PředmětyPředměty(verze: 920)
Předmět, akademický rok 2020/2021
   Přihlásit přes CAS
Orbis pictus I - OB2321A33
Anglický název: Orbis Pictus I
Zajišťuje: Katedra výtvarné výchovy (41-KVV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/1, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (18)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PhDr. Marie Fulková, Ph.D.
Prerekvizity : OB2321A14
Je prerekvizitou pro: OB2321A35
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: BAKAIOVA/PEDF.CUNI.CZ (19.04.2012)
Umělecké dílo ve veřejném a soukromém prostoru a ve výchovné situaci. Umělecké organizace a instituce: typy, poslání, koncepce, sbírky. Programy metodických center galerií a uměleckých muzeí. Výchovná situace, poslání a funkce interpreta a animátora výtvarného umění. Umělecké dílo, divák, recipient. Percepce a apercepce uměleckého díla. Návrhy animací a dílčí etudy v systému umělecké dílo - animátor - recipient.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: BAKAIOVA/PEDF.CUNI.CZ (19.04.2012)
Cíle:
Od reflexe chápání funkcí obrazu v současné kultuře a reflexe animační praxe k tematizaci a konceptové analýze specifického edukačního modelu , k rozpoznání kontextů a plurality interpretací. Vytvoření návrhu edukačního modelu v oblasti zprostředkování kulturního produktu/artefaktu. Struktura scénáře animace a editace edukativních materiálů pro muzeum/galerii.

Literatura -
Poslední úprava: Mgr. Kristýna Říhová, DiS. (27.09.2018)

Fulková,M. Diskruzy umění a vzdělávání. (2008) Praha: H&H

Fulková, M., Hajdušková, L., & Sehnalíková, V. (2012). Galerijní a muzejní edukace 1: Vlastní cestou k umění: Vzdělávací programy Uměleckoprůmyslového musea v Praze a Galerie Rudolfinum v roce 2011. V Praze: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta.

Fulková, M., Hajdušková, L., Kitzbergerová, L., Sehnalíková, V. (2013). Galerijní a muzejní edukace 1: Vlastní cestou k umění: Vzdělávací programy Uměleckoprůmyslového musea v Praze a Galerie Rudolfinum v roce 2012 a 2013. V Praze: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta.

Fulková M.,Straker,A: and Jaros,M. (2004) The Empirical Spectator and Gallery Education. International Journal of Art &Design Education, vol.23, NO.1pp. 4-15

Kitzbergerová,L. (2017) Na výstavě Františka Skály ve Valdštejnské jízdárně. Výtvarná výchova, 57 (1-2), 106-112

Říhová, K., & Bláha, L. (2017). Umělecké dílo a dětský divák. Výtvarná výchova, 57 (3–4), 72–80

Smetanová,B. (2018) Cesta na Kinteru.Výtvarná výchova, 1-2(58), 46-52

Bryson, N., Umění v kontextu (2005) Vizuální teorie. Jinočany: H&H. 261– 287

 

Metody výuky -
Poslední úprava: BAKAIOVA/PEDF.CUNI.CZ (19.04.2012)

přednáška

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: Mgr. Kristýna Říhová, DiS. (27.09.2018)

* Požadavky k zápočtu:


Písemná seminární práce reflektující vlastní zkušenosti z výstav a edukačních programů navštívených a prezentovaných v rámci předmětu.  Tato práce bude součástí portfolia, které bude zahrnovat i širší podpůrné materiály (např. článek o výstavě, doprovodné edukační materiály, fotografie z výstavy, vlastní poznámky, text z katalogu k výstavě atd.)

Prezentace seminární práce v rámci semináře. 


Sylabus -
Poslední úprava: Mgr. Kristýna Říhová, DiS. (27.09.2018)

* Klíčová slova:
Kultura, vizuální kultura, kulturní rozhraní. Umění, interpretace, sémiotika, reflexivní praxe. Obrazový znak, symbol, symbolický systém, text, kontext. Narativita, mýtus, diskurs, gender, subjekt. Muzeum, muzeum umění, galerie. Animace, edukativní program. RVP - rámcový vzdělávací program.
* Teorie:
Současné pojetí muzea/galerie jako komunikačních médií. Galerijní edukace v kontextu soudobých pedagogik a teorií vizuality vč. teorie výtvarné výchovy. Průzkum diskursivních vrstev ovlivňujících pojetí uměleckého díla v současnosti. Tvorba významů - proměny významu znaku (symbolu) ve vztahu ke kulturním, historickým, sociálním, genderovým kontextům. Obraz jako text a jeho kódování, obrazový diskurs a instituce.
* Praxe:
Praktické dílny, rozbor konkrétních případových studií z profesionálních programů.
Příprava vlastního projektu.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK