PředmětyPředměty(verze: 920)
Předmět, akademický rok 2020/2021
   Přihlásit přes CAS
Úvod do výtvarné kultury - OB2321A01
Anglický název: Introduction to Art and Culture
Zajišťuje: Katedra výtvarné výchovy (41-KVV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (60)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: prof. PhDr. Ladislav Daniel, Ph.D.
Je prerekvizitou pro: OB2321A05, OB2321006, OB2321036, OB2321A06, OB2321A09, OB2321009
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Zuzana Fišerová, Ph.D. (19.01.2017)
Vztahy kultury, výtvarné a vizuální kultury a výtvarného umění. Příroda, kultura, civilizace a umění. Antropologické a filozofické koncepce kultury a umění na počátku 21. století. Kultura a umění jako způsob vědomí a jako uchovávání vědomí. Postavení umění v lidské kultuře, druhy a typy umění. Umění a kýč. Počátky a první podoba umění. Starověké civilizace. Kultura a výchova, postavení, funkce a možnosti umění ve výchově a proměny jejich vztahů.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: BAKAIOVA/PEDF.CUNI.CZ (19.04.2012)
Cíle předmětu:
Pochopení základních systémových vztahů kultury, vizuální a výtvarné kultury a výtvarného umění. Orientace v základních pojmech, jejich významech a vztazích. Reflexe teoretických poznatků a komparace s živou skutečností.

Literatura -
Poslední úprava: Mgr. Zuzana Fišerová, Ph.D. (19.01.2017)

BLÁHA, J., SLAVÍK, J.: Průvodce výtvarným uměním V. Praha: SPL Práce, 1997.

DANIEL, L.: Umění vidět umění. Úvod do interpretace obrazu. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2008.

DAVID, J.: Výtvarná výchova jako duchovní a smyslový fenomén. Fantisk, Polička 1993

CHALUMEAU, J.-P.: Přehled teorií umění. Praha:Portál, 2003.

LIESMANN, N.: Filozofie moderního umění. Praha/Olomouc :Votobia, 2000.

PIJOAN, J. (ed.): Dějiny umění 1, 2. Praha:Odeon, 1977.

Doporučená literatura:

BELTING, H.: Konec dějin umění. Praha:Mladá fronta, 2000.

CHALUPECKÝ, J.: Na hranicích umění. Praha, 1990.

KULKA, T.: Umění a kýč. Praha:Academia, 2004 (2.vydání)

Metody výuky -
Poslední úprava: BAKAIOVA/PEDF.CUNI.CZ (19.04.2012)

přednáška

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: BAKAIOVA/PEDF.CUNI.CZ (19.04.2012)
Požadavky ke kontrole:
Zkouška:
Předpokladem připuštění ke zkoušce je vypracování semestrální práce, jejíž hodnocení a obhajoba nepevní částí zkoušky. Zkouška má kolokviální charakter. Hodnocena bude schopnost prezentovat a obhajovat vlastní poznatky a názory, schopnost kritické reflexe a sebereflexe. Konkrétní požadavky budou vytvořeny z obsahu předmětu.

Sylabus -
Poslední úprava: Mgr. Zuzana Fišerová, Ph.D. (19.01.2017)


* Klíčová slova:
Kultura, vizuální kultura, výtvarná kultura, výtvarné umění; umění volné, užité, design. Umělecká mimézis. Tvorba, percepce, recepce, apercepce a response uměleckého díla.
* sylabus:

 1. Kultura, výtvarná kultura, vizuální kultura, výtvarné umění – vzájemné vztahy a pojmové vztahy
 2. Příroda, civilizace, kultura a umění
 3. Antropologické a filozofické koncepce kultury a umění na počátku 21. století
 4. Postavení umění v lidské kultuře, druhy a typy umění; umění, kýč, brak
 5. Kultura a výchova, postavení, funkce a možnosti umění ve výchově a proměny jejich vztahů
 6. Počátky a první podoba umění, pravěké formy umění před uměním a jejich reflexe v současném umění a kultuře
 7. Starověké civilizace a jejich reflexe v současném umění a kultuře – výtvarná kultura Egypta
 8. Starověké civilizace a jejich reflexe v současném umění a kultuře – výtvarná kultura Kréty a Mykén
 9. Starověké civilizace a jejich reflexe v současném umění a kultuře – výtvarná kultura archaického Řecka
 10. Starověké civilizace a jejich reflexe v současném umění a kultuře – výtvarná kultura klasického Řecka
 11. Starověké civilizace a jejich reflexe v současném umění a kultuře – výtvarná kultura helénismu
 12. Starověké civilizace a jejich reflexe v současném umění a kultuře – výtvarná kultura Říma
 13. Starověké civilizace a jejich reflexe v současném umění a kultuře – výtvarná kultura pozdního Říma, rané křesťanství
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK