PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2020/2021
   Přihlásit přes CAS
Seminář bakalářské práce - OB2321A17
Anglický název: Seminar BA Thesis
Zajišťuje: Katedra výtvarné výchovy (41-KVV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: letní
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/1, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Je zajišťováno předmětem: OPBW1V131A
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. Lucie Jakubcová Hajdušková, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: HAJDUSKO/PEDF.CUNI.CZ (07.03.2013)
V semináři studenti prezentují, diskutují a konzultují témata svých BC prací (Kritická reflexe osobního portfolia a vlastního konceptu práce v oblasti výtvarného a kulturního vzdělávání). Jsou vedeni k poučenému zacházení s primárními prameny a odbornou literaturou, k analýze vybraného tématu (metodologie výzkumu, výzkumné metody ve vizuálních studiích, výtvarné výchově, pedagogice a příbuzných oborech. Konceptová a diskursivní analýza výzkumného pole) a ke kvalitní písemné výpovědi.
Cíl předmětu
Poslední úprava: HAJDUSKO/PEDF.CUNI.CZ (07.03.2013)

Cílem semináře je zprostředkovat studentům informace, které jim umožní úspěšně absolvovat SZZ a obhajobu závěrečné bakalářské práce na KVV.

Literatura
Poslední úprava: HAJDUSKO/PEDF.CUNI.CZ (07.03.2013)

ECO, U.: Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997

GAVORA, J.: Výzkumné metody v pedagogice. Příručka pro studenty učitelství a výzkumné pracovníky. Brno: PAIDO 1996

HENDL, J.: Kvalitativní výzkum. základní metody a aplikace. Praha: Portál, 2005

MASON, R.: Art Teachers and Action Research. Educational Action Research 13 (4), 2007, pp. 563-579. Czech version: Výtvarní pedagogové a akční výzkum. Transl. Marie Fulková. www.vuppraha.cz

MOURA, A.: Art Education as Social Intervention. International Journal of Education through Art. 4 (1), pp. 29 - 43.

PELIKÁN, J.: Základy empirického výzkumu pedagogických jevů. Praha : Karolinum 1998

PRŮCHA, J.: Pedagogický výzkum (Uvedení do teorie a praxe). Praha : UK 1995

SILVERMAN, D.: Jako robiť kvalitatívny výskum. Bratislava: Pegas 2005

SLAVÍK, J.: Mezi osobitostí a normou. In SLAVÍK, J. (ed.): Obory ve škole. Metaanalýza empirických poznatků oborových didaktik. Studia pedagogica 26. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2005.

SLAVÍK, J.: Pojem "koncept" v autonomním pojetí výchovy. Pedagogika, 1995, XLV, 4, s. 328 - 338.

SLAVÍK, J.; FULKOVÁ, M.: Výzkum a teorie edukačního procesu - slepá skvrna výtvarné výchovy? In Horáček, R.; Zálešák, J. (ed) Veřejnost a kouzlo vizuality. Brno: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, 2008, s. 97-109. ISBN 978-80-210-4722-8

aktuální citační norma

Metody výuky
Poslední úprava: HAJDUSKO/PEDF.CUNI.CZ (07.03.2013)

seminář

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: HAJDUSKO/PEDF.CUNI.CZ (07.03.2013)

účast na prezentacích a diskusích

doložení průběžné práce na závěrečné BC práci

Sylabus
Poslední úprava: HAJDUSKO/PEDF.CUNI.CZ (07.03.2013)

1) Úvod do kvalitativního výzkumu ve VV (akční výzkum, kvalitativní výzkum, deskripce, interpretace, výzkumný problém, hypotéza, vědecká pravda a etika, výstupy, prezentace).

2) Zásady pro vypracování závěrečných bakalářských prací (metodické pokyny KVV).

3) Zásady pro prezentaci a obhajobu závěrečných bakalářských prací (metodické pokyny KVV).

4) Prezentace uvažování o zadaném tématu, návrh rozpracování tématu do teoretické, výtvarné a pedagogické části, prezentace zdrojů a odborné literatury k tématu.

 

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: HAJDUSKO/PEDF.CUNI.CZ (07.03.2013)

Podmínkou pro úspěšné zakončení předmětu je:

účast na prezentacích a diskuzích v semináři

doložení průběžné práce na závěrečné BC práci

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK