK v Praze - Pedagogická fakulta, Praha. ISSN 1210-3683.

Múzy v škole: Časopis pro hudební výchovu a obecně estetickou výchovu školní a mimoškolní. FHV UMB, Banská Bystrica, ISSN1335- 1605

Metody výuky
Poslední úprava: KODEJSKA/PEDF.CUNI.CZ (07.09.2011)

V plánovaném rozsahu 13 týdnů výuky u prezenčního studia s dotací jedné hodiny za týden budou v seminářích uplatňovány dialogické metody práce a samostatná domácí práce v oblastech studia doporučené literatury z dějin hudby a poslechu hudby vybraných hudebních ukázek, které se vztahují k dějinám hudby. Studentům budou zadávány domácí práce k přípravě na závěrečný písemný test z dějin hudby. V průběhu semestru se uskuteční kolektivní názorná výuka hry na zobcovou sopránovou flétnu dle metodické pomůcky uvedené v literatuře. V seminářích bude kolektivně rekapitulována probraná látka z prvního semestru. Studenti obdrží od vyučujícího vzory testů z dějin světové a české hudby, jejichž obdoba bude uplatněna u dílčí zkoušky na konci druhého semestru studia. Model zkoušky na konci druhého semestru bude konkrétně přiblížen a bude oznámen i systém jejího hodnocení.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: KODEJSKA/PEDF.CUNI.CZ (07.09.2011)

Zápočet, dílčí zkouška

Sylabus
Poslední úprava: KODEJSKA/PEDF.CUNI.CZ (07.09.2011)

Počátky světových dějin hudby až k baroku, Benátská opera, Neapolská opera, Mistr oratoria - Georg Friedrich Händel, Mistr varhaní tvorby - Johan Sebastian Bach, předklasicismus- tzv. Manheimská škola, klasicismus v díle Josefa Haydna, Wolfganga Amadea Mozarta a Ludvika van Beethovena, charakteristika a vybraní zástupci romantismu - Gioacchino Rossini, Edvard Grieg , Fryderyk Chopin a později Michal Ivanovič Glinka, Petr Iljič Čajkovskij aj., charakteristika novoromantismu v dílech Richarda Wagnera, Franze Liszta, Hectora Berlioze, Modesta. P. Musorgského, Bedřicha Smetany aj., Camill Saint-Saens, Georges Bizet a později impresionismus a jeho představitelé (Cloude Debussy, Maurice Ravel), současná klasická hudba.

Počátky české hudební kultury,význam Univerzity Karlovy, husitské písně -mariánské a velikonoční,duchovní písně pražské a táborské, doba renesance - Literátská bratrstva, Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic, Jan Blahoslav, J.Á.Komenský, doba baroka - Adama Michnu z Otradovic, Pavel Vejvanovský, Jan Dismas Zelenka, Bohuslav Matěj Černohorský, předklasicismus - Fr. V. Míča, Jan Václav Stamic aj, klasicismus a představitelé hudební emigrace, domácí skladatelé J.L. Dusík, J. H. Voříšek, později bratři Škroupovi, Jan Jakub Ryba, František Škroup a jiní, novoromantismus v kontextu se světovou hudbou a díla Bedřicha Smetany, Antonína Dvořáka, Zdeňka Fibicha, další vývoj v Čechách a na Moravě v dílech Leoše Janáčka, Vítězslava Nováka, Josefa Suka, J.B. Foerstera, první polovina 20. století v dílech Bohuslava Martinů, Jaroslava Ježka, konec minulého století a současná česká hudba

Studenti budou mít k dispozici ukázky ze 30 skladeb světové hudby, které dokládají teorii o dějinách světové hudby. Součástí zkoušky bude pak sluchový test z těchto ukázek. Vzory studijní pomocné literatury a vzory testů z  dějin hudby vypracoval vyučující uvedeného studijního předmětu.

V rámci semináře bude probíhat výuka hry písní pro děti předškolního věku na zobcovou sopránovou flétnu. Všichni se písně naučí hrát v tónině C dur. Budou to písně, které zároveň zpívají a hrají na klavír. Od vyučujícího dostanou zpracovaný metodický návod ke hře na zobcovou sopránovou flétnu.

Náplní předmětu je utvářet praktické dovednosti ve hře na klavír Zpěv určených písní a jejich doprovod na klavír, včetně elementárních základů taktovací techniky je důležitou součástí výuky ve 2. semestru. Všechny písně interpretují studenti nejméně ve dvou tóninách pomocí základních akordů T,S,D a ve stylizovaném doprovodu.

Studenti si také osvojí nejméně 5 klavírních přednesových skladeb pro děti předškolního věku (výběr z klavírního semináře, nahráno též na magnetofonovém záznamu) a budou je interpretovat v rámci dílčí zkoušky na konci 2. semestru.

Zkouška se skládá:

z písemného testu ze všeobecné hudební teorie

z písemného testu z dějin české a světové hudby

z poslechového testu hudebních ukázek české a světové hudby

z individuální praktické zkoušky ze hry určených 20 písní pro předškolní děti

z individuální praktické zkoušky ze hry připravených 5 skladeb pro předškolní děti

z individuální praktické zkoušky ze hry 20 písní na sopránovou zobcovou flétnu

Vstupní požadavky
Poslední úprava: SALAKOVA/PEDF.CUNI.CZ (21.01.2010)

Žádné

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK