PředmětyPředměty(verze: 920)
Předmět, akademický rok 2020/2021
   Přihlásit přes CAS
Kurz výtvarné tvorby II - OB2321A18
Anglický název: Outdoor Artistic Activies II
Zajišťuje: Katedra výtvarné výchovy (41-KVV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: letní
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/0, KZ [HT]
Rozsah za akademický rok: 1 [týdny]
Počet míst: neurčen / neurčen (40)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. MgA. Michal Sedlák, Ph.D.
Vyučující: doc. MgA. Michal Sedlák, Ph.D.
Prerekvizity : OB2321A13
Anotace -
Poslední úprava: doc. MgA. Michal Sedlák, Ph.D. (05.02.2021)
Osobní seznámení s krajinou, konkrétním prostředím, vnímání "genia loci" určitého místa; uvědomování si charakteru nejen ve smyslu geomorfologie krajiny, ale i dalších vnějších vlivů a kontextů vyplývajících z kulturně historického vývoje středoevropského prostoru. Studium a zaznamenávání specifických stop činnosti člověka, uvažování,jaké jsou dopady této lidské aktivity v jisté lokalitě,jak je krajina prožívána a jak se jeví ona samotná vzhledem k současnosti. Možnost výtvarné tvorby v konkrétním, žitém prostoru jako citlivá umělecká intervence do prostředí. Výtvarná tvorba založená na práci především s přírodními materiály. Vytvoření objektu v krajině, instalace. Inspirace s díly oblasti land artu. Výtvarné záznamy(kresby, malby, drobné objekty, video) jako součást výsledného projektu. Výstupem kurzu je projekt studenta reflektující a využívající dané místo s ohledem na jejich budoucí pedagogické působení v oblasti prostorové a a objektové tvorby. Výuka probíhá jako týdenní kurz mimo fakultu a většinou i mimo Prahu. Posluchači/ky prezentují výsledky své tvorby na konci kurzu a mají možnost je společně diskutovat, porovnávat s jinými přístupy ostatních posluchačů/posluchaček a zároveň mají také možnost okamžité reflexe učitele.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: BAKAIOVA/PEDF.CUNI.CZ (19.04.2012)

Cíl výuky:

Cílem kurzu je aplikování a zúročení poznatků ze semestrální výuky, najít vztah a postoj ke zvolenému místu, ke konkrétnímu místu v krajině.

Literatura -
Poslední úprava: BAKAIOVA/PEDF.CUNI.CZ (19.04.2012)
CÍLEK, V.: Krajiny vnitřní a vnější. Dokořán, Praha 2002.
LUCIE-SMITH, E.: ARTODAY. Současné světové umění. Slovart, Praha 1996.
REZEK, P.: Tělo, věc a skutečnost v současném výtvarném umění. Praha 1982.
ROESELOVÁ, V.: Řady a projekty ve výtvarné výchově. SARAH, Praha 1997.
ZHOŘ, I.: Proměny soudobého výtvarného umění. SPN, Praha 1992.
ZHOŘ, I., HORÁČEK, R., HAVLÍK, V.: Akční tvorba. UP Olomouc, 1991.
Monografie výtvarných umělců, katalogy výtvarného umění, zaměřeného na umění akce, performance, land-art atd.
Vlastivědné, historické, přírodovědné a ekologické publikace, vztahující se ke konkrétním místům kurzů.

Metody výuky -
Poslední úprava: BAKAIOVA/PEDF.CUNI.CZ (19.04.2012)

kurz v plenéru

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: BAKAIOVA/PEDF.CUNI.CZ (19.04.2012)

Požadavky k zápočtu: Vytvoření objektu v průběhu týdenního pobytu na daném místě. Práce s kontexty lokality a obhájení projektu.

Sylabus -
Poslední úprava: BAKAIOVA/PEDF.CUNI.CZ (19.04.2012)

Sylabus:

Před vytvořením objektu předchází terénní práce v podobě čerpání poznatků o místě, lokalitě, místních materiálech, záznamy v podobě skic, případně modelů, textů a fotografií. Zvolení konkrétního způsobu prezentace myšlenky bud v podobě realizace odpovídající danému času a prostoru, nebo ve formě, která jinak originálně přiblíží místní nebo obecný fenomén, řešený problém

Klíčová slova: krajina, objekt, idea, soustředění, místo, přírodní a umělý materiál

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK