PředmětyPředměty(verze: 920)
Předmět, akademický rok 2020/2021
   Přihlásit přes CAS
Terapeutické aspekty VV II - OB2321A34
Anglický název: Therapeutic aspects of art education
Zajišťuje: Katedra výtvarné výchovy (41-KVV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. Lucie Jakubcová Hajdušková, Ph.D.
Prerekvizity : OB2321A32
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: BAKAIOVA/PEDF.CUNI.CZ (08.03.2013)
Studenti jsou sebezkušenostní formou seznamováni s tvořivě expresivními aktivitami využívanými např. v arteterapii a kriticky reflektují jejich vztah k výtvarným činnostem ve výtvarné výchově. Studenti získávají základní předpoklady kompetencí k výchovnému vedení zážitkových aktivit, k řešení osobních nebo kázeňských problémů žáků, získávají základní psychohygienické a etické předpoklady k pedagogické práci.
Cíl předmětu
Poslední úprava: BAKAIOVA/PEDF.CUNI.CZ (08.03.2013)

Cílem předmětu je vybavit studenty základními znalostmi z oblasti terapeutických, arteterapeutických a artefiletických metod a dovednostmi k přípravě a vedení artefileticky pojatých výchovně vzdělávacích aktivit.

Literatura
Poslední úprava: BAKAIOVA/PEDF.CUNI.CZ (08.03.2013)

CAMPBELLOVÁ, J.: Techniky arteterapie ve výchově, sociální práci a klinické praxi. Praha : Portál, 1998.

JEDLIČKA, R.; KOŤA, J.: Analýza a prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže. Praha : Karolinum, 1998.

SLAVÍK, J. Artefiletika. In ROESELOVÁ, V. a kol.: Proudy ve výtvarné výchově. Praha : Sarah, 2000, s.50 - 52, 192 - 206.

SLAVÍKOVÁ, V.; SLAVÍK, J.; HAZUKOVÁ, H.: Výtvarné čarování - artefiletika pro předškoláky a mladší školáky. Praha : Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2000.

VANĚK, J. Úvod do estetické zkušenosti. Praha : Vysoká škola ekonomická, Fakulta informatiky, 1997.

Metody výuky
Poslední úprava: BAKAIOVA/PEDF.CUNI.CZ (08.03.2013)

seminář

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Zuzana Svatošová, Ph.D. (30.01.2019)

Aktivní účast min. 70% (vzhledem k sebezkušenostnímu charakteru semináře),

vypracované úkoly zadávané během semestru v portfoliu,

vypracovaná reflektivní bilance a didaktický úkol,

absolvování závěrečného pohovoru.

Sylabus
Poslední úprava: BAKAIOVA/PEDF.CUNI.CZ (08.03.2013)

1. metodická stránka artefileticky pojaté výuky (methodics of artephiletical lesson) - hlavní metodické pojmy a postupy, fáze výuky, vazba na kurikulum

2. teoretická stránka artefileticky pojaté výuky (theory of artephiletical lesson) - obsah zážitku v edukativní situaci, koncept, prekoncept, komunikace, reflexivní dialog, personalizace a enkulturace, rozdíl artefiletiky a arteterapie, umění a artefiletika

3. praktická složka semináře (practical part of the course) - vlastní tvorba a návštěvy galerií nebo muzeí výtvarného umění, reflexe výtvarného zážitku

klíčová slova: výtvarný zážitek, obsah, výraz, reflexe, prekoncept, koncept

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK