PředmětyPředměty(verze: 902)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Vybrané výchovné problémy - OPNY2P131B
Anglický název: Selected Educational Issues
Zajišťuje: Katedra pedagogiky (41-KPG)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/0 [hodiny/týden]
Počet míst: 30 / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: prof. PaedDr. Stanislav Bendl, Ph.D.
PhDr. Magdalena Richterová, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Magdalena Richterová, Ph.D.
Prerekvizity : OPNY2P106A, OPNY2P109A
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Magdalena Richterová, Ph.D. (02.01.2019)
Studenti se v rámci předmětu seznámí s konkrétními výchovnými problémy ve škole, kázeňské přestupky a jejich různorodými projevy. Budou také analyzovány příčiny, resp. faktory, které se podílejí na jejich vzniku a vývoji. Budou nabídnuty různé přístupy, prostředky a metody, pomocí kterých je možno těmto jevům ve školách předcházet nebo je následně řešit. Program předmětu se opírá o osobní zkušenosti studentů s problémovým chováním dětí a mládeže na základních a středních školách.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: PhDr. Magdalena Richterová, Ph.D. (13.09.2019)

 

Studující s využitím  znalostí v oblasti  rizikového chování posoudí a analyzuje modelové situace vybraných projevů nekázně, rizikového chování v dnešní škole, navrhne vhodný postup řešení a odpovédající možnost prevence.

 

Literatura -
Poslední úprava: PhDr. Magdalena Richterová, Ph.D. (31.01.2022)

BENDL, S.; HANUŠOVÁ, J.; LINKOVÁ, M. Žák s problémovým chováním: Cesta institucionální pomoci. Praha : Triton, 2015. ISBN 978-80-7387-703-3.

BENDL, S. Kázeňské problémy ve škole. Aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Triton, 2011. 260 s. ISBN 978-80-7387-436-0.

BENDL, S. Školní kázeň v teorii a praxi: učebnice pro studenty učitelství. 1. vyd. Praha: Triton, 2011. 202 s. ISBN 978-80-7387-432-2.

BENDL, S. Ukázněná třída, aneb, Kázeňské minimum pro učitele. Vyd. 1. Praha: Triton, 2005. 298 s. ISBN 80-7254-624-4.

JEDLIČKA, R. Výchovné problémy s žáky z pohledu hlubinné psychologie. Vyd. 1. Praha: Portál, 2011. 246 s. ISBN 978-80-7367-788-6.

KYRIACOU, Ch. (2005). Řešení výchovných problémů ve škole. Praha: Portál.

LAZAROVÁ, B. První pomoc při řešení výchovných problémů. Praha : Strom, 1998. ISBN 80-86106-00-4

MERTIN, V., Krejčová L. a kol. (2013). Problémy s chováním ve škole. Praha: Wolters Kluwer.

VALENTOVÁ, L. a kol. Školní poradenství I. Vyd. 1. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2013. 289 s. ISBN 978-80-7290-710-6.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: PhDr. Magdalena Richterová, Ph.D. (30.01.2021)

Požadavky k zápočtu:

  • vypracování zadaných úkolů  v Moodle, anylýza konkrétního školního řádu.
  • prostudovaná odborná literatura (1 kniha ze seznamu studijní literatury).
Sylabus -
Poslední úprava: PhDr. Magdalena Richterová, Ph.D. (02.01.2019)

1. Kontexty problémového chování dětí a dospívajících.

2. Přístupy ke studiu problémového chování.

3. Typologie výchovných problémů v současné škole.

4. Příčiny výchovných problémů.

5. Prevence a řešení vybraných výchovných problémů.

6. Spolupráce školy a rodiny s dalšími institucemi při řešení výchovných problémů dětí.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK