PředmětyPředměty(verze: 920)
Předmět, akademický rok 2020/2021
   Přihlásit přes CAS
Základy výtvarné kultury I - OB2321A05
Anglický název: Introduction to Art and Culture I
Zajišťuje: Katedra výtvarné výchovy (41-KVV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (60)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: prof. PhDr. Ladislav Daniel, Ph.D.
Prerekvizity : OB2321A01
Je prerekvizitou pro: OB2321A10
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: BAKAIOVA/PEDF.CUNI.CZ (19.04.2012)
Vznik kultury a umění, současné teorie a hypotézy - paleolit a neolit. Biologická a kulturní antropologie. Primární a sekundární funkce umění v lidské kultuře a jejich proměny od počátků do současnosti. Hmotná a duchovní výtvarná kultura jako hlediska a hypostáze jednoty lidské mysli a světa. Materiál, funkce a užití výtvoru, vztah utilitárních a estetických aspektů. Námět, téma a forma výtvarného díla. Komparační analýzy, vertikální a diagonální průřezy projevy výtvarné kultury a umění v artefaktech odlišných historických epoch geografických, etnografických, náboženských a ideových proudů a tendencí lidské kultury. Umění jako "nevědomý dějepis lidstva" (Adorno), jako kód a sebeuvědomění lidské kultury. Umělecká, výtvarná a vizuální kultura, její možnosti, funkce a determinanty v kulturách a civilizacích od počátků do současnosti. Heuristika dějin umění.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: BAKAIOVA/PEDF.CUNI.CZ (19.04.2012)

Cíl výuky: Cílem tohoto oborového prosemináře je motivovat studenty ke zvýšenému zájmu o obor, položit základy k vytvoření poučeného náhledu na obecné nadčasové problémy teorie umění a estetiky a dalšího rozvoje oborového myšlení. V oblasti oborové terminologie přesvědčit studenty o nezbytnosti postupného budování funkčního slovníku učitele výtvarné výchovy, se zvláštním zřetelem na schopnost vyjádření výtvarného zážitku.

Literatura -
Poslední úprava: BAKAIOVA/PEDF.CUNI.CZ (19.04.2012)

BECKER, U.: Slovník symbolů. Portál, Praha 2002

BLAŽÍČEK, O.J, KROPÁČEK, J.: Slovník pojmů z dějin umění. Praha 1990

COOPEROVÁ, J.C.: Ilustrovaná encyklopedie tradičních symbolů. Praha, Mladá fronta 1999

Dějiny českého výtvarného umění I/1,2. Praha, Academia 1984.

HALL, J.: Slovník námětů a symbolů ve výtvarném umění. Praha, Mladá fronta 1991.

GARBINI, G.: Starověké kultury předního východu. Artia, Praha 1983.

LOMMEL, A.: Pravěk a umění přírodních národů. Artia, Praha 1981.

PIJOAN, J. (ed.): Dějiny umění 1-3. Odeon, KK, Balios, Praha (vydání od r.1991)

ROYT, J., ŠEDINOVÁ, H.: Slovník symbolů. Kosmos, příroda a člověk v křesťanské

ikonografii. Praha, Mladá fronta 1998.

SOUKUP, V.: Přehled antropologických teorií kultury. Portál, Praha 1999.

Metody výuky -
Poslední úprava: BAKAIOVA/PEDF.CUNI.CZ (19.04.2012)

přednáška

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: BAKAIOVA/PEDF.CUNI.CZ (19.04.2012)

Požadavky k zápočtu: Úspěšné splnění seminární práce

Sylabus -
Poslední úprava: BAKAIOVA/PEDF.CUNI.CZ (19.04.2012)

Obecné problémy teorie výtvarné kultury. Základní principy jejího vývoje.Teorie umění a estetika. Umění jako prostředek komunikace a jeho výrazové prostředky. Vztah umělec - umělecké dílo - skutečnost, jeho psychologické a sociální aspekty.

Klíčová slova: Umělec, umělecké dílo, smysl a význam umění, umění jako výraz, komunikace, forma, jazyk, prostředek komunikace, malířství, sochařství, architektura, historie a historiografie umění, interpretace.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK