PředmětyPředměty(verze: 920)
Předmět, akademický rok 2020/2021
   Přihlásit přes CAS
Terapeutické aspekty VV I - OB2321A32
Anglický název: Therapeutic aspects of art education
Zajišťuje: Katedra výtvarné výchovy (41-KVV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/1, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. Lucie Jakubcová Hajdušková, Ph.D.
Prerekvizity : OB2321A15
Je prerekvizitou pro: OB2321A34
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Zuzana Svatošová, Ph.D. (10.09.2018)
Předmět je založen na studiu a analýze odborné literatury z oblasti psychoanalytických teorií, kulturních studií a na jejich možnostech využití v reflexi výtvarné tvorby. Studenti jsou dále seznámeni se základní studijní literaturou rozvíjející terapeutické aspekty školní výtvarné výchovy.
Cíl předmětu
Poslední úprava: Mgr. Zuzana Svatošová, Ph.D. (10.09.2018)

Přivést studenty k reflexi vlivu významných psychoanalytických teorií na vzdělávání ve výtvarné výchově.

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Zuzana Svatošová, Ph.D. (21.11.2018)

� BARKER, CH. : Slovník kulturálních studií. Praha: Portál. 2006.

� BARŠA, P.: Panství člověka a touha ženy. Feminismus mezi psychoanalýzou a poststrukturalismem. Praha: Slon. 2002

� FONAGY, P.; TARGETOVÁ, M.: Psychoanalytické teorie. Praha: Portál, 2005.

� FULKA, J.: Psychoanalýza a francouzské myšlení. Praha: Herrmann, 2008.

� FULKA, J.: Od interpelace k performativu (feminismus a konstrukce rodové identity). In Sborník prací fakulty sociálních studií brněnské univerzity Sociální studia 7, 2002. 29–50.

� FULKOVÁ, M.: Když se řekne ...Gender I-V. In Výtvarná výchova, roč. 43-44, 2003-4.  (studijní opora)

� FULKOVÁ, M. & KITZBERGEROVÁ, L.: Realita? Identita! Edukativní program k výstavě Reality Check. Praha: Galerie Rudolfinum, 2003.

� PECHAR, J.: Lacan a Freud. Praha: SLON, 2013.

� RUBINOVÁ, J. A. a kol.: Přístupy v arteterapii. Teorie a technika. Praha: Triton, 2008.

� SLAVÍK, J.: Artefiletika. In ROESELOVÁ, V. a kol.: Proudy ve výtvarné výchově. Praha: Sarah, 2000, s. 192 - 206.

� SLAVÍK, J.: Od výrazu k dialogu ve výchově. Artefiletika. Praha: Univerzita Karlova, 1997.

� SVATOŠOVÁ, Z.: Téma genderu ve výtvarné výchově. Výtvarná výchova. Časopis pro výtvarnou a obecně estetickou výchovu školní a mimoškolní, 2017, sv. 57/2017, s. 60–81. (studijní opora)

 

Odkazy

Časopis Psychoterapie http://psychoterapie.fss.muni.cz/

www.arteterapie.cz

http://artefiletika.kvk.zcu.cz/clanky/8-teorie-artefiletiky/122-mlade-pojeti-vytvarne-vychovy-v-ceske-republice-artefiletika

Metody výuky
Poslední úprava: Mgr. Zuzana Svatošová, Ph.D. (10.09.2018)

přednáška / seminář

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Zuzana Svatošová, Ph.D. (10.09.2018)

Prostudování zadané literatury, předložení výpisků, prezentace řešení zadaného úkolu.

Konkrétní úkoly budou zadány na první přednášce.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Zuzana Svatošová, Ph.D. (10.09.2018)

Klíčová slova: psychoanalytické teorie, kulturální studia, subjektivita, identita, arteterapie, artefiletika, vzdělávání

 

Definice klíčových pojmů; identita, subjektivita, kultura, tvorba, analýza, reflexe, reflektovaná tvorba, současné umění,; diskuze a analýza prostudované literatury.

 

               

1. Úvodní hodina -  Teorie subjektu - Sigmund Freud, Jacques Lacan (četba Fulka, J.: Od interpelace k performativu (feminismus a konstrukce rodové identity)

2. Identita v teoriích –poststrukturalismus, kulturní studia, feminismus, gender (četba: BARŠA, P. Panství člověka a touha ženy, vybraná kapitola)

3. Identita v umění a výtvarné výchově (četba FULKOVÁ, M. Když se řekně gender I.-IV.)

4. Seminář – reflektovaná tvorba na zadané téma identity

5. Arteterapie, artefiletika, základní pojmy, struktura artefileticky pojaté výuky (četba Slavík: Artefiletika, vybraná kapitola)

6. Zápočtový termín, konzultace seminárních prací

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK