PředmětyPředměty(verze: 902)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Seminář k prevenci závislostí - OPNY2P115B
Anglický název: Seminar on Addictions Prevention
Zajišťuje: Katedra pedagogiky (41-KPG)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/1 [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / 28 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Ing. Bc. Alena Váchová, Ph.D.
Vyučující: Ing. Bc. Alena Váchová, Ph.D.
Korekvizity : OPNY2P101A
Anotace -
Poslední úprava: Ing. Bc. Alena Váchová, Ph.D. (28.10.2019)
Předmět vychází z hlavních směrů politiky vlády v oblasti prevence zneužívání návykových látek a sleduje inovaci poznatků z oblasti prevence. Na úvod je zmíněno rozdělení a druhy závislostí, některé projevy a příznaky spjaté s určitými závislostmi. Během výuky jsou probírány formy prevence (primární, specifická, indikovaná) a včasné intervence, a to nejen ve školských zařízeních. Cílem předmětu je seznámit studenty se způsoby a možnostmi prevence různých závislostí.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: Ing. Bc. Alena Váchová, Ph.D. (28.10.2019)

Cílem předmětu je prohloubit znalosti studentů z oblasti prevence, léčby a výzkumů zneužívání návykových látek a jiných forem potenciálně závislostního chování, jejich dopadů na jedince a na společnost a na sociální reintegraci osob, které v důsledku takových forem chování strádají.

Literatura -
Poslední úprava: Ing. Bc. Alena Váchová, Ph.D. (28.10.2019)

 

KALINA, K. Drogy a drogové závislosti: mezioborový přístup. 1. vyd. Praha : Úřad vlády ČR, 2003. 2 sv., 319, 343 s. ISBN 80-86734-05-6.

KALINA, K. a kol. Základy klinické adiktologie. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, a.s., 2008. 392s. ISBN: 978-80-247-1411-0.

NEŠPOR, K. Návykové chování a závislost. Praha : Portál, 2003. 151 s. ISBN 80-7178-831-7.

Protidrogová strategie EU na období 2013 - 2020. Úřední věstník Evropské unie, 2012.

Adiktologie: odborný časopis pro prevenci, léčbu a výzkum závislostí. ISSN 1213-3841.

NEŠPOR, K., CZÉMY, L., PERNICOVÁ, H.  Problémy s návykovými látkami ve školním prostředí - časná a krátká intervence. Sportpropag, Praha, 1998.  108 s.

ROTGERS, F. a kol. Léčba drogových závislostí. Praha: Grada, 1999. 260 s. ISBN 80-7169-836-9.

ŠEVELA, Kamil a Pavel ŠEVČÍK. Akutní intoxikace a léková poškození v intenzivní medicíně. 2., doplněné a aktualizované vydání. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3146-9.

Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentůve školách a školských zařízeních č.j. 21291/2010-28  [online].  [vid. 2017-08-14]. Dostupné z:http://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/metodicke-dokumenty-doporuceni-a-pokyny.

SANANIM. O drogách [online].  [vid. 2017-08-14]. Dostupné z: http://www.odrogach.cz/.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: Ing. Bc. Alena Váchová, Ph.D. (28.10.2019)

Prezentace na zadané téma, písemný zápočet (75 %). Test je možné psát třikrát (jeden řádný a dva opravné).

Sylabus -
Poslední úprava: Ing. Bc. Alena Váchová, Ph.D. (28.10.2019)
  1. Závislostní chování: příčiny, průběh, důsledky.
  2. Drogy a drogová závislost u dětí a mládeže.
  3. Prevence rizikového chování (prevence primární, sekundární, terciární, možnosti léčby).
  4. Vybrané preventivní programy.
  5. Drogy a legislativa.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK