PředmětyPředměty(verze: 920)
Předmět, akademický rok 2020/2021
   Přihlásit přes CAS
Základy výtvarné kultury III - OB2321A14
Anglický název: Introduction to Art and Culture III
Zajišťuje: Katedra výtvarné výchovy (41-KVV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (60)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: prof. PhDr. Ladislav Daniel, Ph.D.
Prerekvizity : OB2321A10
Je prerekvizitou pro: OB2321A33, OB2321A19
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: BAKAIOVA/PEDF.CUNI.CZ (19.04.2012)
Polarita a komparace italské rozumové renesance, smyslového zaujetí nizozemského měšťanského realismu a zaalpské renesance s tradicí křesťanské západořímské, byzantské a islámské kultury v Evropě. Mimoevrpské výtvarné kultury 14. - 19. století. Vývojové peripetie a mutace porenesanční epochy od vrcholné renesance a manýrismu přes slohové proudy baroka ke komparaci s objektivizujícím řádem klasicismu a neoklasicismu, subjekt-objektovým akcentem romantismu a dovršení důvěry ve smyslovou stránku poznávání a vyjadřování světa v realismu 19. století. Česká výtvarná kultura od období renesance po realismus a obrozenecké tendence v umění 19. století.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: BAKAIOVA/PEDF.CUNI.CZ (19.04.2012)
Cíl výuky: Na konfrontaci italské renesance a nizozemského realismu, slohových proudů baroka, klasicismu a romantismu demonstrovat rozmanitost vývojového procesu umění od 15. do 19. století.

Literatura -
Poslední úprava: BAKAIOVA/PEDF.CUNI.CZ (19.04.2012)

Baroko. Architektura. Sochařství. Malířství. (red.TOMAN, R.) Slovart, Praha 1999

Dějiny českého výtvarného umění. I/1,2. Academia, Praha 1984

Dějiny českého výtvarného umění. I/1,2. Academia, Praha 1989

Dějiny českého výtvarného umění. III/1,2. Academia, Praha 2001

PIJOAN, J.: Dějiny umění 6, 7. Odeon, Knižní klub, Balios, Praha vydání 1991-2004

Umění italské renesance. Architektura. Sochařství. Malířství. (red. TOMAN, R.) Slovart, Praha

2000. 2. vydání.

Umění renesance a baroku. (ed. HUYGHE, R.) Odeon, Praha 1970

Metody výuky -
Poslední úprava: BAKAIOVA/PEDF.CUNI.CZ (19.04.2012)

přednáška

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: BAKAIOVA/PEDF.CUNI.CZ (19.04.2012)
Kontrola: seminární práce a závěrečný test

Sylabus -
Poslední úprava: BAKAIOVA/PEDF.CUNI.CZ (19.04.2012)
Sylaby: nizozemský realismus, pozdní gotika, raná a vrcholná renesance, manýrismus, baroko, klasicismus, romantismus, realismus 19. století

Klíčová slovaslohové proudy, humanismus, lineární perspektiva, konstruovaný prostor, světelná perspektiva, optický prostor, sakrální a profánní umění

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK