PředmětyPředměty(verze: 920)
Předmět, akademický rok 2020/2021
   Přihlásit přes CAS
Prostorová, objektová a akční tvorba I - OB2321A13
Anglický název: 3D Work, Object and Action Art I
Zajišťuje: Katedra výtvarné výchovy (41-KVV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: oba
E-Kredity: 2
Rozsah, examinace: 1/1, Z [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: doc. MgA. Michal Sedlák, Ph.D.
Vyučující: doc. MgA. Michal Sedlák, Ph.D.
Prerekvizity : OB2321A08
Je prerekvizitou pro: OB2321A18, OB2321A30
Anotace -
Poslední úprava: SEDLAK/PEDF.CUNI.CZ (17.09.2015)
Příprava studentů pro výuku výtvarné výchovy prostřednictvím postupů vlastních výtvarnému myšlení, prohloubení kreativní složky osobnosti, rozvíjení praktických i teoretických poznatků v oblasti prostorové a objektové tvorby, orientace na současné výtvarné umění. Objektová a akční tvorba v teorii i v praxi, prostorová tvorba s důrazem na jasnou artikulaci konceptu, tříbení citu pro materiál, možnost vytvoření vlastního projektu v rámci aktuálně zadaného tématu.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: BAKAIOVA/PEDF.CUNI.CZ (19.04.2012)

Cíl výuky: Cílem je také lepší orientace studentů současných tendencích moderního výtvarného umění a větší otevřenost vůči různým přístupům k řešení určitého výtvarného problému.

Literatura -
Poslední úprava: BAKAIOVA/PEDF.CUNI.CZ (19.04.2012)

Lucie - Smith, E. Art Today. Praha: Slovart, 1996. ISBN 801 - 85871 - 97 - 1.

Slavická, M. Umění instalace. Výtvarné umění, 1994, roč. neuveden, č. 4.

Rezek, P. Tělo, věc a skutečnost v současném umění. Praha: Jazzová sekce, 1982. ISBN neuvedeno

Jiroušková, J. Černá Afrika. Vydaly LN, 2003. ISBN 80 - 7106 - 367 - 3.

Yann Arthus - Bertrand. The Earth from the air: published in United Kingdom in 1996 by Thames and Hudson. ISBN 0 - 500 - 01955 - X

JP Meyer Anthony, Oceanic Art: Könemann Verlagsgesellschaft nbH. Germany 1995.

ISBN 3 - 89508 - 080 - 2

Chalupecký J. Nové umění v čechách: Jinočany. Nakladatelství a vydavatelství H+H 1994.

ISBN 80 - 85787 - 4

Dempseyeová, A. Umělecké styly, školy a hnutí. Slovart, 2002. ISBN 80 - 7209 - 402 - 5

Slavická, M, Wiliams J, Benish B. Současné americké umění. Výtvarné umění (čtvrtletník pro současné umění 1 - 2/95) IBSN neuvedeno

Zhoř, I. Proměny soudobého výtvarného umění: státní pedagogické nakladatelství Praha. 1992. ISBN 80 - 04 - 25555 - 8

Roeselová Věra: techniky ve výtvarné výchově. Praha, Sarah 1996, ISBN 80-902267-1-X

Metody výuky -
Poslední úprava: BAKAIOVA/PEDF.CUNI.CZ (19.04.2012)

přednáška/seminář

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: BAKAIOVA/PEDF.CUNI.CZ (19.04.2012)
Požadavky ke kontrole studia:
průběžné plnění všech zadaných úkolů - průběžná konzultace, prezentace projektů v adekvátní výtvarné formě. Aktivní účast na seminářích. Studenti jsou povinni průběžně svůj pracovní postup konzultovat dle harmonogramu, který bude studujícím předložen na počátku semestru (v rámci první lekce). Studenti zrealizují svůj projekt dle vlastního uvážení s přihlédnutím k vlastním možnostem (čas, prostor..), aniž se tyto možnosti odrazí v kvalitě odvedené práce. Své pojetí obhájí jak v písemné, tak i ústní obhajobě a současně budou schopni nalézt určité relace mezi vlastním řešením a současným děním na výtvarné scéně.

Sylabus -
Poslední úprava: BAKAIOVA/PEDF.CUNI.CZ (19.04.2012)

Sylabus: příprava studentů pro výuku výtvarné výchovy, prohloubení kreativní složky osobnosti, rozvíjení praktických i teoretických poznatků v oblasti prostorové a objektové tvorby. Objektová a akční tvorba v teorii i v praxi, prostorová tvorba s důrazem na tříbení citu pro materiál, tvorba konceptů, projektů v oblasti land art a veřejného prostoru. Vytváření vlastních objektů a konceptů inspirovaných zadaným tématem dle časového harmonogramu. Vytváření reminiscencí na některé formy a tendence moderního umění 20. stol.

Klíčová slova: kreativita, inspirace, osobnost, identita, obsah a forma, cit, materiál

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK