PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2020/2021
   Přihlásit přes CAS
Bezpečnost a toxikologie - OB2309002
Anglický název: Safety and Toxicology
Zajišťuje: Katedra chemie a didaktiky chemie (41-KCHDCH)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: letní
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/0, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Je zajišťováno předmětem: OB2309018
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Neslučitelnost : OB2309018, O02309002
Záměnnost : OB2309018, O02309002
Je neslučitelnost pro: OB2309018, OKB2309018
Je záměnnost pro: OKB2309018, OB2309018
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: KOTOUCO/PEDF.CUNI.CZ (07.03.2013)
Cílem předmětu je seznámit studenty, budoucí učitele chemie s platnými předpisy a zákony vymezujícími zacházení s chemickými látkami, upozornit je na rizika a nebezpečí, spojená s pracemi v laboratorních cvičeních. Součástí předmětu je i stručný přehled metabolismu vybraných látek v těle a obecná část pojednávající o osudu cizorodých látek v organismu.
Literatura
Poslední úprava: KOTOUCO/PEDF.CUNI.CZ (09.10.2008)

HORÁK, J.; LINHART, I.; KLUSOŇ, P.: Úvod do toxikologie a ekologie pro chemiky, VŠCHT Praha, 2004

PALEČEK, J.; LINHART, I.; HORÁK, J.: Toxikologie a bezpečnost práce v chemii, VŠCHT Praha, 1996

Sylabus
Poslední úprava: KOTOUCO/PEDF.CUNI.CZ (09.10.2008)

1. Toxikologie, její předmět a vymezení pojmů, jed ? toxická látka, xenobiotikum, dávka

2. Účinek jedů, druhy účinku (přímý toxický účinek, biochemický účinek, imunotoxicita, teratogenita, mutagenita, karcinogenita, orgánová toxicita

3. Osud cizorodých látek v organismu (cesty vstupu do organismu, distribuce, depot, metabolické přeměny cizorodých látek, vylučování cizorodých látek a jejich metabolitů z organismu

4. Informační zdroje v toxikologii a souvisejících oborech (elektronické databáze a bezpečnostní listy chemických látek, charakteristická struktura souboru MSDS)

5. Regulace práce s jedy a chemickými karcinogeny (přípustné expoziční limity, nejvyšší přípustné koncentrace), chemické karcinogeny

6. Významné skupiny toxických látek (látky dráždivé a leptavé, látky s vysokou akutní toxicitou, látky ovlivňující přenos kyslíku v těle, látky hepatotoxické, neurotoxické, imunotoxické, mutagenní a karcinogenní; bojové látky, látky nebezpečného životní prostředí, látky návykové

7. Ochrana zdraví na chemických pracovištích

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK