Výtvarný projev a výchova II - OB2321A11
Anglický název: Art and Education II
Zajišťuje: Katedra výtvarné výchovy (41-KVV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Je zajišťováno předmětem: OB2321014
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Leonora Kitzbergerová, Ph.D.
Prerekvizity : OB2321A06
Je prerekvizitou pro: OB2321A15
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: KITZL8AP (30.09.2015)
Výtvarný projev jako zájmová činnost, jako forma vyjádření a komunikace. Kultivace, ovlivňování a hodnocení výtvarného projevu dětí a dospívajících. Možnosti a meze klasifikace a diagnostiky výtvarného projevu dětí, dospívajících a dospělých. Formulování náhledů na dětský výtvarný projev (vnímání a reagování na podněty umění a kultury, vizuální orientace a výtvarné myšlení, rozmanitost projevu, tvořivost) v proměnách významných názorových proudů. Konstruktivní metody a jejich současná aplikace. Výtvarná výchova ve školní praxi, kurikulární dokumenty současné české výtvarné výchovy.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: KITZL8AP (04.10.2013)
Cíle předmětu:
Seznámení s vývojovými proměnami názorů na dětský výtvarný projev. Poznání s možností rozvíjení a kultivace dětského výtvarného projevu. Znalost zásad hodnocení a klasifikace dětského výtvarného projevu.

Literatura -
Poslední úprava: KITZL8AP (04.10.2013)

FULKOVÁ, M., Diskurs umění a vzdělávání. H+H 2008, ISBN 978-80-7319-076-7

HAZUKOVÁ, H., ŠAMŠULA, P.: Didaktika výtvarné výchovy I. UK Ped F, Praha 2005

ROESELOVÁ, V. : Didaktika výtvarné výchovy V, nejen pro ZUŠ. Praha : Ped F, 2001.

ROESELOVÁ, V.: Proudy ve výtvarné výchově. Praha : SARAH, 2001.

SLAVÍK, J.: Kapitoly z výtvarné výchovy II. Hodnota, osobnost, motivace. Praha, UK Ped F 1994

UŽDIL, J.: Mezi uměním a výchovou. Praha : SPN, 1988.

Metody výuky -
Poslední úprava: BAKAIOVA/PEDF.CUNI.CZ (19.04.2012)

přednáška/seminář

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: KITZL8AP (04.10.2013)
Požadavky ke kontrole:
Seminární práce
Klasifikovaný zápočet:
Kritická reflexe vývojových proudů, koncepcí a tendencí v oblasti rozvíjení dětského výtvarného projevu. Prezentace poznatků teoretického studia a jejich praktická reflexe v určených termínech.

Sylabus -
Poslední úprava: BAKAIOVA/PEDF.CUNI.CZ (19.04.2012)
Klíčová slova:
Dětský výtvarný projev, hodnota, hodnocení, klasifikace, diagnostika; proudy, tendence, pedagogický konstruktivismus.

sylabus:
Výtvarný projev jako zájmová činnost, jako forma vyjádření a komunikace. Kultivace, ovlivňování a hodnocení výtvarného projevu dětí a dospívajících.

Možnosti a meze klasifikace a diagnostiky výtvarného projevu dětí, dospívajících a dospělých.

Vývoj zájmové výtvarné činnosti ve 20. a na počátku 21. století.

Formulování náhledů na dětský výtvarný projev (vnímání a reagování na podněty umění a kultury, vizuální orientace a výtvarné myšlení, rozmanitost projevu, tvořivost) v proměnách významných názorových proudů.

Konstruktivní metody a jejich současná aplikace.

Směry výtvarné výchovy - názorové proudy a tendence a jejich reflexe a rozpracování v praxi.