PředmětyPředměty(verze: 904)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Repetitorium z biologie člověka - OPNY2P118B
Anglický název: Repetitorium of Human Biology
Zajišťuje: Katedra pedagogiky (41-KPG)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2018 do 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/1 [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / 28 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Alena Thorovská
Korekvizity : OPNY2P104A
Je korekvizitou pro: OPNY2P104A
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D. (19.08.2017)
Předmět slouží k zopakování a prohloubení znalostí z anatomie a fyziologie člověka. Důraz je důsledně kladen na ty partie učiva, které jsou podstatné pro pochopení biologických determinant, možností a limitů lidského organismu, a to se zřetelem na zaměření oboru výchova ke zdraví.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: PhDr. Alena Thorovská (26.09.2018)

Cílem předmětu je prohloubit znalosti z anatomie a fyziologie člověka.

Literatura -
Poslední úprava: PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D. (19.08.2017)

Bužga, M.; Jirák, Z.; Švorc, P. Fyziologie člověka: studijní opora. Vyd. 1. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2014. ISBN 978-80-7464-589-1

DYLEVSKÝ, I. Funkční anatomie. Praha : Grada, 2009. 532 s. ISBN 978-80-247-3240-4.

Čalkovská, A. a kol. Fyziológia človeka: pre nelekárske študijné programy. Martin: Osveta, 2010. 220 s. ISBN 978-80-8063-344-8.

Kittnar, O. a kol. Lékařská fyziologie. 1. vyd. Praha: Grada, 2011. 790 s. ISBN 978-80-247-3068-4.

 

DYLEVSKÝ, I. Somatologie. Olomouc : Epava, 2000. 480 s. ISBN 80-86297-05-5.

DYLEVSKÝ, I. Základy anatomie a fyziologie člověka. Olomouc : EPAVA, 1995. ISBN 80-901667-0-9.

ELIŠKOVÁ, M., ŇANKA, O. Přehled anatomie. 1. vyd. Praha : Karolinum, 2006. 309 s. ISBN 80-246-1216-X.

MACHOVÁ, J. Biologie člověka pro učitele. 1. vyd. Praha : Karolinum, 2010. 270 s. ISBN 80-7184-867-7.

Rokyta, R. a kol. Fyziologie a patologická fyziologie: pro klinickou praxi. 1. vydání. Praha: Grada Publishing, 2015. 680s. ISBN 978-80-247-4867-2.

SCHREIBER, M. a kol. Funkční somatologie. Praha : H&H, 2007. 468 s. ISBN 80-86022-28-5.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: PhDr. Alena Thorovská (26.09.2018)

Zápočtový test - splněný na 75%, jeden řádný termín a dva opravné.

Sylabus -
Poslední úprava: PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D. (19.08.2017)

1. Vlastnosti živé hmoty, její integrační stupně - geny, buňky, tkáně, orgány, orgánové soustavy.

2. Základy cytologie, histologie a organologie člověka.

3. Muskuloskeletární systém.

4. Kardiovaskulární systém.

5. Respirační systém.

6. Gastrointestinální systém.

7. Urogenitální systém.

8. Imunitní soustava.
9. Endokrinní soustava.
10. Nervová soustava.
11. Smyslová soustava.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK