PředmětyPředměty(verze: 902)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Metody osobnostně sociálního rozvoje - OPNY2P127B
Anglický název: Methods of Social Personality Development
Zajišťuje: Katedra pedagogiky (41-KPG)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2018 do 2021
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / 28 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. Michal Zelenka
Vyučující: Mgr. Michal Zelenka
Prerekvizity : OPNY2P106A
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D. (23.07.2018)
Předmět otvírá problematiku spojenou s možnostmi realizace metod aktivního sociálního učení při naplňování sociálně výchovných programů. Demonstruje metodické principy, které lze používat v osobnostně sociální výchově ve školách a školských zařízeních stejně jako při osobnostním rozvoji samotných pedagogických pracovníků. Posluchači se seznámí s principy, potupy a technikami, které zkouší sami na sobě. Následně probíhá analýza realizovaných technik.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D. (23.07.2018)

Cílem předmětu je seznámení se základními metodami osobnostně sociálního rozvoje.

Literatura
Poslední úprava: PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D. (23.07.2018)

Základní:

Fontana, D. Psychologie ve školní praxi: příručka pro učitele. Praha: Portál, 2014. 383 s. ISBN 978-80-262-0741-2.

Malach, J; Rozsypalová, M. ed. Diagnostika osobnostně sociálního rozvoje. Vyd. 1. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2014. 132 s. ISBN 978-80-7464-652-2.

Radová, L. Nová role učitele, podstata a specifika osobnostně sociálního rozvoje: závěrečná práce studia "Koordinátor školního vzdělávacího programu". Vyd. 1. Praha: Nár. institut pro další vzdělávání, 2010. 32 s. ISBN 978-80-86956-59-6.

Sannwald, R.; Schulte-Markwort, M.; Resch, F. ed. Psychoterapeutické dovednosti. Překlad Petr Babka. Vydání první. Brno: Emitos, 2015. 172 s. ISBN 978-80-87171-45-5.

 

Doporučená:

EYRE, L.; EYRE, R. Jak naučit děti hodnotám. Praha : Portál, 2000. 156 s. ISBN 80-7178-360-9

HOPPE, S.; HOPPE, H.; KRABEL, J. Sociálně psychologické hry pro dospívající. Praha : Portál, 2001. 197 s. ISBN 80-7178-434-6

Kolář, J. Práce s reflexí u lektorů osobnostně sociálního rozvoje. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 260 s. ISBN 978-80-210-6297-9.

KRATOCHVÍL, S. Skupinová psychoterapie v praxi. Praha : Galén, 2005. 297 s. ISBN 80-7262-347-8

Nešpor, K Sebeovládání:stres, rizikové emoce a bažení lze zvládat! Praha: Portál, 2015. 151 s. ISBN 978-80-262-0827-3.

PIKE, G.; SELBY, D. Globální výchova: nabídka alternativních aktivit pro práci ve škole. Praha : Grada, 1994. 322 s. ISBN 80-85623-98-6

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D. (01.09.2021)

- Aktivní účast na hodinách včetně účasti na zde prezentovaných aktivitách.

 

- Maximálně jedna absence z čtyř setkání. Nižší účast je akceptována pouze při doložených vážných důvodech a po předchozím projednání s vyučujícím. V tomto případě může být pro úspěšné splnění předmětu vyžadována písemná práce nebo aktivita při hodině navíc.

 

- Příprava a prezentace aktivity osobnostně sociálního rozvoje na hodině a odevzdání písemných podkladů.

 

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D. (23.07.2018)

1.    Metody poznání sebe sama a své úlohy ve skupině.

2.    Způsoby vnímání druhých lidí a rizikového chování.

3.    Upevňování psychosociálních kompetencí potřebných pro zvládání náročných situací v osobním životě, v pedagogické práci i v práci s klienty.

4.    Principy a nácvik vhodné komunikace v profesně specifických situacích.

5.    Zvládání a prevence zátěžových situací.

6.    Tvorba pozitivního psychosociálního klimatu ve skupině dětí a mládeže.

Sociálně etické techniky využitelné v rámci širších výchovných programů a podpory zdraví.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK