PředmětyPředměty(verze: 920)
Předmět, akademický rok 2020/2021
   Přihlásit přes CAS
Sluchová analýza I - OB2308208
Anglický název: Ear Training I
Zajišťuje: Katedra hudební výchovy (41-KHV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2011 do 2020
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Je zajišťováno předmětem: OB2308257
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: prof. PhDr. Stanislav Pecháček, Ph.D.
Mgr. et Mgr. Jana Veverková
Záměnnost : OB2308257
Je záměnnost pro: OB2308257
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: prof. PhDr. Stanislav Pecháček, Ph.D. (15.11.2006)
Cílem předmětu je v návaznosti na Intonaci a sluchovou výchovu (předmět v rámci studijního oboru Hudební výchova) prohloubit sluchově analytické schopnosti a dovednosti studentů, především ve vztahu k melodickému, harmonickému, případně i rytmickému průběhu skladby. Analýza se provádí na uměle vytvořených cvičeních a lidových písních a také na tématech i delších ukázkách z oblasti artificiální a populární hudby. Důraz je také kladen na analýzu homofonního i polyfonního dvojhlasu, případně vícehlasu. Základní tématické okruhy: Durová a mollová diatonika. Stupnice a stupnicové postupy. Tónický kvintakord a jeho melodické obměny. Terciové kroky. Volné nástupy hlavních a vedlejších stupňů. Míšení tónin.
Cíl předmětu
Poslední úprava: SALAKOVA/PEDF.CUNI.CZ (25.01.2010)

Rozvíjení sluchově analytických schopností a dovedností včetně analýzy vícehlasé hudební faktury a jejího harmonického průběhu.

Literatura
Poslední úprava: SALAKOVA/PEDF.CUNI.CZ (08.09.2008)

DANIEL, L. Intonace a sluchová analýza. Olomouc : Univerzita Palackého, 2002. 83 s. ISBN 80-244-0480-X.

KOFROŇ, J. Učebnice intonace a rytmu. 4. vyd. Praha : Editio Supraphon, 1981. 207 s.

KOLÁŘ, J. Intonace a sluchová výchova. Část praktická ? I. díl. Praha : SPN, 1989. 125 s.

KOLÁŘ, J. Intonace a sluchová výchova. Část praktická - II. díl. Praha : SPN, 1983, 130 s.

KOLÁŘ, J. Intonace a sluchová výchova. Část teoretická. Praha : SPN, 1980. 64 s.

KOLÁŘ, J.; VÁŃOVÁ, H.; DUZBABA, O. Počátky tvořivé intonace. Diatonika dur I. Praha : Univerzita Karlova, 1993. 100 s. ISBN 80-7066-846-6.

KOLÁŘ, J.; VÁŃOVÁ, H.; DUZBABA, O. Počátky tvořivé intonace. Diatonika dur II. Praha : Univerzita Karlova, 1993. 138 s. ISBN 80-7066-850-4.

POŠ, V. Nová intonace. Rytmus. Sluchová výchova. Praha : Edit, 1998. 304 s.

PIVOVARSKÝ, L.; TUČAPSKÝ, A.; ZENKL, L. Soubor intonačních cvičení jako průprava ke sborovému zpěvu. Ostrava : Ostravská univerzita, 1992. 113 s. ISBN 80-7042-063-4.

SPILKA, F. Hudební diktát. Praha : SHV, 1966. 125 s.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: SALAKOVA/PEDF.CUNI.CZ (25.01.2010)
  • Pravidelná aktivní účast v seminářích (maximálně tři absence).
  • Zvládnutí předepsané látky formou hudebních diktátů.

Sylabus
Poslední úprava: SALAKOVA/PEDF.CUNI.CZ (25.01.2010)

1) Durové a mollové stupnice, stupnicové postupy.

2) Intervaly m2, V2, m3, V3, č5, č8, č4, V6, m6, m7, V7.

3) Kvintakordy dur, moll, zvětšený, zmenšený.

4) Kombinace stupnicových postupů a rozloženého tónického kvintakordu.

5) Diatonické terciové postupy.

6) Volné nástupy hlavních a vedlejších stupňů.

7) Dominantní septakord a jeho obraty. Doškálné septakordy a nónové akordy.

8) Míšení tónin.

9) Rytmická cvičení.

Vstupní požadavky
Poslední úprava: SALAKOVA/PEDF.CUNI.CZ (25.01.2010)

Získání KZ z předmětu Intonace a sluchová výchova I.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK