PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2020/2021
   Přihlásit přes CAS
Jazyková cvičení I - O01307401
Anglický název: Practical Language I
Zajišťuje: Katedra germanistiky (41-KG)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/4, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: němčina
Způsob výuky: prezenční
Vysvětlení: Rok1
Staré označení: K401
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. Eva Markvartová, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Učitelství > Němčina
Je neslučitelnost pro: OKBUZ22008, OBUZ22V044, OBUZ22V008, ONUZ22V05, OBUZ22008
Je prerekvizitou pro: O01307402
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: MARKVART/PEDF.CUNI.CZ (01.10.2015)
Prohloubení jazykových znalostí a dovedností. Zdůraznění komunikativního aspektu při vyučování cizímu jazyku.
Literatura
Poslední úprava: MARKVART/PEDF.CUNI.CZ (06.10.2015)

DUSILOVÁ, D. et al. Sprechen Sie Deutsch III. 2. přeprac. vydání. Praha : Polyglot, 2001., TESAŘOVÁ, L. Themen. II a III. díl. Plzeň : Hueber - Fraus, 2000., PERLMANN-BALME, M.; SCHWALB, S. em-Hauptkurs. Abschlußkurs. München : Hueber, 1997., EISENBERG, P. et al. Die Grammatik der Deutschen Gegenwartssprache. Duden Band 4. 6. neu bearbeitet Auflage. Mannheim : Dudenverlag, 1998.

Sylabus
Poslední úprava: MARKVART/PEDF.CUNI.CZ (06.10.2015)

9. 10.  

 

Klima, Wetter

Opakování zájmen - skloňování přídavných jmen - zpodstatnělá přídavná jména a příčestí

16. 10.

 

Ernährung

Trpný rod - vyjadřování českého několikanásobného záporu

30. 10.

 

Landeskunde (Tschechien)

Ukazovací zájmena der, derselbe, derjenige - Vztažné věty uvozené

zájmennými příslovci, příslovci wo, woher, wohin a zájmeny wer, was - Rozvité

příčestí přítomné a minulé v přívlastkovém postavení - Tvoření vedlejších vět vztažných

z participiálních vazeb a naopak

6. 11.

 

Verkehr

Kolísání užití pomocného slovesa v perfektu - Dvojice tranzitivních

a intranzitivních sloves - Plusquamperfektum - Časové věty - Vedlejší věty

přípustkové a příčinné - Příklady vazeb německých sloves s podstatnými jmény (být)

13. 11.

 

Umweltschutz

Konjunktiv plusquamperfekta - Vedlejší věty podmínkové - Přirovnávací

způsobové věty (als ob) - Vedlejší věty účinkové (zu ..., als dass) - Slovesa

verzichten - aufgeben

20. 11.

 

Lektüre

Münchhausens Abenteuer in der Türkei (nach G. A. Bürger) - Wie Tiere sicher über

die Autobahn kommen - Ein Vogel wollte Hochzeit machen (Volkslied)

27. 11.

 

Landeskunde (Berlin)

Skloňování stupňovaných přídavných jmen po některých zájmenech

a číslovkách - Elativ - Vyjadřování českého jeden z … - Předložky s 2. pádem -

Způsobové věty je - desto

4. 12.

 

Feste und Bräuche

Náhradní infinitiv - Další příklady porušování větného rámce - Přístavek

- Slovesa haben a sein ve spojení s infinitivem s zu

11. 12.

 

Arbeitsmarkt

Infinitiv - Nahrazování vedlejších vět s dass a damit infinitivní konstrukcí

- Nahrazování vedlejších vět s (an)statt ... dass a ohne ... dass infinitivní konstrukcí

- Nahrazování vedlejších vět s zu …, als dass infinitivní konstrukcí - Slovesa

(sich) ändern - austauschen - tauschen - umtauschen - wechseln

18. 12.

 

Landeskunde (die Schweiz)

Číslovky základní - Zpodstatnělé číslovky - Označování královských

rodů a panovnických jmen - Další příklady užití řadových číslovek - Některé

další druhy číslovek - Slovesa s předponou dílem odlučitelnou a dílem neodlučitelnou

8. 11.

 

Medien

Časové věty - Další příklady skloňování zájmen a přídavných jmen

v množném čísle - Vazby sloves, podstatných a přídavných jmen - Slovesa anwenden

- ausnutzen - benutzen - gebrauchen - nutzen - verwenden

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK